Sức lan tỏa mạnh mẽ của Hội thi bí thư chi bộ năm 2014 ở Hà Tĩnh
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng (thứ 3, bên trái sang) trao giải cho các thí sinh.
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: “Đảng mạnh là do chi bộ tốt. Chi bộ tốt là do các đảng viên đều tốt”. “Mỗi chi bộ của Đảng phải là một hạt nhân lãnh đạo quần chúng ở cơ sở, đoàn kết chặt chẽ, liên hệ mật thiết với quần chúng”. Thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Người và trên cơ sở chủ trương, nghị quyết của Trung ương, những năm qua, Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã đề ra nhiều chủ trương, nghị quyết nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng. Trong đó việc thường xuyên quan tâm chất lượng đội ngũ cấp ủy viên, bí thư chi bộ là một trong những nội dung quan trọng của công tác xây dựng đảng.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ, thực sự là hạt nhân lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trong từng địa phương, cơ quan, đơn vị đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, chuẩn bị tốt cho đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chủ trương tổ chức Hội thi bí thư chi bộ năm 2014 trong toàn tỉnh, gắn với sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 19-8-2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVI về nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở xã, phường, thị trấn.

Sau khi có quyết định thành lập của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (tháng 4-2014), Ban Chỉ đạo Hội thi bí thư chi bộ tỉnh đã ban hành Kế hoạch, Chương trình công tác để lãnh đạo, chỉ đạo Hội thi ngay từ cơ sở, coi đây là một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ. Tiếp đó, thành lập các ban chỉ đạo Hội thi cấp tỉnh theo cụm huyện, đảng bộ trực thuộc do các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm Trưởng Ban; thành lập Ban tổ chức Hội thi cấp tỉnh, ban hành quy chế, thể lệ Hội thi; thành lập Ban đề thi, xây dựng bộ đề thi riêng cho bí thư chi bộ khối thôn xóm, tổ dân phố và khối cơ quan... Trên cơ sở đó các địa phương, đơn vị đã tập trung chỉ đạo triển khai tổ chức Hội thi nghiêm túc, đảm bảo mục đích, yêu cầu đề ra.  
    
Sau một thời gian chuẩn bị chu đáo, các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc đã chọn đơn vị để tổ chức hội thi điểm, sau đó rút kinh nghiệm, triển khai ra diện rộng. Khối xã, phường, thị trấn đã tổ chức 230 hội thi; khối cơ quan, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang, trường học đã tổ chức 152 hội thi. Tổng số bí thư chi bộ dự thi cấp cơ sở là 3.774 đồng chí. Trong đó, bí thư chi bộ dự thi có tuổi đời cao nhất là 76 tuổi; trẻ tuổi nhất là 25 tuổi, mới có 6 năm tuổi Đảng. Một số chi bộ không có bí thư chi bộ tham gia do phải thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, di dời tái định cư. Riêng Đảng bộ huyện Thạch Hà đã tổ chức thi bí thư chi bộ toàn huyện từ năm 2013.
    
Kết thúc hội thi cấp cơ sở, để nâng cao chất lượng hội thi cấp huyện, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc tiến hành tổ chức hội thi theo cụm xã, phường, thị trấn, khối cơ quan, sau đó tổ chức chung kết Hội thi toàn huyện, đảng ủy khối.

Nhằm tạo thêm sức lan tỏa theo từng vùng và phù hợp với từng loại hình chi bộ, trước khi chung kết cấp tỉnh, 87 đồng chí bí thư chi bộ tiêu biểu được lựa chọn từ các vòng chung kết cấp huyện và đảng bộ trực thuộc phải trải qua Hội thi theo cụm. Hội thi được tổ chức theo 3 cụm huyện, thành, thị ủy và 2 cụm đảng bộ trực thuộc. Hội thi cụm huyện, thành, thị ủy được tiến hành theo hai khối: khối thi dành cho bí thư chi bộ thôn xóm, tổ dân phố và khối thi dành cho bí thư chi bộ cơ quan. Đến ngày 19-10-2014, Hội thi cấp tỉnh theo cụm huyện và đảng bộ trực thuộc đã hoàn thành, chọn ra 19 bí thư chi bộ tiêu biểu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ vượt qua 4 vòng thi (cơ sở; cụm xã và cụm cơ quan, đơn vị; chung kết huyện và đảng bộ trực thuộc; cụm huyện và cụm đảng bộ trực thuộc), là niềm tự hào cho 19 đảng bộ trực thuộc tỉnh tham gia vòng chung kết Hội thi toàn tỉnh.

Quá trình triển khai tổ chức hội thi, các địa phương, đơn vị đã có sự chuẩn bị chu đáo, công phu, cách làm sáng tạo, nội dung thi phong phú, hấp dẫn, bảo đảm được cả “phần thi” và “phần hội”. Bí thư chi bộ dự thi phải qua ba phần thi, gồm: tự giới thiệu, hiểu biết về Đảng và xử lý tình huống. Đặc biệt ở hội thi cấp tỉnh theo cụm huyện, cụm đảng bộ trực thuộc, phần thi tự giới thiệu và xử lý tình huống đã được sân khấu hóa, làm tăng thêm phần hấp dẫn cho hội thi. Các đồng chí bí thư chi bộ tham gia nhiệt tình, trách nhiệm, tập trung đầu tư nghiên cứu tài liệu, hăng say tập luyện, nhiều đồng chí trả lời câu hỏi hiểu biết về Đảng xuất sắc, ứng xử tình huống nhuần nhuyễn, thuyết phục, tạo được ấn tượng sâu sắc. Ban chỉ đạo các cấp từ tỉnh đến cơ sở đã chỉ đạo sát sao, thường xuyên rút kinh nghiệm để bổ cứu kịp thời.

Hội thi Bí thư chi bộ năm 2014 thực sự đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có sức lan tỏa mạnh mẽ, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân tham gia cổ vũ, động viên cả về tinh thần và vật chất. Qua hội thi các đồng chí bí thư chi bộ có điều kiện giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, từ đó năng lực của đội ngũ cán bộ cấp ủy tổ chức đảng ở cơ sở được nâng lên, phát hiện nhiều nhân tố mới để đưa vào quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ sung nguồn cán bộ cho cơ sở về lâu dài và cho đại hội đảng bộ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2015-2020 sắp tới. Đặc biệt thông qua Hội thi giúp cấp ủy đảng các cấp có thêm thông tin, nhận diện rõ hơn thực trạng, phương thức, nội dung hoạt động của các loại hình chi bộ, sự quan tâm của quần chúng, xã hội với công tác xây dựng đảng hiện nay.

Tuy vậy, một số cấp ủy chưa tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt; nhiều đảng viên coi đó là việc của các đồng chí bí thư chi bộ được phân công dự thi; còn một số đơn vị không có bí thư chi bộ tham gia. Một số hội thi ở cấp cơ sở còn hình thức, chất lượng chưa cao; câu hỏi đề thi chưa bám sát yêu cầu, nhiệm vụ của công tác xây dựng đảng và thực tiễn từng loại hình chi bộ. Công tác thông tin tuyên truyền một số nơi chưa được chú trọng, chưa tạo được sự chú ý và tham gia cổ vũ của đảng viên và quần chúng nhân dân.

Từ những kết quả và kinh nghiệm rút ra qua việc tổ chức Hội thi Bí thư chi bộ năm 2014, xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ của công tác xây dựng đảng trong tình hình hiện nay, các cấp ủy, tổ chức đảng từ tỉnh đến cơ sở cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt một số nội dung chủ yếu sau:

Một là, tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII về thực hiện Kết luận số 64-KL/TW, ngày 28-5-2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở; Kết luận số 25-KL/TU, ngày 29-9-2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 19-8-2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVI về nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở xã, phường, thị trấn. Trên cơ sở các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy, tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo của các chi bộ đảng ở khối xã, phường, thị trấn thực sự là hạt nhân chính trị đủ sức lãnh đạo toàn diện mọi hoạt động và giải quyết tốt các vấn đề nảy sinh ở cơ sở. Gắn chặt nhiệm vụ xây dựng tổ chức đảng với xây dựng chính quyền và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội ở cơ sở vững mạnh toàn diện.

Hai là, nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ khối cơ quan, trường học, lực lượng vũ trang, các doanh nghiệp phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng loại hình chi bộ. Đặc biệt quan tâm công tác xây dựng đảng và các tổ chức quần chúng trong doanh nghiệp. Phát huy tinh thần trách nhiệm của đảng viên, trước hết là tập thể cấp ủy, tập thể lãnh đạo và người đứng đầu, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 35-CT/TU, Kết luận số 05-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Quyết định số 33/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sỹ, lực lượng vũ trang; Chỉ thị số 20-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Quyết định số 31/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội.

Ba là, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI, Chỉ thị số 33-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVII về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, các quy định của Đảng về những điều đảng viên không được làm, về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu cấp ủy cơ quan, đơn vị. Thực hiện tốt việc đánh giá, phân loại tổ chức đảng, đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức hằng năm.

Bốn là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền để kết quả Hội thi tiếp tục lan tỏa sâu rộng, góp phần đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Đổi mới phong cách, lề lối làm việc của cấp ủy, tổ chức đảng ở cơ sở, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cấp ủy viên phụ trách lĩnh vực, địa bàn, hướng mạnh về thôn xóm, tổ dân phố. Duy trì nền nếp sinh hoạt chi bộ, cấp ủy theo quy định, gắn với nâng cao chất lượng các buổi sinh hoạt sau lễ chào cờ đầu tháng ở các cơ quan, đơn vị. Nâng cao chất lượng đội ngũ cấp ủy viên, trước hết là bí thư cấp ủy, quan tâm những chi bộ yếu kém, chi bộ ở vùng khó khăn. Tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch những đồng chí có đủ tiêu chuẩn và điều kiện tham gia cấp ủy gắn với công tác chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ, chi bộ ở cơ sở nhiệm kỳ 2015-2020. Thực hiện nghiêm túc Quy định số 76-QĐ/TW, ngày 15-6-2000 của Bộ Chính trị khóa VIII về đảng viên đang công tác ở cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

Năm là, kết hợp chặt chẽ nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị với  triển khai thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở xã, phường, cơ quan, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang. Phát huy vai trò của mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và quyền làm chủ của nhân dân trong việc giám sát, phản biện xã hội và tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh theo Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12-12-2013 của Bộ Chính trị khóa XI.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất