Huyện ủy Xuân Trường (Nam Định) phát triển đảng viên là người có đạo
Tạp chí Xây dựng Đảng chụp ảnh lưu niệm với Đảng ủy xã Xuân Kiên (Xuân Trường, Nam Định)
Xuân Trường (Nam Định) là huyện có vị trí quan trọng về kinh tế, chính trị, an ninh, quốc phòng với 20 đơn vị hành chính (19 xã và 1 thị trấn). Đảng bộ huyện có 75 đảng bộ, chi bộ trực thuộc, với tổng số 7.650 đảng viên, có 390 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, trong đó có 373 chi bộ thôn, xóm.

Là huyện đất chật, người đông, nhân dân có truyền thống thâm canh nông nghiệp, những năm qua công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp phát triển khá mạnh; các ngành nghề thủ công truyền thống như cơ khí, vận tải thủy, chế biến lâm sản tiếp tục được duy trì và phát triển. Tốc độ tăng trưởng kinh tế hằng năm trên 10%; cơ cấu kinh tế: công nghiệp - tiểu thủ công nghiệpchiếm 43%, dịch vụ là 30%, nông nghiệp là 27%.
Xuân Trường có những đặc điểm lớn về tôn giáo, Đạo Phật có từ lâu đời, gắn liền với quá trình hình thành và phát triển của huyện; đạo Công giáo phát triển khá sớm, từ năm 1533.

Cách làm cụ thể
Là huyện có những đặc điểm lớn về tôn giáo
, khi có Quy định 123-QĐ/TW của Bộ Chính trị và Thông tri số 06-TT/TW của Ban Bí thư Trung ương, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo Ban Tổ chức, Ban Dân vận và các ban xây dựng đảng của Huyện ủy tham mưu xây dựng kế hoạch, hướng dẫn tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc trong các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện ủy; tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt và toàn thể cán bộ, chuyên viên các ban xây dựng đảng của Huyện ủy đquán triệt, nghiên cứu các quy định của Trung ương, các văn bản hướng dẫn của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nam Định. Các tổ chức cơ sở đảng tiến hành khảo sát, đánh giá thực trạng công tác đảng viên và xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Quy định 123 của Bộ Chính trị.

Công tác bồi dưỡng, tạo nguồn, phát triển đảng viên là quần chúng có đạo được các cấp ủy quán triệt, thực hiện có hiệu quả ngay từ khâu tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân đến việc xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện cụ thể, thiết thực. Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội tăng cường tổ chức các phong trào thi đua yêu nước nhằm phát hiện các nhân tố điển hình, quần chúng ưu tú, tích cực để đào tạo, bồi dưỡng và giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp. Ban Tổ chức Huyện ủy phối hợp với Trung tâm BDCT huyện thường xuyên mở các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho quần chúng nói chung và quan tâm tạo điều kiện chọn cử quần chúng có đạo dự học. Một số đảng bộ xã có đông đồng bào theo đạo Thiên Chúa, cấp ủy đã ra nghị quyết chuyên đề về phát triển đảng viên đối với người có đạo. Hằng năm, Ban Tổ chức Huyện ủy tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy giao chỉ tiêu cụ thể về việc kết nạp đảng viên cho các đảng bộ, chi bộ trực thuộc, coi đây là một trong những tiêu chí trong đánh giá, xếp loại tổ chức đảng.

Kết quả
Công tác phát triển đảng viên là người có đạo trong những năm qua đạt nhiều kết quả. Mỗi năm, Đảng bộ huyện kết nạp được từ 5 đến 10 đảng viên là người có đạo; 8 năm qua huyện Xuân Trường kết nạp được 55 đảng viên là người có đạo, cụ thể năm 2005 kết nạp 8; năm 2006: 6; năm 2007: 9; năm 2008: 10, năm 2009: 8; năm 2011: 8 đảng viên...

Tổ chức sinh hoạt và phân công nhiệm vụ cho đảng viên là tín đồ, chức việc, chức sắc tôn giáo là thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm theo quy định của Điều lệ Đảng và Quy định số 123-QĐ/TW của Bộ Chính trị. Hằng năm, vào các dịp Mùa chay, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức các hội nghị gặp mặt đảng viên gốc giáo nhằm động viên đảng viên có đạo giữ vững bản lĩnh của người đảng viên, thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác tôn giáo.

Hầu hết đảng viên là người có đạo tham gia sinh hoạt tôn giáo theo đúng Quy định số 123-QĐ/TW của Bộ Chính trị và các văn bản quy định, hướng dẫn của các cơ quan chức năng. Các đảng viên là người có đạo tham gia các hình thức sinh hoạt tôn giáo và được giao nhiệm vụ nắm tâm tư nguyện vọng của quần chúng, làm nòng cốt trong việc vận động tín đồ (kể cả chức sắc, chức việc) tôn giáo thực hiện đường lối, chủ trương chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước ở khu vực dân cư; góp phần giác ngộ tín đồ cảnh giác với những âm mưu của các thế lực thù địch lợi dụng tôn giáo để chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn của đảng viên, thường xuyên rèn luyện, giữ vững lập trường, phẩm chất đạo đức, lối sống, nâng cao trình độ hiểu biết về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với hoạt động tôn giáo, đấu tranh với các phần tử cơ hội, kẻ xấu lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để chống lại chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, phát hiện và báo cáo kịp thời với chi bộ nơi sinh hoạt và chính quyền nơi cư trú về những việc có biểu hiện làm trái với quy định pháp luật để tổ chức và chính quyền xử lý kịp thời, do đó huyện Xuân Trường không có những diễn biến phức tạp về tôn giáo, góp phần ổn định an ninh nông thôn, sống tốt đời đẹp đạo, được nhân dân và đồng bào có đạo tín nhiệm. Một số đảng viên là người có đạo phấn đấu tốt đã được bầu vào các chức danh chủ chốt cấp xã, thôn, xóm, đảng viên là người có đạo đã góp phần tích cực trong việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; tăng cường lực lượng cán bộ nòng cốt ở vùng đồng bào có đạo, đồng thời thực hiện các chính sách tôn giáo, đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết lương giáo của Đảng và Nhà nước; tạo phấn khởi, tin tưởng, đồng thuận của đồng bào có đạo, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững an ninh - quốc phòng và xây dựng hệ thống chính trị của cơ sở và của toàn huyện.

Kinh nghiệm bước đầu
Một là, phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, ban hành các chỉ thị, nghị quyết và các văn bản hướng dẫn thật cụ thể, phù hợp với thực tiễn về công tác phát triển đảng viên là người có đạo.

Hai là, các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên phải nắm vững, thực hiện tốt chính sách đại đoàn kết dân tộc, chính sách tín ngưỡng, tôn giáo của Đảng và Nhà nước; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, hướng về cơ sở, nhất là vùng đồng bào có đạo.

Ba là, đảng ủy xã, thị trấn thường xuyên quan tâm chỉ đạo chi ủy, chi bộ nơi có đồng bào theo đạo rà soát, theo dõi, bồi dưỡng tạo nguồn cảm tình đảng. Việc tổ chức các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng phải phù hợp với từng địa phương, từng tôn giáo. Lễ kết nạp đảng viên phải được tổ chức trang trọng, đúng quy định. Tại buổi kết nạp có thể mời đại diện các tổ chức quần chúng và chức sắc, chức việc tôn giáo cùng dự để tuyên truyền, vận động, giác ngộ đối với đồng bào có đạo

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất