Kết nạp đảng viên là đoàn viên thanh niên ở Yên Bái
Đảng luôn đề cao vai trò, vị trí của thanh niên, xác định thanh niên là lực lượng xung kích cách mạng, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là đội dự bị tin cậy của Đảng; công tác thanh niên là vấn đề sống còn của dân tộc. Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 25-7-2008 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa tiếp tục quan tâm đến thanh niên và công tác thanh niên của Đảng.

Yên Bái là một trong những địa phương có kinh nghiệm trong công tác phát triển đảng viên là đoàn viên thanh niên. Đội ngũ thanh niên trong tỉnh (từ 15 đến 30 tuổi) có trên 217.500 người, chiếm 29,2% dân số (thanh niên nông thôn chiếm 84,5%; thanh niên thành thị chiếm 15,5%; nữ thanh niên chiếm 48,3%; thanh niên dân tộc thiểu số chiếm 53,5%; thanh niên tôn giáo chiếm 3,9%).

Năm 2012, toàn tỉnh có 3.079 chi đoàn, 496 cơ sở đoàn, 17 huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc, với 50.624 đoàn viên thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, đoàn viên là người dân tộc thiểu số 25.514 người (50,4%). Trong đó: Đoàn viên khối trường học 16.977 người (33,5%); đoàn viên khối hành chính, sự nghiệp 5.278 người (10,4%); công nhân lao động trong các thành phần kinh tế 1.990 người (3,9%); đoàn viên khu vực nông thôn 23.007 người (45,4%); đoàn viên khu vực đô thị 2.453 người (4,8%).

Trong giai đoạn từ 2006-2010, đã có 9.370 đoàn viên ưu tú được giới thiệu với tổ chức đảng xem xét kết nạp, trong đó có 5.608 đoàn viên được kết nạp vào Đảng, đạt 59,8% so với số đoàn viên ưu tú được giới thiệu. Có thể thấy công tác kết nạp đảng viên đã được các cấp ủy chú trọng, tuy nhiên, việc xây dựng kế hoạch tạo nguồn bồi dưỡng kết nạp đảng viên là đoàn viên thanh niên chưa thường xuyên, liên tục, hiệu quả, chất lượng đảng viên chưa cao…
 
Với mục tiêu trẻ hóa đội ngũ đảng viên, bảo đảm tính kế thừa và phát triển liên tục của tổ chức đảng; Đồng thời, khắc phục được khó khăn kéo dài về kết nạp đảng viên nữ là đoàn viên thanh niên ở xã, phường, thị trấn nhất là ở những xã vùng cao. Năm 2012, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái đã ban hành Đề án kết nạp đảng viên là đoàn viên thanh niên giai đoạn năm 2012-2015.

Về mục tiêu phát triển đảng viên là đoàn viên thanh niên giai đoạn 2012-2015 như sau: Tiếp tục nâng cao chất lượng tạo nguồn kết nạp đảng viên là đoàn viên thanh niên; hằng năm giới thiệu với tổ chức đảng từ 2.000 đoàn viên ưu tú trở lên. Phấn đấu mỗi năm kết nạp từ 1.800 đảng viên mới trở lên, trong đó có 70% là đoàn viên thanh niên. Giai đoạn 2012-2015 mỗi chi bộ thôn, bản, tổ dân phố kết nạp được ít nhất 01 đảng viên nữ là đoàn viên thanh niên.

Để thực hiện được các mục tiêu đã đặt ra, Đề án đề xuất một số giải pháp:

Chỉ đạo tổ chức đoàn cụ thể hóa tiêu chuẩn đoàn viên ưu tú thành các tiêu chí cụ thể, đúng thực chất, phù hợp với điều kiện của địa phương, cơ sở để làm tốt công tác tạo nguồn kết nạp đảng viên là đoàn viên thanh niên.

Có kế hoạch tạo nguồn kết nạp đảng viên phù hợp với thực tế của đảng bộ. Đối với cơ sở có tổ chức đoàn, cấp ủy phải xây dựng kế hoạch cụ thể tạo nguồn và kết nạp đảng viên là đoàn viên thanh niên. Đối với những xã vùng cao, vùng sâu, vùng xa, nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống phải làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng về văn hoá, chuyên môn, tạo điều kiện để thanh niên được tiếp cận các thông tin về chính trị, kinh tế, văn hoá - xã hội; chú trọng tạo nguồn kết nạp đảng viên nữ, đảng viên người dân tộc thiểu số. Nâng cao chất lượng hướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng viên, trình tự, thủ tục, hồ sơ kết nạp đảng cho cấp uỷ cơ sở và bí thư chi bộ thôn, bản. Đối với xã vùng thấp, phường, thị trấn, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, lực lượng vũ trang cần chú trọng xây dựng các phong trào thu hút đoàn viên, hội viên tham gia để sàng lọc, giới thiệu kết nạp vào đảng những đoàn viên ưu tú là nông dân, công nhân chuyên nghiệp, sinh viên, trí thức, chiến sỹ trong lực lượng vũ trang. Đối với doanh nghiệp có đảng viên nhưng chưa đủ điều kiện để thành lập tổ chức đảng hoặc chưa có đảng viên thì cấp ủy cấp trên trực tiếp của cơ sở bố trí đảng viên có trình độ, năng lực, kinh nghiệm phối hợp với các tổ chức trong doanh nghiệp để làm công tác xây dựng Đảng, xây dựng các đoàn thể quần chúng nhằm đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên tiến tới thành lập tổ chức đảng khi đủ điều kiện theo đúng quy định của Điều lệ Đảng; chú trọng kết nạp vào Đảng quần chúng ưu tú trẻ.
    
Các cấp ủy phải có kế hoạch cụ thể, thiết thực, nâng cao chất lượng bồi dưỡng lý luận, nghiệp vụ cho các cấp ủy viên, bí thư cấp uỷ, cán bộ làm nghiệp vụ công tác đảng viên ở cơ sở. Coi trọng chất lượng, tránh khuynh hướng chạy theo số lượng đơn thuần.
    
Thường xuyên xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp uỷ, sinh hoạt chi bộ, làm trong sạch đội ngũ cán bộ, đảng viên; rèn luyện và phát huy tính tiền phong gương mẫu của đảng viên để đoàn viên, thanh niên học tập, noi theo; thực hiện tốt việc giao nhiệm vụ cho đoàn viên để rèn luyện, thử thách và phân công đảng viên chính thức giúp đỡ đoàn viên ưu tú phấn đấu vào Đảng; phát huy vai trò của đảng viên trẻ trong công tác giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện đoàn viên;
    
Các cấp ủy coi trọng hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện và kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở, định kỳ kiểm điểm, rút kinh nghiệm thực hiện.

Qua hơn nửa năm thực hiện Đề án đã có một số kết quả bước đầu như sau: 6 tháng đầu năm 2013, có 652 nghìn đảng viên mới kết nạp là đoàn viên thanh niên trên tổng số 2.379 nghìn tổng số đảng viên mới kết nạp (đạt 83.70% cùng kỳ năm trước), đạt mục tiêu đã đưa ra, bước đầu khẳng định hướng đi đúng của Đề án.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất