Tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng TCCSĐ và đội ngũ cán bộ, đảng viên
 

Hiện nay, toàn Đảng có 56.793 tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) với 4,373 triệu đảng viên. Trong những năm qua, công tác xây dựng đảng ở cơ sở đã có những bước chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, nhất là tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XII của Đảng, việc củng cố TCCSĐ, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên cần thực hiện đồng bộ một số nội dung sau:

Tiếp tục thực hiện thật tốt Nghị quyết Trung ương 6 (khóa X) về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên” gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Các cấp ủy đảng phải quán triệt và triển khai thực hiện thật tốt Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Quy chế bầu cử trong Đảng và các Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương về công tác nhân sự đại hội. Các cấp ủy cơ sở cần tập trung chỉ đạo chuẩn bị thật tốt báo cáo chính trị trình đại hội. Đồng thời, thực hiện chặt chẽ, khoa học các bước, quy trình nhân sự, bảo đảm tổ chức thành công đại hội các chi bộ vào quý I và đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở vào quý II năm 2015. Đây là dịp để tiếp tục nâng cao chất lượng, năng lực lãnh đạo của cấp ủy, đổi mới đội ngũ cấp uỷ viên ở cơ sở, trước hết là bí thư cấp uỷ. Tập trung xây dựng, củng cố các TCCSĐ yếu kém. Đồng thời chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức cơ sở, nhất là ở xã, phường, thị trấn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới.

Bổ sung, sửa đổi và hoàn thiện quy định về chức năng, nhiệm vụ và phương thức hoạt động của các loại hình TCCSĐ, từ đó đề xuất Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ đạo thể chế hoá về mặt nhà nước vai trò, vị trí của TCCSĐ trong các loại hình TCCSĐ. Chuẩn bị sửa đổi, bổ sung Quy định số 94 và 95 của Ban Bí thư (khoá IX) về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở xã, phường, thị trấn phù hợp với Hiến pháp và Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Sửa đổi bổ sung Quy định số 98-QĐ/TW ngày 22-3-2004 về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở cơ quan. Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở các doanh nghiệp đang hoạt động ở nước ngoài.

Nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên và chất lượng công tác phát triển đảng viên. Đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục, rèn luyện, bồi dưỡng đảng viên về tư tưởng chính trị, trình độ năng lực, phẩm chất, đạo đức, lối sống nói chung và trong từng lĩnh vực hoạt động của đảng viên. Gắn việc phân công công tác cho đảng viên với nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và đánh giá chất lượng, khen thưởng, kỷ luật đảng viên. Làm tốt công tác kiểm tra, giám sát đảng viên thi hành Điều lệ Đảng, thực hiện nhiệm vụ được giao, các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Sàng lọc đảng viên, kiên quyết đưa những người không đủ tiêu chuẩn ra khỏi Đảng. Chú trọng kết nạp vào Đảng những đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh ưu tú và những quần chúng tiên tiến trong công nhân, nông dân, trí thức và người lao động trong các thành phần kinh tế. Tích cực sử dụng công nghệ thông tin vào xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu về đảng viên và các nội dung của công tác quản lý đảng viên.

Đổi mới công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát của các cấp uỷ đảng, nhất là cấp trên trực tiếp. Cấp ủy cấp trên định hướng về nội dung, phương thức hoạt động các TCCSĐ. Điều động hoặc phân công cấp ủy viên có nhiều kinh nghiệm thực tiễn, bản lĩnh chính trị, có năng lực về công tác cơ sở và tập trung củng cố các đoàn thể quần chúng.

Thực hiện đồng bộ các nội dung trên không chỉ củng cố, nâng cao chất lượng TCCSĐ và đội ngũ cán bộ, đảng viên mà còn thiết thực góp phần vào thành công đại hội đảng bộ các cấp và đại hội XII của Đảng.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất