Phân công công tác cho đảng viên ở Đảng bộ thị xã Ayun Pa

Thị xã Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) tái lập năm 2007, khi tái lập, Đảng bộ có 40 TCCSĐ trực thuộc, 86 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, với 802 đảng viên.Hiện nay, Đảng bộ có 45 TCCSĐ, 95 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, với 1.378 đảng viên, chiếm 3,9% so với dân số. Những năm qua, xác định nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, Thị uỷ luôn tập trung lãnh đạo đạt được những kết quả quan trọng.

                     

       Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Ayun Pa đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì (8-2013).

Triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XVII (tháng 8-2010), Ban Thường vụ Thị ủy đã chủ động xây dựng quy chế làm việc, đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp uỷ, quy định rõ nhiệm vụ và quyền hạn của tập thể, cá nhân từng thành viên trong Ban Thường vụ, chế độ làm việc và mối quan hệ công tác của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Thị uỷ. Ban Thường vụ Thị uỷ ban hành quyết định phân công cấp ủy phụ trách, theo dõi chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ trực thuộc, chủ động nắm tình hình, chỉ đạo giải quyết những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở. Các TCCSĐ xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành nhiệm vụ được giao, trong đó chú trọng quản lý, phân công công tác cho đảng viên.

Quản lý đảng viên từ việc quản lý hồ sơ, lịch sử chính trị, chính trị hiện nay đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên. Thường xuyên quán triệt đến đảng viên nói và làm theo chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nêu cao tính tiên phong gương mẫu trong lao động, học tập, công tác. Định kỳ, các chi bộ tổ chức sơ, tổng kết rút kinh nghiệm việc thực hiện nghị quyết, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ phù hợp với tình hình mới và nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị. Qua đó, từng chi bộ giao nhiệm vụ công tác phù hợp với trình độ, năng lực của từng đảng viên, đồng thời giới thiệu đảng viên đang công tác ở các cơ quan, đơn vị thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở. Cách làm này giúp các cấp uỷ nắm bắt được năng lực thực tiễn và hiệu quả công tác của từng đảng viên. Thông qua công tác quản lý đảng viên các tổ chức đảng còn đánh giá phẩm chất đạo đức, lối sống của đảng viên, sớm phát hiện ra những tư tưởng lệch lạc, kịp thời có biện pháp giáo dục, nhắc nhở đảng viên nêu cao tinh thần tự giác, ý thức trách nhiệm, chủ động phòng ngừa những tác động tiêu cực, động viên phát huy tính tiên phong gương mẫu, luôn luôn giữ được tư cách của người cán bộ, đảng viên, góp phần quan trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các TCCSĐ và đội ngũ đảng viên.

Ban Thường vụ Thị ủy đã chủ trương phân công đảng viên là cán bộ đang công tác tại các xã, phường về sinh hoạt tại các thôn, tổ dân phố nhằm đảm bảo đủ số lượng đảng viên để thành lập chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở. Năm 2007 thị xã còn 7 thôn, tổ dân phố chưa có tổ chức đảng, năm 2009 còn 2 thôn, tổ dân phố, đến năm 2010 có 55/55 thôn, tổ dân phố có tổ chức đảng và đảng viên, hầu hết các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở đã có đủ số lượng đảng viên tại chỗ. Thực hiện chủ trương này, những đảng viên được phân công về sinh hoạt chi bộ tại các thôn, tổ dân phố đã làm tốt công tác phát triển đảng viên, làm nòng cốt trong công tác vận động quần chúng, tuyên truyền đến đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Hằng năm, các chi bộ đều ban hành nghị quyết, phân công công tác cho đảng viên và xem đây là nội dung quan trọng làm cơ sở cho việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình, đánh giá, phân tích chất lượng đảng viên đảm bảo sát thực. Năm 2012 đã đánh giá, phân loại 1.343 đảng viên, có 1160 đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ (chiếm 86,3%), trong đó có 155 đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (11,5%), 126 đảng viên đủ tư cách, hoàn thành nhiệm vụ (9,3%); 5 đảng viên vi phạm tư cách (0,3%). Nhìn chung, số đông đảng viên nhận thức đúng mục đích, yêu cầu, nội dung xây dựng đội ngũ đảng viên, xác định được vai trò, trách nhiệm của mình, luôn rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, chấp hành tốt sự phân công của tổ chức đảng, khắc phục khó khăn, thể hiện vai trò tiền phong gương mẫu trong các hoạt động, phát huy được vai trò nòng cốt trong các phong trào thi đua tại cơ sở.

Tuy nhiên, công tác quản lý, phân công công tác cho đảng viên vẫn còn hạn chế: Một số cấp ủy, chi bộ thiếu chủ động xây dựng kế hoạch phân công công tác cho đảng viên; phân công không phù hợp với trình độ năng lực, chuyên môn nghiệp vụ, sức khỏe và hoàn cảnh của đảng viên, hoặc chỉ phân công công việc sự vụ, chưa thường xuyên theo dõi, kiểm tra để kịp thời điều chỉnh nhiệm vụ được phân công cho phù hợp. Việc quán triệt, vận dụng các quy định, hướng dẫn của Đảng về quản lý đảng viên ở một số cấp ủy, chi bộ chưa sâu sát, việc thực hiện TPB và PB, kiểm tra đảng viên còn nể nang, né tránh… Sự phối hợp với các tổ chức quần chúng tham gia giám sát, quản lý đảng viên chưa được thực hiện nghiêm túc, còn mang tính hình thức. Một số cấp ủy, chi bộ chưa chú trọng đến việc nâng cao ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện của đảng viên.

Trước tình hình đó Ban Thường vụ Thị ủy Ayun Pa đã chỉ đạo các cấp ủy đảng trực thuộc tuyên truyền nâng cao nhận thức trong các cấp ủy và đội ngũ đảng viên về yêu cầu, nội dung quản lý, phân công công tác cho đảng viên trong giai đoạn hiện nay, cùng với thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng, đối với đảng viên đang công tác trong các cơ quan, đơn vị của xã, phường thực hiện nhiệm vụ do cấp ủy, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và đoàn thể phân công, được giới thiệu giữ mối liên hệ với cấp ủy, gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú và sinh hoạt ít nhất trong một tổ chức đoàn thể. Đảng viên đang công tác ở các chi bộ thôn, tổ dân phố được phân công nhiệm vụ cụ thể về phát triển sản xuất, xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội ở khu dân cư, về xây dựng đoàn thể ở thôn, buôn, tổ dân phố, bồi dưỡng quần chúng ưu tú kết nạp vào Đảng… và sinh hoạt ít nhất trong một tổ chức đoàn thể hoặc phụ trách tổ, thôn, bôn trên địa bàn; đảng viên được miễn công tác và sinh hoạt đảng thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh và sức khoẻ, bản thân gương mẫu và giáo dục gia đình, con cháu chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương và xây dựng gia đình văn hóa. Việc phân công công tác cho đảng viên được ghi trong biên bản họp chi bộ, có danh sách cụ thể. Theo dõi việc đăng ký sổ tay làm theo gương Bác để làm cơ sở cho việc kiểm điểm, TPB và PB, nhận xét, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và phân tích chất lượng đảng viên cuối năm. Đối với những đảng viên bỏ công tác, sinh hoạt đảng hoặc không đóng đảng phí đúng quy định, ý thức kém, giảm sút ý chí phấn đấu, không thực hiện nhiệm vụ chi bộ phân công, đã được chi bộ hoặc đảng ủy cơ sở giáo dục, giúp đỡ mà không chuyển biến tốt thì kiên quyết xử lý theo quy định của Điều lệ đảng.

Từ thực tiễn công tác quản lý, phân công công tác cho đảng viên ở Đảng bộ thị xã Ayun Pa, có thể rút ra một số kinh nghiệm:

Một là, các cấp ủy đảng quán triệt cho đảng viên nhận thức rõ mục đích, yêu cầu, nội dung, ý nghĩa của việc quản lý, phân công công tác cho đảng viên; giúp đảng viên thấy được việc thực hiện tốt công tác này chính là góp phần quan trọng xây dựng TCCSĐ TSVM. Hằng năm, xây dựng nghị quyết chuyên đề về quản lý, phân công công tác cho đảng viên, đồng thời thông qua việc sinh hoạt chi bộ để làm tốt công tác này, đặc biệt cần chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng làm cho đảng viên có ý thức rèn luyện nâng cao phẩm chất đạo đức, phát huy được vai trò tiền phong gương mẫu, thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng viên.

Hai là, các cấp ủy thường xuyên chỉ đạo công tác kiểm tra việc thực hiện chỉ thị, nghị quyết, Điều lệ Đảng, trọng tâm là các nội dung xây dựng chi bộ TSVM, chú trọng nội dung quản lý, phân công công tác cho đảng viên, có biện pháp chỉ đạo cụ thể, uốn nắn kịp thời những hạn chế, thiếu sót của tổ chức đảng và xử lý những đảng viên thoái hoá, biến chất, ý thức tổ chức kỷ luật kém, góp phần nâng cao chất lượng đảng viên.

Ba là, định kỳ sơ, tổng kết đánh giá, rút kinh nghiệm về công tác quản lý, phân công công tác cho đảng viên, kịp thời biểu dương nơi làm tốt, hướng dẫn những nơi làm chưa tốt, khắc phục khuyết điểm, hạn chế, đề ra phương hướng nhiệm vụ phù hợp với từng thời điểm, từng đảng bộ, chi bộ.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất