Nửa nhiệm kỳ, Đảng bộ Đồng Tháp kết nạp 9.457 đảng viên

Thực hiện Nghị quyết Đại hội IX Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2010-2015, Kế hoạch số 16-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về kết nạp đảng viên đến năm 2015. Các cấp uỷ đã chú trọng công tác kết nạp đảng viên gắn với xây dựng, củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Số lượng đảng viên được kết nạp tăng, chất lượng được nâng lên.

Tính từ đầu nhiệm kỳ đếntháng 6-2013, toàn Đảng bộ kết nạp được 9.457 đảng viên (năm 2011 là 4.314; năm 2012 là 3.884; 6 tháng đầu năm 2013 là 1.259 đảng viên), nâng tổng số đảng viên toàn Đảng bộ tỉnh lên 48.825 đồng chí, chiếm 2,91% so với dân số (Nghị quyết đến năm 2015 là đạt trên 3%). Trong số đảng viên kết nạp, là Đoàn viên Thanh niên 6.854 đồng chí (chiếm 72,48%), nữ 3.924 (41,49%); trình độ chuyên môn nghiệp vụ từ cao đẳng trở lên: 3.450 (36,48%). Trong đó, các đơn vị kết nạp đảng viên nhiều là Đảng bộ Khối các cơ quan Tỉnh (1.299), huyện Tháp Mười (972), huyện Cao Lãnh (897), huyện Lấp Vò (729).

Công tác kết nạp đảng viên được các cấp uỷ, tổ chức đảng quan tâm chỉ đạo thực hiện đạt kết quả tốt; gắn công tác kết nạp đảng viên với việc xây dựng, củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ và chất lượng đội ngũ cán bộ, đội ngũ đảng viên. Hầu hết đảng viên kết nạp có trình độ văn hoá theo quy định; việc kết nạp đảng viên bảo đảm nguyên tắc, quy trình, hồ sơ, thủ tục theo quy định, chất lượng từng bước được nâng lên.

Đa số đảng viên được kết nạp là người có đủ tiêu chuẩn, được rèn luyện, thử thách trong quá trình công tác, lao động, học tập, các phong trào hành động cách mạng của quần chúng, tích cực phấn đấu, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, tự giác học tập nâng cao trình độ, năng lực công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Hàng năm, ban thường vụ cấp uỷ các cấp luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chặt chẽ, đồng bộ từ khâu xây dựng kế hoạch, đề ra chỉ tiêu, giải pháp, khảo sát để tạo nguồn, bồi dưỡng, kết nạp đảng viên; các cấp uỷ, tổ chức đảng thực hiện tốt công tác giáo dục cán bộ, đảng viên, quần chúng nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác kết nạp đảng viên, duy trì việc đánh giá, sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm, đề ra giải pháp khắc phục những hạn chế, bất cập nhằm thực hiện có hiệu quả công tác kết nạp đảng viên của địa phương, đơn vị, đồng thời kịp thời kiến nghị, đề xuất với cấp trên tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện. Sự phối hợp nhịp nhàng của các ban và cơ quan của cấp uỷ trong việc hướng dẫn nghiệp vụ, quy trình lập hồ sơ, thẩm tra xác minh lý lịch người vào Đảng, mở lớp bồi dưỡng kiến thức về Đảng; sự chủ động, phối hợp tốt của tổ chức đảng, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong việc tạo nguồn, bồi dưỡng cho đoàn viên, hội viên, quần chúng nhận thức về Đảng, tạo kiều kiện cho đối tượng phấn đấu, rèn luyện...

Tuy công tác kết nạp đảng viên có chuyển biến, nhưng vẫn còn một số khó khăn: Nhiều cấp uỷ lúng túng trong giải pháp tạo nguồn, bồi dưỡng, kết nạp đảng viên; có trường sau khi kết nạp đi làm ăn xa, không tham gia dự học lớp đảng viên mới nên bị xoá tên... Nguyên nhân là do một số cấp uỷ, tổ chức đảng, chi bộ chưa nhận thức đầy đủ ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác kết nạp đảng viên, bị động trong công tác tạo nguồn. Chưa quan tâm đúng mức việc bồi dưỡng, giáo dục chính trị, tư tưởng cho đảng viên trẻ, đảng viên dự bị...

Để đến năm 2015 số đảng viên đạt trên 3% so với dân số theo Nghị quyết Đại hội IX Đảng bộ tỉnh và Kế hoạch số 16-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, các cấp uỷ, tổ chức đảng tiếp tục quán triệt cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhận thức sâu sắc về mục tiêu, ý nghĩa, nhiệm vụ và các giải pháp về công tác kết nạp đảng viên từ nay đến năm 2015. Tạo sự thống nhất cao về nhận thức, hành động, xác định công tác kết nạp đảng viên là nhiệm vụ thường xuyên của các cấp uỷ, tổ chức đảng, đoàn thể. Từ đó từng cấp uỷ, tổ chức đảng khẩn trương xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện, làm tốt công tác tạo nguồn, xác định rõ đối tượng bồi dưỡng, phân định rõ trách nhiệm của từng khâu và quy định thời gian hoàn thành. Thường xuyên kiểm tra, chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, uốn nắn kịp thời những sai sót nhằm thực hiện hoàn thành chỉ tiêu kết nạp đảng viên theo Nghị quyết Đại hội đảng bộ cấp mình.

Lãnh đạo, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khoá XI; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng bằng nhiều hình thức, biện pháp thích hợp; tăng cường giáo dục đoàn viên, hội viên, quần chúng nâng cao nhận thức về đảng, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh, tự giác rèn luyện hoàn thiện bản thân, phấn đấu trở thành quần chúng ưu tú để được giới thiệu cho tổ chức đảng xem xét; quan tâm tạo điều kiện để các đoàn thể hoạt động, nhất là Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, tạo các phong trào thi đua trong các lĩnh vực, qua đó phát hiện, lựa chọn những quần chúng thật sự ưu tú để giới thiệu cho tổ chức đảng xem xét kết nạp.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất