Trà Vinh nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên
Đồng chí Tô Huy Rứa, UVBCT, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương thăm, động viên cán bộ, chuyên viên BTCTU Trà Vinh.
Tỉnh Trà Vinh thuộc khu vực đồng bằng sông Cửu Long, nằm giữa sông Tiền và sông Hậu, có 8 huyện, thành phố, 105 xã, phường, thị trấn (85 xã, 9 phường, 11 thị trấn). Dân số toàn tỉnh trên 1 triệu người, với các dân tộc Khmer, Hoa (trong đó, dân tộc Khmer chiếm trên 30%, dân tộc Hoa chiếm khoảng 1,5% so dân số).

Đảng bộ tỉnh Trà Vinh có 13 đảng bộ trực thuộc (có 8 huyện, thành phố và 5 Đảng ủy trực thuộc), 554 TCCSĐ (186 đảng bộ, 368 chi bộ), 2.354 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, với tổng số 36.870 đảng viên, chiếm tỷ lệ gần 3,6% dân số (trong đó, đảng viên là người dân tộc Khmer chiếm tỷ lệ 16,12%; đảng viên nữ chiếm tỷ lệ 27,32%; đảng viên là đoàn viên thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chiếm tỷ lệ 25,40%).
    
Tỉnh ủy tập trung chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 22, Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên gắn với Kết luận số 64-KL/TW, ngày 28-5-2013 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ trung ương đến cơ sở"; chú trọng xây dựng các loại hình TCCSĐ đạt trong sạch, vững mạnh.

Các cấp ủy thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các loại hình TCCSĐ, các loại hình chi bộ trực thuộc đảng ủy xã, phường, thị trấn đều xây dựng quy định chức năng, nhiệm vụ; đồng thời, hướng dẫn xây dựng chức năng, nhiệm vụ của chi bộ sinh viên ở trường cao đẳng, đại học; chi bộ hợp tác xã. Cụ thể hóa 2 hướng dẫn về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ có gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị và Quy định số 47 của Ban Chấp hành Trung ương. Quá trình tổ chức thực hiện các loại hình TCCSĐ trong tỉnh đã có những bước chuyển biến quan trọng về chất lượng; số tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh hàng năm đều tăng: Năm 2012 có 81,70% TCCSĐ đạt trong sạch, vững mạnh; năm 2013 có 82,56% TCCSĐ đạt trong sạch, vững mạnh.

Tỉnh ủy quan tâm chỉ đạo kiện toàn tổ chức đảng ở cơ sở, đã thành lập 7 chi bộ trường học, nâng tổng số lên 409 trường học có chi bộ; thêm 10 ấp, khóm có đảng viên người dân tộc Khmer, nâng tổng số hiện có 412 chi bộ ấp, khóm có đảng viên người Khmer, chiếm tỷ lệ 77,44% so với tổng số ấp, khóm có người dân tộc Khmer; thêm 20 ấp, khóm chưa có đảng viên là nữ, nâng tổng số hiện có 667 ấp, khóm có đảng viên nữ, chiếm 82,04% so tổng số ấp, khóm.

Xác định việc nâng cao chất lượng đảng viên là nội dung quan trọng đối với công tác xây dựng TCCSĐ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo các TCCSĐ phân công, giao nhiệm vụ cụ thể phù hợp trình độ, khả năng, điều kiện, hoàn cảnh của đảng viên; hiện nay, các đảng bộ xã, phường, thị trấn có trên 95% số đảng viên được phân công nhiệm vụ cụ thể (số còn lại được miễn công tác, miễn sinh hoạt đảng).

Nhằm tạo điều kiện cho nhân dân giám sát cán bộ, đảng viên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục chỉ đạo tăng cường việc tổ chức cán bộ, đảng viên phê bình trước quần chúng nhân dân (nhất là đối với cán bộ, đảng viên trực tiếp tiếp xúc và quản lý công việc liên quan đến người dân), hằng năm có trên 24.000 cán bộ, đảng viên (chiếm trên 65%) được đưa ra phê bình trước quần chúng nhân dân.

Để hỗ trợ cho các đảng viên nghèo, hoàn cảnh khó khăn, Ban Thường vụ Tỉnh ủy có chủ trương vận động vốn hỗ trợ giúp đảng viên nghèo sinh hoạt ở chi bộ ấp, khóm vượt khó vươn lên, các cấp ủy tích cực triển khai thực hiện, đã có 29.765 lượt đảng viên và 3.199 lượt quần chúng đóng góp, với số tiền trên 4,5 tỷ đồng giúp đảng viên nghèo phát triển kinh tế gia đình, từng bước ổn định cuộc sống.

Công tác kết nạp đảng viên được Tỉnh ủy quan tâm chỉ đạo, các cấp ủy xây dựng kế hoạch tạo nguồn bồi, chú trọng những lĩnh vực còn ít đảng viên trong đồng bào dân tộc Khmer, Hoa, công nhân trực tiếp sản xuất, học sinh, sinh viên, các chức sắc, chức việc tôn giáo... Thông qua thực hiện nhiệm vụ chính trị, các phong trào thi đua ở cơ sở để bồi dưỡng tạo nguồn. Kết quả, từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã kết nạp 6.873 đảng viên (nữ 2.642, dân tộc Khmer 1.289, Hoa 13), đạt 91,64% so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra. Nâng tổng số đảng viên đến tháng 6-2014 là 36.870 đồng chí, chiếm tỷ lệ gần 3,6% so với dân số của tỉnh.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất