Bắc Giang tăng cường phát triển đảng viên là trưởng, phó thôn, bản
Thành ủy Bắc Giang bồi dưỡng cho đảng viên mới.
Để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng theo tinh thần Đề án số 02-ĐA/TU ngày 29-4-2011 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, năm 2011, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ ban hành Kế hoạch số 11-KH/BTCTU, (4-11-2011) nâng tỷ lệ đảng viên trong đội ngũ trưởng, phó thôn. Mục tiêu phấn đấu đến năm 2015 toàn tỉnh đạt từ 75% trưởng, phó thôn là đảng viên.

Triển khai Đề án, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bắc Giang đã xác định các nhóm giải pháp, gồm: Đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên trong đội ngũ trưởng, phó thôn giai đoạn 2011-2015; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ đảng đối với công tác bầu cử trưởng, phó thôn; tăng cường kiểm tra, giám sát, đẩy mạnh thi đua và thực hiện nghiêm việc đánh giá nhiệm vụ nâng tỷ lệ trưởng, phó thôn là đảng viên. Trong đó, việc thống nhất nhiệm kỳ trưởng thôn điều chỉnh theo hướng chi bộ đại hội trước sau đó kiện toàn bầu trưởng thôn. Nếu nhiệm kỳ trưởng thôn đến khi đại hội chi bộ nhiệm kỳ mới mà chưa hết thì rút ngắn thời gian nhiệm kỳ trưởng thôn; nếu đã hết nhiệm kỳ (còn dưới 12 tháng đến khi đại hội chi bộ) thì kéo dài thời gian nhiệm kỳ của trưởng thôn đến sau khi đại hội chi bộ. Đến nay, các huyện uỷ, thành uỷ đã ban hành văn bản chỉ đạo cấp uỷ cơ sở điều chỉnh thống nhất nhiệm kỳ trưởng thôn phù hợp với nhiệm kỳ đại hội chi bộ; 6/10 đơn vị đã tiến hành điều chỉnh; 3/10 đơn vị dự kiến từ nay đến năm 2015 (riêng huyện Yên Thế dự kiến điều chỉnh vào nhiệm kỳ 2015-2018).

Sau 2 năm triển khai đồng bộ các giải pháp đã đạt được những kết quả bước đầu:

Đến tháng 11-2013, toàn tỉnh có 2.493 thôn, bản, tổ dân phố với 2.493 trưởng thôn, 3.137 phó thôn; có 2.400 chi bộ thôn, bản, tổ dân  phố (còn 3 thôn, bản hiện nay chưa có tổ chức đảng và đảng viên; 90 thôn, bản sinh hoạt ghép). Sau 2 năm thực hiện Kế hoạch số 11-KH/BTCTU, toàn tỉnh đã kết nạp 81 trưởng thôn vào Đảng, nâng số trưởng thôn là đảng viên lên 1.250 người, tăng 140 người; số phó thôn được kết nạp vào Đảng là 111 người, nâng số phó thôn là đảng viên lên 1.043 người, tăng 125 người. Kết quả trên đã góp phần nâng tỷ lệ trưởng thôn, bản, tổ dân phố là đảng viên lên 50,1% (tăng 5,6% so với trước khi ban hành Kế hoạch); tỷ lệ phó thôn là đảng viên lên 33,2% (tăng 3,9% so với trước khi ban hành Kế hoạch), xoá 4 thôn, bản “tái trắng” đảng viên (huyện Lục Nam 3, Lục Ngạn 1 thôn). Một số đơn vị thực hiện tốt việc kết nạp đảng viên là trưởng, phó thôn như: Lục Nam 14 trưởng thôn (tăng 10,2%), 18 phó thôn (tăng 5,3%); Lạng Giang 10 trưởng thôn (tăng 10,6%), 24 phó thôn (tăng 5,8%); Tân Yên 11 trưởng thôn (tăng 5,2%); Sơn Động 07 trưởng thôn (tăng 8,3%); Lục Ngạn 20 phó thôn (tăng 8,6%)...Đảng viên được giới thiệu bầu cử trưởng, phó thôn và đảng viên mới kết nạp là trưởng, phó thôn đã phát huy tác dụng tốt, tiên phong, gương mẫu trong công tác được quần chúng nhân dân tín nhiệm.

Kết quả cho thấy tỷ lệ trưởng, phó thôn là đảng viên so với mục tiêu đặt ra còn thấp, tuy nhiên đây là một chủ trương đúng cần tiếp tục triển khai. Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bắc Giang đã chỉ đạo, hướng dẫn các cấp ủy một số giải pháp để tiếp tục thực hiện đạt mục tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch: Tập trung chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Chỉ đạo đảng uỷ các xã, phường, thị trấn rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cấp uỷ, cán bộ chủ chốt cấp cơ sở nhiệm kỳ 2015-2020 và quy hoạch chức danh trưởng, phó thôn, bản, tổ dân phố nhiệm kỳ mới. Gắn quy hoạch với kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, bảo đảm vừa tạo được nguồn cán bộ cho yêu cầu hiện tại, vừa chuẩn bị cho lâu dài.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất