Suy nghĩ về phẩm chất đảng viên
Chúng ta đều biết, Đảng ta là một tổ chức cụ thể do các đảng viên hợp thành. Mọi hoạt động của Đảng, từ định ra đường lối, chính sách, cho đến tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cách mạng đều là kết quả hoạt động của đảng viên. Có thể nói, không có đảng viên thì không có Đảng, cũng không có phong trào quần chúng, không có cách mạng.

Đảng ta, trong suốt 83 năm lãnh đạo cách mạng đã dẫn dắt nhân dân ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Được như vậy là vì tuyệt đại đa số đảng viên của Đảng có những phẩm chất trong sáng, biết phát huy truyền thống anh hùng của dân tộc và những thế hệ cách mạng đi trước. Phẩm chất ấy được biểu hiện tập trung ở Hồ Chí Minh - người đảng viên ưu tú số 1 của Đảng. Đó là tấm gương về “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”. Những phẩm chất tốt đẹp của đảng viên đã làm cho Đảng ta có sức chiến đấu vô cùng anh dũng, nhân lên được hàng triệu quần chúng anh hùng. 

Phẩm chất người đảng viên cộng sản được biểu hiện trên nhiều mặt hoạt động, muôn hình, muôn vẻ, thể hiện kết quả tu dưỡng, rèn luyện tư tưởng và đạo đức mà có. Do đó, vấn đề tu dưỡng, rèn luyện bản thân là vấn đề chủ yếu nhất, quyết định nhất, mà cũng là gian khổ nhất của đảng viên. Điểm nổi bật, căn bản nhất trong phẩm chất người đảng viên là họ đã biết căn cứ vào thế giới quan duy vật biện chứng và duy vật lịch sử mà xây dựng cho mình một nhân sinh quan đúng đắn và khoa học, nhận thức được qui luật phát triển của xã hội, của lịch sử nên một lòng tin tưởng sắt đá vào cách mạng và quyết tâm dốc toàn bộ sự thông minh, tài năng và sinh mệnh của mình để cống hiến cho sự nghiệp giải phóng con người khỏi áp bức, bóc lột, khỏi nghèo nàn, lạc hậu, xây dựng một xã hội giàu mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh.

Người đảng viên nhận thức rằng lực lượng quần chúng là rất vĩ đại, là chủ thể chân chính sáng tạo ra lịch sử. Một khi quần chúng được giác ngộ về lợi ích và tổ chức thành một khối đoàn kết thống nhất, sẽ trở thành một sức mạnh vô cùng to lớn đánh thắng mọi kẻ thù xây dựng cuộc sống mới cho chính mình Người đảng viên luôn luôn tin ở quần chúng, giáo dục quần chúng và suốt đời đấu tranh vì lợi ích của quần chúng. Người đảng viên hiểu sâu sắc rằng cách mạng là sự nghiệp của quần chúng, chỉ có phát huy tính tích cực, tính chủ động và tính sáng tạo của quần chúng về mọi mặt một cách có tổ chức, có lãnh đạo thì mới làm cho sự nghiệp cách mạng thắng lợi. 

Người đảng viên coi việc thường xuyên liên hệ chặt chẽ với đông đảo quần chúng nhân dân, thực sự yêu thương dân và dựa vào dân để tiến hành mọi công tác cách mạng. Người đảng viên hiểu rằng, Đảng là nhân tố quyết định sự thành công của cách mạng và họ cũng hiểu rằng sự nghiệp của mình chỉ có thể tìm thấy trong sự nghiệp chung của Đảng. Dù mình có tài giỏi đến đâu, nếu tách rời khỏi Đảng, tách rời nhân dân thì cũng chẳng thể thành công. Cũng cần nhấn mạnh rằng, phẩm chất người đảng viên không chỉ biểu hiện ở năng lực lãnh đạo quần chúng đấu tranh lật đổ ách thống trị, phá bỏ chế độ xã hội cũ mà còn biểu hiện trên một mặt trận khác rất quan trọng, đó là năng lực xây dựng xã hội mới.                                                
Nhiệm vụ cách mạng trong từng giai đoạn cụ thể có thể khác nhau  nhưng những vấn đề cốt lõi về phẩm chất đảng viên không thay đổi. Cần khắc phục bệnh máy móc, giáo điều, duy ý chí trong những vấn đề cụ thể. Ngăn chặn, hạn chế và khắc phục một bộ phận không nhỏ đảng viên thoái hóa biến chất, làm suy yếu Đảng và mất niềm tin của nhân dân với Đảng. Rất cần các yếu tố cách mạng, khoa học, sáng tạo và dũng cảm của đảng viên thực thi những nhiệm vụ Đảng giao. 

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất