Thừa Thiên Huế: Xây dựng chi bộ quân sự “chủ động, thống nhất, trực tiếp, toàn diện”
Dân quân tự vệ Thừa Thiên Huế giúp dân thu hoạch lúa
Thừa Thiên Huế có diện tích 5.054km2, dân số 1.103.136 người, trong đó có gần 4 vạn đồng bào các dân tộc thiểu số và khoảng hơn 60% dân số theo các tôn giáo. Thừa Thiên Huế được xác định là một trong những địa bàn trọng điểm về quốc phòng - an ninh của Quân khu 4 và cả nước, là nơi các thế lực thù địch tập trung lợi dụng dân chủ, nhân quyền, tự do tôn giáo để đẩy mạnh “diễn biến hòa bình” chống phá ta trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là các hoạt động móc nối, lôi kéo, kích động một số phần tử phản động tiến hành gây rối, chống phá, gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, làm mất ổn định an ninh và trật tự an toàn xã hội. Tuy nhiên trong những năm gần đây, bằng sự nỗ lực của các cấp, các ngành, sự lãnh đạo và chỉ đạo sát sao của các cấp bộ đảng trong toàn Đảng bộ, cùng với sự ủng hộ của đông đảo quần chúng nhân dân, tình hình tôn giáo, dân tộc, an ninh trật tự trên địa bàn Thừa Thiên Huế cơ bản ổn định, không có những vấn đề bất thường lớn xảy ra, nhân dân yên tâm làm ăn, phát triển kinh tế. Kết quả đó có đóng góp quan trọng trong tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng dân quân tự vệ (DQTV), dự bị động viên (DBĐV) - lực lượng cốt cán trong duy trì an ninh, trật tự an toàn xã hội trên các địa bàn.

Chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn và phương châm “chủ động, thống nhất, trực tiếp, toàn diện”


Thực hiện Chỉ thị số 16 CT/TW, ngày 5-10-2002 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX), ngày 26-02-2003, Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế đã ban hành Chỉ thị số 26-CT/TU và Hướng dẫn triển khai thực hiện “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng DQTV và lực lượng DBĐV trong tình hình mới”. Theo đó, mỗi xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh thành lập một chi bộ quân sự (CBQS) do đồng chí bí thư đảng ủy xã, phường, thị trấn trực tiếp làm bí thư. Đến nay, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã có 152 CBQS trên 152 xã, phường, thị trấn với trên 1.100 đảng viên (tỷ lệ lãnh đạo đạt 28,64%).

Việc triển khai, thực hiện chủ trương thành lập CBQS trong toàn tỉnh, được chỉ đạo tổ chức chặt chẽ, đúng nguyên tắc quy định trong Điều lệ Đảng, từ làm điểm, rút kinh nghiệm đến nhân rộng. Ban đầu, hoạt động lãnh đạo của CBQS còn gặp một số khó khăn, chưa bám sát nhiệm vụ chính trị của hai lực lượng DQTV và DBĐV, nhưng được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp, được cơ sở đồng tình, nhất trí cao, những khó khăn dần được tháo gỡ và chi bộ đi vào hoạt động ổn định. Hiệu quả thiết thực mà CBQS mang lại đó là làm tốt công tác tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền cấp xã, phường, thị trấn trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương với tinh thần “chủ động, thống nhất, trực tiếp, toàn diện” trên các mặt sau: tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng cơ sở xã, phường, thị trấn vững mạnh toàn diện, gắn xây dựng thế trận phòng thủ với phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc; lãnh đạo ban CHQS xã, phường, thị trấn thực hiện các chủ trương, biện pháp xây dựng, củng cố lực lượng dân quân, lãnh đạo công tác huấn luyện, diễn tập, phòng chống cháy nổ, cháy rừng, phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn; thực hiện các chương trình huấn luyện tạo nguồn, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho các đối tượng.

Thực hiện tốt chức năng lãnh đạo, tổ chức và xây dựng lực lượng DQTV, DBĐV vững mạnh mọi mặt.

Lực lượng DQTV là lực lượng nòng cốt của địa phương trong duy trì an ninh, trật tự địa bàn, trực tiếp tham gia khắc phục hậu quả lụt, bão, giúp đỡ nhân dân phòng tránh, khắc phục hậu quả thiên tai và nhiều nhiệm vụ đột xuất khác. Để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, CBQS trong lực lượng DQTV, DBĐV đã không ngừng chăm lo lãnh đạo xây dựng ban CHQS, lực lượng dân quân cơ động xã, phường, thị trấn vững mạnh toàn diện; xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh và củng cố các mối quan hệ của chi bộ. Các CBQS đã thường xuyên quan tâm đến giáo dục chính trị tư tưởng, học tập nâng cao nhận thức về Chủ nghĩa Mác - Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh; giáo dục nhiệm vụ, truyền thống, ý thức chấp hành pháp luật; nâng cao ý thức cảnh giác trước thủ đoạn “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch. Từ đó, không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, quyết tâm, sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ; góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Cũng như các chi bộ khác trong đảng bộ, CBQS luôn phấn đấu xây dựng chi bộ TSVM, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ, tập trung nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ, đảng viên; phát huy có hiệu quả nguyên tắc tập trung dân chủ, đề cao tự phê bình và phê bình trong chi bộ. Thường xuyên đổi mới nội dung sinh hoạt, ra nghị quyết sát, đúng với tình hình nhiệm vụ của cơ sở, nhằm nâng cao tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu của chi bộ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, làm tốt công tác phát triển đảng viên. Kết quả phân tích chất lượng hàng năm hầu hết các CBQS đều hoàn thành nhiệm vụ, đạt trong sạch vững mạnh, nhiều chi bộ đạt TSVM tiêu biểu, số đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ trên 95% (trong đó có 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ).

Công tác kiểm tra, giám sát được các CBQS thực hiện nghiêm, góp phần nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát của UBKT đảng ủy cấp trên và của chi bộ; hàng năm tiến hành kiểm tra, giám sát theo kế hoạch 30-50% đảng viên trong các chi bộ; gắn công tác xây dựng đảng với thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; từ đó nhận thức về nhiệm vụ và bản lĩnh chính trị của đội ngũ cán bộ, đảng viên, quần chúng trong lực lượng dân quân có nhiều chuyển biến tích cực, biểu hiện rõ nét qua phương pháp, tác phong công tác, kết quả thực hiện theo chức trách, nhiệm vụ được giao.

Các CBQS đã giải quyết tốt các mối quan hệ công tác, đảm bảo nguyên tắc, tạo được sự thống nhất và sức mạnh tổng hợp trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ: đối với đảng ủy xã, phường, thị trấn, CBQS là chi bộ trực thuộc và chịu sự lãnh đạo trực tiếp của đảng ủy xã, phường, thị trấn; đối với các chi bộ trực thuộc khác trong đảng bộ, CBQS duy trì mối quan hệ phối hợp công tác; đối với đảng ủy, ban chỉ huy quân sự huyện, thị, thành CBQS chấp hành sự chỉ đạo, hướng dẫn và triển khai thực hiện các nội dung liên quan đến nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương.

Kinh nghiệm

1. Quá trình tổ chức và triển khai hoạt động của CBQS phải thực hiện đầy đủ theo các nguyên tắc được quy định trong Điều lệ Đảng, các quy định, hướng dẫn của Trung ương, Bộ Chính trị, của Tỉnh ủy, thường xuyên có sự lãnh đạo chỉ đạo sâu sát của cấp ủy địa phương và của Đảng ủy quân sự các cấp để phát huy vai trò, chức năng, nhiệm vụ của chi bộ.

2. Làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt đường lối của Đảng về nhiệm vụ xây dựng lực lượng DQTV và lực lượng DBĐV, bám sát tình hình của địa phương để xây dựng nghị quyết và tổ chức hoạt động hiệu quả.

3. Các cấp ủy đảng cần có chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo; các cơ quan, ban, ngành phối hợp thực hiện và thường xuyên làm tốt công tác kiểm tra, sơ kết, kịp thời rút kinh nghiệm, điều chỉnh, bổ sung các nội dung phù hợp với đặc thù công tác lãnh đạo của CBQS.

Quá trình xây dựng tổ chức và hoạt động của CBQS xã, phường, thị trấn còn gặp ít nhiều khó khăn, vướng mắc cần được khắc phục; song phải nói rằng CBQS xã, phường, thị trấn là loại hình chi bộ phù hợp với thực tiễn thực hiện 2 nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - quân sự ở địa phương, cơ sở. Thực tiễn hoạt động cho thấy, CBQS đã phát huy tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương về lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự và các nhiệm vụ đột xuất khác; trực tiếp lãnh đạo xây dựng ban chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn, xây dựng lực lượng dân quân, tự vệ và trung đội dân quân cơ động vững mạnh về mọi mặt, góp phần cùng với LLVT địa phương và các lực lượng khác giữ vững ổn định chính trị và đảm bảo trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi thúc đẩy kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển. Đây chính là sự cụ thể hóa vai trò lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng DQTV và lực lượng DBĐV trong tình hình mới.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất