Dựa vào dân để xây dựng Đảng
  • Đồng chí Huỳnh Thành Lập, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Tp.HCM: Xây dựng chế độ trách nhiệm cá nhân rõ ràng

Một trong những vấn đề vướng mắc hiện nay là chế độ trách nhiệm của cán bộ, đảng viên làm việc trong hệ thống chính trị ở nước ta chưa rõ ràng, cụ thể. Đây là một trong những nguyên nhân làm cho cán bộ, đảng viên chưa có động lực phấn đấu, tinh thần trách nhiệm không cao đối với công việc được giao, dễ dẫn tới nạn nhũng nhiễu, tiêu cực, từ đó làm mất lòng tin của dân đối với tổ chức đảng, chính quyền.

Để khắc phục tình trạng này, tôi cho rằng cần tăng cường giáo dục ý thức tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là quán triệt sâu sắc Tư tưởng Hồ Chí Minh về thái độ, trách nhiệm phục vụ nhân dân. Nói cách khác, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trước hết là trách nhiệm đối với nhân dân. Trách nhiệm đối với nhân dân cũng là trách nhiệm của Đảng và Nhà nước. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh việc tự phê bình và phê bình trong các tổ chức chính trị-xã hội, trong đó cần làm rõ mỗi cán bộ, đảng viên mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao, từ đó làm cơ sở xem xét, đánh giá tinh thần trách nhiệm của họ.

Một việc rất quan trọng là xây dựng chế độ trách nhiệm cá nhân của cán bộ, đảng viên, nhất là đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Mỗi cán bộ, đảng viên cần được giao chức trách, nhiệm vụ rõ ràng, cụ thể với những quyền hạn nhất định. Từ đó thường xuyên tiến hành kiểm tra việc làm của họ. Nếu họ không hoàn thành nhiệm vụ thì nghĩa là họ đã thiếu tinh thần trách nhiệm, chứ không phải là thiếu trách nhiệm vì trách nhiệm không được giao rõ ràng, cụ thể. Bên cạnh đó, cần thực hiện nghiêm chế độ trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu. Thủ trưởng hay người đứng đầu cơ quan, đơn vị chẳng những chịu trách nhiệm về những sai lầm, khuyết điểm của bản thân mà còn phải chịu trách nhiệm về những sai lầm, khuyết điểm của những cán bộ dưới quyền trong khi thi hành nhiệm vụ, thậm chí gắn cả việc bồi hoàn thiệt hại khi để xảy ra thất thoát tài sản Nhà nước.

  • Đồng chí Thân Thị Thư, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Tp. HCM: Nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng

Thực chất công tác dân vận là xây dựng, củng cố, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, giữa nhân dân với Đảng và đã trở thành một truyền thống cực kỳ quý báu, tốt đẹp của Đảng ta. Trước vận hội và thách thức mới, đòi hỏi công tác vận động nhân dân phải có sự phát triển mới, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Một trong những nhiệm vụ cơ bản của công tác dân vận hiện nay là hướng về cơ sở, bám sát địa bàn, phát huy vai trò công tác vận động nhân dân tham gia xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố niềm tin của nhân dân đối với chế độ. Chính vì thế, nói công tác dân vận là nói tới tăng cường mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân, thực hiện đại đoàn kết dân tộc.


Trong tình hình hiện nay, tôi cho rằng, cần phát huy vai trò công tác dân vận “dựa vào dân để xây dựng Đảng” bằng việc khuyến khích nhân dân tham gia góp ý kiến về sự lãnh đạo của chi bộ, về cán bộ, đảng viên, qua đó góp phần xây dựng sự đoàn kết nhất trí trong Đảng. Thông qua kết quả hoạt động thực tiễn ở cơ sở để kiểm tra, phát hiện, tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Lắng nghe và vận động nhân dân tham gia đóng góp ý kiến về việc bố trí đảng viên vào các chức vụ lãnh đạo chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ này đòi hỏi phải có sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của cấp ủy và làm đúng quy trình, quy định của Đảng, không nóng vội, chủ quan, duy ý chí. Bên cạnh đó, gắn việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng với việc thực hiện dân chủ ở cơ sở vì đây là giải pháp cực kỳ quan trọng của công tác dân vận trong việc tham gia xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh hiện nay. Đồng thời, gắn thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở với xây dựng chính quyền, cải cách hành chính, xây dựng các quy chế, quy định, đời sống văn hóa ở cơ sở, gia đình văn hóa, xây dựng hương ước, quy ước trong khuôn khổ của pháp luật, có nội dung thiết thực để điều chỉnh, phát huy những mối quan hệ, truyền thống tốt đẹp của đất nước, dân tộc và con người Việt Nam.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất