Công tác phát triển đảng viên ở Đảng bộ Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Học viện Báo chí và Tuyên truyền là cơ sở đào tạo đại học và sau đại học trong hệ thống giáo dục quốc dân, là trường đầu ngành của nước ta về đào tạo giảng viên lý luận Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phóng viên báo chí, biên tập viên xuất bản, cán bộ làm công tác tư tưởng - văn hóa và các khoa học xã hội nhân văn khác; là cơ sở nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, phục vụ việc hoạch định đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về lĩnh vực tư tưởng - văn hóa, báo chí, truyền thông.

Đảng bộ Học viện Báo chí và Tuyên truyền có tổng số 383 đảng viên, hiện đang sinh hoạt ở 29 chi bộ. Những năm qua, Đảng ủy và Ban Giám đốc đã quán triệt các chức năng, nhiệm vụ của Học viện, nêu cao vai trò hạt nhân lãnh đạo và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực hiện các nhiệm vụ được giao. Năm học 2010-2011, Đảng bộ Học viện đã lãnh đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn và công tác phát triển đảng viên.

                    

                      Trong một lễ kết nạp đảng viên ở Khoa Quan hệ quốc tế

Đảng ủy Học viện thường xuyên quan tâm lãnh đạo thực hiện công tác phát triển đảng, các bước tiến hành đảm bảo đúng quy định của Điều lệ Đảng và hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương. Năm học 2010-2011, Đảng ủy đã mở 2 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 360 quần chúng ưu tú, mở 1 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 199 đảng viên mới, xét thẩm tra lý lịch của 207 quần chúng ưu tú và kết nạp 197 quần chúng ưu tú vào Đảng. Các quần chúng ưu tú là sinh viên khi được kết nạp vào Đảng đều đạt ít nhất 5 học kỳ tiên tiến liên tiếp với điểm trung bình từ 7.0 trở lên, đồng thời tích cực tham gia các hoạt động của ban cán sự lớp, của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Trong năm 2011, Đảng ủy đã xét công nhận đảng viên chính thức cho 18 đồng chí, làm thủ tục chuyển sinh hoạt đảng cho gần 200 đảng viên tốt nghiệp ra trường, chuyển công tác, đi công tác, học tập ở nước ngoài, tiếp nhận hồ sơ đảng viên chuyển đến; thực hiện tốt việc giới thiệu đảng viên về giữ mối liên hệ và thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú theo Quy định 76-QĐ/TW của Bộ Chính trị, thường xuyên cập nhật, bổ sung cơ sở dữ liệu đảng viên.


Công tác phát triển đảng viên ở Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt kết quả tích cực bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân, theo đồng chí Vũ Quốc Cường, Chánh Văn phòng Đảng ủy Học viện cho biết, Học viện Báo chí và Tuyên truyền có đặc thù vừa là trường đại học, vừa là một trường Đảng trong hệ thống HVCT-HCQGHCM nên một yêu cầu đặt ra là phải làm tốt công tác phát triển đảng viên. Quán triệt yêu cầu này, công tác phát triển đảng viên ở Học viện Báo chí và Tuyên truyền luôn được Đảng ủy Học viện coi trọng, đưa vào chương trình, kế hoạch công tác hằng năm và chỉ đạo sâu sát đến từng chi bộ, đảng bộ bộ phận. Ngay từ đầu mỗi năm học, Đảng ủy Học viện xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên và phổ biến đến các chi bộ khoa, phòng, ban; trên cơ sở đó, các chi bộ đăng ký chỉ tiêu số lượng kết nạp đảng. Mặt khác, ngay khi các sinh viên mới nhập học, Ban Tuyên giáo Đảng ủy kết hợp cùng Phòng Công tác chính trị tổ chức các buổi học tập chính trị đầu khóa, gắn việc quán triệt các nội quy, quy chế của Học viện với xây dựng động cơ vào Đảng một cách đúng đắn để các sinh viên mới có hướng phấn đấu rèn luyện từ học kỳ đầu tiên. Trong quá trình học tập, những quần chúng ưu tú đạt học lực khá trở lên, có phẩm chất đạo đức tốt đều được chi ủy chi bộ các khoa chủ quản lãnh đạo đưa vào ban cán sự lớp hoặc ban chấp hành chi đoàn để bồi dưỡng, rèn luyện, tạo nguồn kế cận kết nạp vào Đảng.


Phát huy những kết quả đạt được trong công tác phát triển đảng viên, thời gian tới, Đảng ủy Học viện Báo chí và Tuyên truyền tiếp tục thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

Một là, tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng ủy Học viện, phấn đấu hoàn thành những chương trình, mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trên các mặt công tác. Chú trọng lãnh đạo công tác xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên; triển khai sâu rộng việc học tập các nghị quyết của Trung ương; tích cực tham gia các hoạt động chung do đảng ủy cấp trên tổ chức. Thường xuyên cùng với HVCT-HCQGHCM tổ chức các hội nghị chuyên đề, các lớp bồi dưỡng cấp ủy viên để nâng cao nghiệp vụ công tác đảng cho đội ngũ cấp ủy viên và văn phòng cấp ủy trong toàn Đảng bộ Học viện. Lãnh đạo thực hiện và chấp hành tốt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, các nghị quyết của đảng ủy cấp trên và Đảng ủy Học viện.

Hai là, thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong cán bộ, giảng viên và sinh viên. Thường xuyên bám sát thực tiễn, nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, giảng viên và sinh viên trong trường. Lãnh đạo làm tốt công tác tuyên truyền về lịch sử, truyền thống của Đảng và đất nước thông qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, các buổi sinh hoạt câu lạc bộ (CLB) như CLB Tuyên giáo trẻ, CLB Nhà quản lý, CLB Triết học… Chú trọng lựa chọn nguồn qua thực tiễn học tập, công tác. Đẩy mạnh các phong trào thi đua, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và sinh viên nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất tư tưởng và hành động trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Học viện và cấp trên giao cho.

Ba là, chú trọng công tác xây dựng, kiện toàn tổ chức chính quyền, đoàn thể; thường xuyên quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức phối hợp hoạt động có hiệu quả. Xây dựng công đoàn Học viện vững mạnh, tổ chức tốt các phong trào thi đua “Dạy tốt - học tốt - phục vụ tốt”, “kỷ cương - tình thương - trách nhiệm”, “phụ nữ giỏi việc trường - đảm việc nhà”. Tiếp tục làm tốt công tác phát triển đoàn viên công đoàn và bồi dưỡng quần chúng ưu tú giới thiệu cho Đảng kết nạp. Phát huy vai trò nòng cốt của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong mọi hoạt động của tuổi trẻ Học viện, đa dạng hóa các hoạt động với nhiều hình thức khác nhau, triển khai thực hiện tốt Cuộc vận động “văn hóa học đường”, phong trào thanh niên tình nguyện, tích cực tham gia xây dựng môi trường lành mạnh trong nhà trường, tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ thể thao, bồi dưỡng và giới thiệu các đoàn viên ưu tú để tạo nguồn kết nạp vào Đảng.

Bốn là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, lắng nghe ý kiến đánh của quần chúng đối với cán bộ, đảng viên và tổ chức cơ sở đảng. Hằng năm, tổ chức kiểm điểm, đánh giá xếp loại đảng viên và tổ chức cơ sở đảng; tổng kết, rút kinh nghiệm, biểu dương, khen thưởng kịp thời những chi bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu và đảng viên xuất sắc; đề ra biện pháp khắc phục khuyết điểm của tổ chức đảng yếu kém; xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên một cách chi tiết, cụ thể để các chi bộ, đảng bộ bộ phận trong Học viện phấn đấu ngay từ đầu năm học.


Tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy công tác phát triển đảng viên và công tác xây dựng Đảng ở Học viện Báo chí và Tuyên truyền sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều kết quả, đưa Học viện Báo chí và Tuyên truyền ngày càng phát triển.

Phản hồi (1)

Ly Thong 02/04/2012

Tôi thấy người viết bài này quả thật là tâm huyết. Xin cảm ơn!

1

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất