Buôn Hồ phát triển đảng viên ở thôn, buôn chưa có đảng viên, chưa có chi bộ
Lễ kết nạp quần chúng Xiềm Văn U vào Đảng ở xã biên giới Ia R’vê.

Là một thị xã của tỉnh Đắk Lắk, Buôn Hồ có 5 xã, 7 phường, với 149 thôn, buôn, tổ dân phố (52 thôn, 34 buôn, 63 tổ dân phố). Tổng số đảng viên 2.350 đồng chí (đảng viên nữ chiếm 35,19%; đảng viên dân tộc thiểu số 18,13%; đảng viên trong các tôn giáo 2,8%).

Những năm qua các cấp ủy đảng của Buôn Hồ đã quán triệt, triển khai và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 5 (khoá IX) về “Đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở xã, phường, thị trấn”; Nghị quyết số 07-NQ/TU, ngày 03-3-2003 của Tỉnh ủy “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng ở thôn, buôn, tổ dân phố”; Kế hoạch số 12-KH/TU, ngày 21-7-2006 về phát triển đảng ở thôn, buôn, tổ dân phố (TDP). Thị ủy Buôn Hồ ban hành Nghị quyết số 03-NQ/TU, ngày 01-12-2011 về việc xây dựng chi bộ, thôn, buôn, TDP và phát triển đảng viên trong hệ thống chính trị cơ sở xã, phường, đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đồng chí thị ủy viên phụ trách địa bàn, phối hợp với đảng uỷ cơ sở, khảo sát thực trạng đảng viên của từng địa phương, đề xuất những giải pháp có hiệu quả, đề xuất mở các lớp nhận thức về Đảng ở cơ sở...

Thị ủy chỉ đạo chú trọng việc phát triển đảng đối với những người đang tham gia công tác trong các ngành, đoàn thể, cán bộ thôn buôn, lực lượng dân quân tự vệ và công an viên, giáo viên, cán bộ y tế, người dân tộc thiểu số, quần chúng ưu tú trong đồng bào có đạo... Một số chi bộ thôn, buôn tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề, mời đại diện đảng ủy xã và các đồng chí trong ban tự quản, các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội trong thôn, buôn tham gia để họ nắm vững và tuyên truyền, giúp đỡ, giới thiệu quần chúng, hội viên, đoàn viên phấn đấu vào Đảng.

Ban Tổ chức Thị ủy đã cử cán bộ chuyên trách phối hợp với các đảng ủy xã, phường rà soát, nắm bắt tình hình những địa bàn, đơn vị chưa có tổ đảng, đảng viên để đề ra giải pháp phù hợp; phân công đảng viên ở các chi bộ gần kề và đảng viên là cán bộ có năng lực, uy tín ở xã, phường, thị trấn, ở các trường học, các tổ chức kinh tế về sinh hoạt ở các thôn, buôn, tổ dân phố có đông đồng bào giáo dân, đồng bào dân tộc thiểu số nhưng chưa có đảng viên, chưa có tổ chức đảng để tuyên truyền, vận động quần chúng kết nạp vào Đảng. Một số xã, phường đã xây dựng chương trình, kế hoạch hàng năm về phát triển đảng viên, đối với các chi bộ thôn, buôn có ít đảng viên thì đảng ủy cơ sở rà soát lập danh sách những quần chúng ưu tú đã học lớp nhận thức về Đảng, những quần chúng sẽ cử đi học, những quần chúng ưu tú có khả năng kết nạp… từ đó tập trung chỉ đạo bồi dưỡng kết nạp quần chúng vào Đảng. Ban Thường vụ Thị ủy chỉ đạo Trung tâm bồi dưỡng chính trị thị xã mở các lớp nhận thức về Đảng theo cụm địa bàn gồm các xã liền kề, tạo điều kiện cho quần chúng ưu tú tham gia học, đồng thời trích kinh phí hỗ trợ các đối tượng học tập.

Các cấp ủy đảng chăm lo củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên ở cơ sở, lãnh đạo triển khai các phong trào thi đua yêu nước phù hợp tình hình thực tiễn tại địa phương, thông qua đó tập hợp, phát triển đoàn viên, hội viên, phát hiện và giáo dục quần chúng ưu tú, tạo nguồn kết nạp đảng viên.


Nhờ triển khai nhiều biện pháp thiết thực và có hiệu quả nên công tác phát triển đảng viên ở Buôn Hồ đã có nhiều chuyển biến tích cực, đầu năm 2012, Đảng bộ thị xã còn 7 thôn, buôn, TDP chưa có đảng viên, đến nay 100% thôn, buôn, TDP ở thị xã Buôn Hồ đã có đảng viên và chi bộ đảng.

Tuy nhiên, dù hiện nay 100% thôn, buôn, TDP ở thị xã Buôn Hồ đã có chi bộ nhưng tỷ lệ đảng viên là người tại chỗ còn thấp (còn 2 thôn chưa có đảng viên là người tại chỗ), tỷ lệ đảng viên là người dân tộc thiểu số còn ít so với tỷ lệ dân cư (18,13 % đảng viên người dân tộc thiểu số so với 30,3% dân số). Công tác tạo nguồn phát triển đảng hiện vẫn gặp nhiều khó khăn, do số đông con em địa phương sau khi học xong THCS, THPT đều thi vào các trường đại học, cao đẳng, trường nghề, sau khi tốt nghiệp thường không trở về làm việc tại địa phương; số còn lại không đảm bảo về trình độ học vấn hoặc thường xuyên đi làm ăn xa…

Tiếp tục thực hiện có kết quả công tác phát triển đảng viên, xây dựng tổ chức đảng ở các thôn, buôn, Đảng bộ Buôn Hồ xác định thực hiện tốt nhiệm vụ chủ yếu sau:

1- Làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt sâu rộng nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của  Đảng về công tác phát triển đảng viên, nhất là những nơi chưa đảng viên là người tại chỗ, khu vực đồng bào dân tộc thiểu số và địa phương có đông đòng bào theo đạo.

2- Tiếp tục thực hiện chủ trương phân công đảng viên ở các chi bộ gần kề và đảng viên đang sinh hoạt ở các chi bộ xã, phường, thị trấn, ở các trường học, các tổ chức kinh tế để thành lập chi bộ và sinh hoạt ở các thôn, buôn, TDP nơi chưa có hoặc có ít đảng viên; giao kế hoạch phát triển đảng viên cho từng chi bộ, phân công nhiệm vụ cho từng đảng viên vận động, giúp đỡ những hội viên trong các tổ chức quần chúng tiêu biểu trong thôn, buôn để tạo nguồn phát triển đảng viên. Đề cao vai trò của già làng, trưởng buôn, trưởng các dòng họ, giáo phái, người có uy tín trong các thôn, buôn, các tổ chức tôn giáo được Nhà nước công nhận để vận động quần chúng, giáo dân thực hiện tốt đường lối, chính sách của Đảng và nhà nước.

3- Chú trọng công tác phát triển đảng viên trong đồng bào dân tộc thiểu số, khắc phục tình trạng chi bộ thôn, buôn không có đảng viên là người dân tộc thiểu số; quan tâm kết nạp những quần chúng trưởng bản có uy tín, năng lực trong động đồng dân cư vào hàng ngũ của Đảng và có kế hoạch giúp họ học tập nâng cao trình độ. Phân công hợp lý để cán bộ công tác trong vùng đông đồng bào dân tộc biết tiếng dân tộc, am hiểu phong tục tập quán, tâm lý đồng bào dân tộc để làm nòng cốt giáo dục chính trị, tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.

4- Hằng năm, các cấp ủy đảng tổ chức gặp mặt, toạ đàm với các vị chức sắc tôn giáo, các già làng, trưởng bản để vận động họ nhận thức đầy đủ chủ trương của Đảng, Nhà nước về chính sách dân tộc, tôn giáo, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất