Phát triển đảng viên ở thôn, làng, tổ dân phố chưa có đảng viên

Năm 2012, các cấp ủy đảng tỉnh Gia Lai đã tập trung triển khai thực hiện công tác “xóa” thôn, làng, tổ dân phố chưa có đảng viên, chi bộ và đã đạt được nhiều kết quả. Đến ngày 31-11-2012, toàn tỉnh không còn thôn, làng, tổ dân phố chưa có đảng viên. Đã “xóa” được 136 thôn, làng, tổ dân phố chưa có tổ chức đảng, hiện còn 75 đơn vị - hoàn thành sớm chỉ tiêu mà Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đề ra. Đây là sự nỗ lực cao của các cấp ủy đảng, nhất là cấp ủy cơ sở, góp phần tích cực nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Năm 2013, các cấp ủy cơ sở xã, phường, thị trấn sẽ tập trung chỉ đạo công tác kết nạp đảng viên, “xóa” thôn, làng, tổ dân phố chưa có chi bộ ở 75 đơn vị còn lại; củng cố các cơ sở mỏng đảng viên để tránh xảy ra “tái trắng” đảng viên. Muốn đạt được mục tiêu này, cần làm tốt một số giải pháp sau:

Một là, tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện đầy đủ tinh thần, nội dung Chỉ thị số 04-CT/TU ngày 11-7-2006 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết nạp đảng viên; thu hẹp các cơ sở chưa có đảng viên, chi bộ và quan điểm chỉ đạo về công tác xây dựng tổ chức đảng do Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV (nhiệm kỳ 2010 - 2015) đề ra, sớm hoàn thành mục tiêu về các thôn, làng, tổ dân phố đều có đảng viên, chi bộ bằng cách tăng cường kết nạp đảng viên và thực hiện điều chuyển cấp ủy viên, đảng viên của đảng bộ xã, phường, thị trấn về các thôn, làng, tổ dân phố có ít đảng viên để lập chi bộ.

Hai là, cấp ủy xã, phường, thị trấn tập trung chỉ đạo các chi bộ ở thôn, làng, tổ dân phố rà soát nguồn kết nạp Đảng, chú ý những quần chúng ưu tú là người dân tộc thiểu số, đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh, phụ nữ, dân quân, công an viên, bộ đội xuất ngũ, giáo viên, cán bộ y tế, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố... Lập danh sách cụ thể, thông qua hội nghị chi bộ, gửi danh sách lên cấp ủy cơ sở để thẩm định, xem xét, đôn đốc công tác kết nạp đảng viên.

Ba là, tập trung tạo nguồn, bồi dưỡng, kết nạp đảng viên với phương châm coi trọng chất lượng, đảm bảo nguyên tắc, gắn công tác kết nạp đảng viên với kiện toàn tổ chức đảng, nâng cao chất lượng nội dung sinh hoạt chi bộ, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

Bốn là, rà soát những thôn, làng, tổ dân phố nào chỉ có 1 hoặc 2 đảng viên chính thức thì thực hiện điều chuyển cấp ủy viên, đảng viên trong đảng bộ cơ sở xã, phường, thị trấn về sinh hoạt tại nơi đó để thành lập chi bộ.

Năm là, tập trung chỉ đạo không để xảy ra “tái trắng” đảng viên ở thôn, làng, tổ dân phố; những nơi đã có chi bộ thì đặt mục tiêu làm tốt công tác phát triển đảng viên, phấn đấu thành lập được chi ủy để tăng cường năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng. Hiện vẫn còn 1.626/2.081 thôn, làng, tổ dân phố chưa có chi ủy, chiếm 78,1%.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất