Eaktur xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh
So với nhiều đơn vị cơ sở khác trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk, Eatur (huyện Cư Cuin) là một trong những xã có nhiều lợi thế. Nằm cách TP. Buôn Ma Thuột 15 km và gần trung tâm huyện lỵ Cư Cuin, Eaktur có đất đai bằng phẳng, phì nhiêu, diện tích rộng (4.233ha, trong đó 3.394ha là đất nông nghiệp), có nhiều hồ chứa nước thuận lợi cho phát triển cây công nghiệp. Cán bộ, nhân dân Eatur có truyền thống đoàn kết, cần cù lao động, biết phát huy nội lực để phát triển kinh tế, ổn định đời sống và giữ vững quốc phòng, an ninh.

Tuy nhiên, Eaktur là địa bàn đông dân cư, với dân số 18.524 người, trong đó có 47,5% theo các tôn giáo, 34,25% là đồng bào các dân tộc thiểu số, trình độ dân trí không đồng đều, cơ cấu dân cư đa dạng, phong tục tập quán cũng khác nhau. Trong nhiều năm, tình hình an ninh chính trị trên địa bàn có những tiềm ẩn phức tạp; mâu thuẫn giữa một số người dân và các doanh nghiệp làm ăn trên địa bàn dẫn đến khiếu kiện ảnh hưởng đến vấn đề ổn định xã hội. Trình độ cán bộ, công chức xã còn hạn chế; trụ sở làm việc, các phương tiện vật chất phục vụ hoạt động của xã thiếu thốn… có phần chi phối đến chất lượng hoạt động của hệ tống chính trị (HTCT) nơi đây.

Nhận thức được những thuận lợi và khó khăn, trên tinh thần quán triệt Kế hoạch 11a của Tỉnh ủy Đăk Lăk về xây dựng, củng cố HTCT cơ sở, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Eaktur đã ban hành Kế hoạch 04-KH/ĐU nhằm xây dựng HTCT xã vững mạnh.

Trong công tác xây dựng tổ chức đảng, nhiệm vụ “xóa” thôn, buôn “trắng” chi bộ độc lập và “trắng” đảng viên tại chỗ được triển khai quyết liệt. Trong 2 năm 2010 và 2011, Đảng bộ thành lập thêm 3 chi bộ mới, nâng tổng số chi bộ lên 36, trong đó 24/24 thôn, buôn đều có chi bộ độc lập. Công tác phát triển đảng viên được chú trọng, nhất là đối với quần chúng là đồng bào dân tộc thiểu số và có đạo. Đến đầu năm 2012, tổng số đảng viên toàn Đảng bộ là 412 đồng chí, trong đó 183 nữ, 44 đồng chí là người dân tộc thiểu số tại chỗ và 13 là người có đạo.

Việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng ủy, các chi bộ trực thuộc đối với hoạt động của các tổ chức trong HTCT xã và các thôn, buôn, các đơn vị kinh tế, văn hóa, sự nghiệp đóng trên địa bàn được quan tâm. Đảng ủy xã tập trung chỉ đạo xây dựng quy chế hoạt động của cấp ủy, các chi bộ; chủ động ban hành các nghị quyết, chương trình, kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; có kế hoạch phân công nhiệm vụ cho các đồng chí trong Thường trực, Thường vụ và đảng ủy viên phụ trách từng địa bàn. Cùng với tăng cường công tác tư tưởng nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, Đảng ủy xã triển khai nghiêm túc công tác giám sát, kiểm tra, kịp thời phát hiện những dấu hiệu vi phạm để có hướng xử lý, đồng thời biểu dương những cán bộ, đảng viên có thành tích xuất sắc trong công tác.

Kết quả đánh giá chất lượng cuối năm 2011 cho thấy: 72,2% chi bộ đạt TSVM, 27,8% hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có chi bộ yếu kém; 12,2% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 59,7% đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, 28,1% hoàn thành nhiệm vụ, không có đảng viên vi phạm tư cách. Với những thành tích đạt được, Đảng bộ xã Eaktur là một trong những TCCSĐ được nhận cờ TSVM tiêu biểu 5 năm 2007-2011 của Tỉnh ủy Đăk Lăk.


Trong xây dựng chính quyền, việc lãnh đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp được xem là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2011. Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy xã, cuộc bầu cử thành công tốt đẹp, 35 đại biểu HĐND xã được bầu đúng quy trình, đúng luật, đảm bảo tiêu chuẩn. Chủ tịch, phó chủ tịch HĐND, UBND được bầu thành công ngay trong kỳ họp thứ nhất của HĐND. UBND xã thực hiện cải cách thủ tục hành chính công khai, dân chủ. Đội ngũ công chức xã được tuyển chọn chặt chẽ, thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng nhằm chuẩn hóa chuyên môn, nâng cao năng lực quản lý, điều hành. Đội ngũ cán bộ không chuyên trách, nhất là ở thôn, buôn cũng được chú ý xây dựng. Đến nay, trên 24 thôn, buôn của xã đã có 332 cán bộ là trưởng phó thôn buôn, công an, thôn đội, và trưởng các tổ chức đoàn thể. Theo đánh giá chung hàng năm, hoạt động của HĐND xã phát huy được vai trò của cơ quan đại biểu dân cử, nhất là trong việc quyết định những nhiệm vụ lớn của địa phương và giám sát quá trình tổ chức thực hiện. UBND xã, các Ban tự quản thôn, buôn đều hoạt động hiệu quả trong triển khai các nghị quyết của Đảng bộ, HĐND cũng như kế hoạch của cấp trên về kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh.

Trong xây dựng mặt trận và các đoàn thể CT-XH, việc củng cố, sắp xếp, kiện toàn các ban, chi đoàn, chi hội được chú trọng, đặc biệt là xây dựng đội ngũ cán bộ nòng cốt cho các tổ chức. Trên địa bàn xã hiện đã xây dựng được 1 công đoàn cơ sở với 36 đoàn viên; 24 ban công tác mặt trận với 137 thành viên, trong đó có 17 đảng viên; 24 chi hội phụ nữ với 1614 hội viên, có 97 đảng viên; 31 chi đoàn thanh niên với 813 đoàn viên; 24 chi hội nông dân với 1.141 hội viên, có 32 đảng viên; và 21 chi hội cựu chiến binh với 421 hội viên, có 74 đảng viên cùng sinh hoạt. Hoạt động của các tổ chức qua quá trình kiện toàn từng bước nâng cao chất lượng, hằng năm đều được đánh giá từ khá trở lên và không có tổ chức yếu kém.

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Lê Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Những kết quả của quá trình xây dựng, củng cố HTCT ở Eaktur có nguyên nhân khách quan từ những tác động thuận lợi của tình hình, điều kiện kinh tế - xã hội của xã và sự quan tâm lãnh đạo, giúp đỡ, hướng dẫn của Huyện ủy Cư Cuin và các ban đảng của huyện. Tuy nhiên, nguyên nhân chủ quan vẫn là quyết định. Ban Chấp hành Đảng bộ xã và chi ủy các chi bộ trực thuộc đã có sự đoàn kết thống nhất cao. Đội ngũ cán bộ, đảng viên từ xã đến thôn, buôn luôn nỗ lực phấn đấu, đoàn kết, tạo được sự đồng tình, ủng hộ của các tầng lớp nhân dân. Nghị quyết, chương trình, kế hoạch do cấp ủy xã và các chi bộ đề ra đều phù hợp với tình hình thực tế và nguyện vọng của nhân dân.

Để HTCT ngày càng vững chắc, Đảng ủy xã, các chi bộ thôn, buôn Eaktur xác định tiếp tục thực hiện tốt những giải pháp sau:

Một là, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, lối sống lành mạnh cho đội ngũ cán bộ, đảng viên của cả HTCT.

Hai là, chăm lo công tác cán bộ, tăng cường bồi dưỡng nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị cho cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt, cán bộ trong quy hoạch. Tích cực bồi dưỡng cán bộ thôn, buôn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, trên cơ sở đó để tạo nguồn cán bộ, công chức cho xã.

Ba là, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với hoạt động của từng tổ chức trong HTCT theo hướng gần với tổ chức, sát nhân dân, hạn chế bao biện, làm thay hay buông lỏng sự lãnh đạo của Đảng.

Bốn là, đổi mới nội dung, phương thức tập hợp quần chúng của mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội theo hướng gắn liền với nhu cầu lợi ích thiết thực của nhân dân, đảm bảo vừa phát triển kinh tế, vừa giữ vững ổn định xã hội.

Năm là, tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động của cả HTCT; hằng năm thực hiện nghiêm túc sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm công tác xây dựng HTCT gắn với thực hiện các nghị quyết để nâng chất lượng HTCT lên tầm cao mới.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất