Công tác phát triển đảng viên ở Đảng bộ Trường Đại học Chính trị
Lễ kết nạp đảng viên ở Đảng bộ Trường Đại học Chính trị

Từ khi tái thành lập năm 2008 đến nay, Đảng bộ Nhà trường đã tổ chức được 8 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho hơn 600 quần chúng ưu tú, mở 9 lớp bồi dưỡng chính trị cho 647 đảng viên mới, kết nạp được 1.365 đồng chí. Tính riêng trong năm 2011, Đảng bộ Trường Đại học Chính trị đã mở 2 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 233 quần chúng ưu tú, 2 lớp bồi dưỡng chính trị cho 485 đảng viên mới; kết nạp 323 quần chúng ưu tú vào Đảng, chuyển đảng viên chính thức cho 485 đồng chí.

Phát huy những kết quả đạt được trong công tác phát triển đảng viên, Đảng bộ Trường Đại học Chính trị tiếp tục thực hiện một số giải pháp sau:

Một là, các cấp ủy đảng thường xuyên quan tâm, chú trọng công tác phát triển đảng viên

Đầu mỗi nhiệm kỳ và năm học, các cấp uỷ cần đề ra chỉ tiêu, lập kế hoạch phát triển đảng viên; xác định rõ mục tiêu, đối tượng, thời gian kết nạp, tổ chức quán triệt đến toàn thể cán bộ, học viên, công nhân viên quốc phòng, chiến sĩ trong toàn đơn vị. Thực hiện tốt phương châm, phương hướng, các quy trình, thủ tục của công tác phát triển đảng viên, luôn coi trọng chất lượng, kiên quyết không kết nạp những quần chúng chưa đủ tiêu chuẩn. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc cấp dưới tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển đảng viên của đơn vị.

Làm tốt công tác điều tra lịch sử chính trị. Trước khi vào nhập học và công tác, các cơ quan của Nhà trường cần tổ chức điều tra lý lịch chính trị của mỗi học viên, công nhân viên, chiến sĩ, đảm bảo đúng tiêu chuẩn và chất lượng chính trị, đủ điều kiện để xem xét kết nạp Đảng.

Hai là, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng, chú trọng lựa chọn nguồn kết nạp đảng viên

Đảng bộ Nhà trường tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng, các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến cán bộ, học viên. Thường xuyên quán triệt mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng, yêu cầu, nhiệm vụ, kế hoạch phát triển đảng viên của Nhà trường.

Chú trọng lựa chọn nguồn qua thực tiễn học tập, công tác. Những quần chúng có kết quả công tác, học tập, rèn luyện cao sẽ được cấp uỷ xét cho đi học lớp nhận thức về Đảng, sau đó tiếp tục giao nhiệm vụ thử thách, khi đạt yêu cầu mới đề nghị xét kết nạp Đảng. Lấy kết quả học tập, công tác, rèn luyện làm thước đo sự phấn đấu của mỗi quần chúng. Bên cạnh đó thường xuyên làm tốt công tác tạo nguồn, nâng cao chất lượng nguồn, không để tình trạng hụt hẫng nguồn kết nạp.

Ba là, làm tốt các quy trình, thủ tục kết nạp đảng viên, chú trọng bồi dưỡng, rèn luyện đảng viên mới

Các cấp uỷ đảng tăng cường phối hợp với Phòng Chính trị làm tốt các thủ tục, quy trình của công tác phát triển đảng, bảo đảm chặt chẽ, nghiêm túc. Tổ chức lễ kết nạp đảng trang trọng, đúng quy định, có sự tham dự đông đủ của các đoàn viên, qua đó tạo ấn tượng tốt đẹp trong mỗi đảng viên, khích lệ những quần chúng khác tiếp tục phấn đấu.

Sau khi kết nạp, các cấp uỷ, đơn vị chú ý giao nhiệm vụ cụ thể cho các đảng viên mới, tiếp tục giáo dục, rèn luyện với yêu cầu cao hơn trước khi kết nạp; phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của các đảng viên mới trong thực hiện nhiệm vụ. Củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức quần chúng trong Nhà trường, phát huy vai trò của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, công đoàn, lựa chọn giới thiệu nguồn bồi dưỡng cảm tình đảng. Tham gia giúp đỡ quần chúng phấn đấu, rèn luyện cả trước và sau khi kết nạp vào Đảng. Nâng cao trách nhiệm của các tổ chức quần chúng trong công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện cảm tình đảng và đảng viên.

Bốn là, phát huy vai trò của cơ quan chính trị trong công tác phát triển đảng viên

Phòng Chính trị thường xuyên tham mưu cho Đảng uỷ Nhà trường về công tác phát triển đảng viên, làm tốt việc hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra công tác bồi dưỡng, tạo nguồn. Hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt việc sơ kết, rút kinh nghiệm công tác phát triển đảng viên và quản lý, rèn luyện đảng viên mới sau kết nạp. Tăng cường tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho cán bộ nắm vững và thực hiện đúng phương châm, điều kiện và các nguyên tắc, thủ tục kết nạp đảng viên, đồng thời không ngừng kiểm tra, đôn đốc, sơ kết, rút kinh nghiệm, đưa công tác phát triển đảng viên vào nền nếp và ngày càng đạt kết quả cao. 

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất