Phân công đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ gia đình ở Hoài Nhơn (Bình Định)
Sản xuất chiếu của một hộ gia đình ở Hoài Châu Bắc (Hoài Nhơn).
Đảng bộ huyện Hoài Nhơn có 47 tổ chức cơ sở đảng, với hơn 6.400 đảng viên, trong đó, có 17 đảng bộ xã, thị trấn. Toàn Đảng bộ có tổng số 375 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở (trong đó chi bộ trực thuộc đảng ủy xã, thị trấn là 316 chi bộ). Tổng số đảng viên tham gia sinh hoạt tại chi bộ thôn, khối phố là 3.160 đồng chí (với 55.872 hộ gia đình), có 625 đảng viên miễn sinh hoạt, miễn công tác.

Huyện ủy xác định đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ gia đình là một trong những nhiệm vụ quan trọng của đảng viên đang sinh hoạt ở thôn, khối phố, có ý nghĩa quan trọng góp phần xây dựng chi bộ thôn, khối phố, khu dân cư giữ vững an ninh, chính trị, đoàn kết, thống nhất trong khu dân cư, cùng với các hội đoàn thể vận động nhân dân chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước...

Để thực hiện hiệu quả việc phân công cho đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ gia đình, những năm qua, Huyện ủy Hoài Nhơn đã chỉ đạo cơ sở xây dựng nghị quyết, kế hoạch triển khai thực hiện và bước đầu đạt được những kết quả tích cực. Đã có 15/17 xã, thị trấn chỉ đạo chi bộ thôn, khối phố trong việc phân công đảng viên (trừ đảng viên miễn sinh hoạt, miễn công tác) phụ trách hộ, nhóm hộ gia đình.

Căn cứ vào tình hình thực tế của đảng viên (khả năng, sức khỏe...) trong chi bộ và tổng số hộ gia đình, chi bộ thôn, khối phố phân công phụ trách hộ, nhóm hộ phù hợp (thường phân liên cư và cùng nơi ở của gia đình đảng viên phụ trách). Sau khi được cấp ủy chi bộ phân công, từng đảng viên xác định đây là trách nhiệm, nhiệm vụ của đảng viên, nắm bắt tình hình tâm tư nguyện vọng chính đáng của nhân dân để kịp thời giải thích, đồng thời phản ánh kịp thời cho các cấp ủy đảng, chính quyền có hướng lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời. Phối hợp với các hội, đoàn thể tích cực vận động các hộ dân cư mình phụ trách tham gia sinh hoạt, hội họp khu dân cư, tuyên truyền phổ biến nhanh các chủ trương, nghị quyết, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; các chủ trương của đảng bộ, chính quyền cơ sở để người dân chấp hành tốt. Một số chi bộ xem việc phân công đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ gia đình là một trong các tiêu chí để đánh giá, phân tích chất lượng đảng viên cuối năm.

Nhìn chung, các chi bộ thực hiện tốt việc phân công cho đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ gia đình thì nhận thức của người dân được tốt hơn trong việc chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các hộ gia đình được đảng viên thường xuyên theo dõi, nhắc nhở, động viên, giải thích đúng, sai để họ thực hiện tốt nghĩa vụ đối với chính quyền..., từ đó ý thức chấp hành các chủ trương của địa phương, thực hiện tốt tình đoàn kết ở khu dân cư, tạo được sự gần gũi giữa cán bộ với quần chúng nhân dân. Các phong trào đăng ký gia đình văn hóa, gia đình không vi phạm pháp luật, không vi phạm các chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình, phong trào xây dựng nông thôn mới, phong trào hiến đất làm đường, đóng góp vật chất để xây dựng các công trình ở địa phương...

Đồng chí Huỳnh Ngọc Ân, Bí thư Đảng ủy thị trấn Bồng Sơn, một trong những địa phương ban hành nghị quyết chuyên đề việc phân công đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ gia đình, cho biết: “Để triển khai thành công công tác này, các cấp ủy đảng quán triệt cho đảng viên về ý nghĩa tích cực của việc phân công đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ gia đình. Nâng cao nhận thức và trách nhiệm, đồng thời thường xuyên kiểm tra, giúp đỡ, hướng dẫn cho đảng viên được phân công phụ trách. Bên cạnh đó, các chi ủy, bí thư chi bộ phải nắm chắc tình hình thực trạng ở từng nhóm hộ, trình độ, năng lực, uy tín của từng đảng viên để phân công giao nhiệm vụ. Tích cực theo dõi, khi cần yêu cầu đảng viên báo cáo về thực hiện nhiệm vụ được phân công phụ trách hộ, nhóm hộ tại các buổi sinh hoạt chi bộ định kỳ hoặc đột xuất khi cần”.

Kinh nghiệm thực tế ở các địa phương như Hoài Châu Bắc, Tam Quan Bắc cũng cho thấy, các cấp ủy đảng ở cơ sở đã coi việc phân công đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ gia đình là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ ở địa phương. Hầu hết đảng viên được phân công phụ trách hộ, nhóm hộ gia đình đều có ý thức, trách nhiệm, gương mẫu chấp hành hành sự phân công của tổ chức đảng, hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ gia đình là người sống gần gũi, hàng ngày với hộ, nhóm hộ mà mình phụ trách. Vì vậy, đối với những hộ có vấn đề bức xúc, phức tạp nảy sinh, đảng viên đã kịp thời phản ánh với các cấp để có biện pháp tháo gỡ, có hướng giải quyết kịp thời, tránh nghi ngờ, mất đoàn kết trong khu dân cư hoặc xóm láng giềng. Từ đó, tình làng, nghĩa xóm được phát huy, giúp đỡ nhau trong lúc gặp rủi ro, khó khăn, hoạn nạn...

Tuy nhiên, bất cập trong quá trình triển khai phân công đảng viên phụ trách là số lượng đảng viên ở một số chi bộ ít nhưng địa bàn thôn, khối phố rộng, số hộ gia đình đông (như thôn Lại Đức, xã Hoài Đức có 5 đảng viên phụ trách 309 hộ gia đình, bình quân hơn 77 hộ/đảng viên). Bên cạnh đó, đảng viên ở các thôn, khối phố đa số là đảng viên lớn tuổi, sức khỏe hạn chế, một số đảng viên trẻ thì ít có mặt tại địa phương do đi làm ăn xa, do vậy tác dụng đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ ở khu dân cư hạn chế.

Đồng chí Nguyễn Giờ, Phó Bí thư Huyện ủy, cho biết: “Việc phân công nhiệm vụ cho đảng viên không giữ chức vụ lãnh đạo còn lúng túng, chung chung. Đảng viên không rõ trách nhiệm, quyền hạn, việc phát huy vai trò, thể hiện trách nhiệm, uy tín của đảng viên trước quần chúng hạn chế. Có những đảng viên và gia đình chưa tự giác, gương mẫu thực hiện các quy định, chính sách của Đảng, Nhà nước, giảm uy tín đối với quần chúng nhân dân nên việc vận động các hộ nhân dân tác dụng không cao”.

Mặt khác, thực tế ở các vùng nông thôn, một bộ phận đảng viên chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ, chưa phát huy tốt vai trò, trách nhiệm và thiếu tâm huyết với nhiệm vụ được giao. Một số ít đảng viên cho rằng việc vận động quần chúng là trách nhiệm của các hội đoàn thể nên chưa nhiệt tình trong công tác.

Thời gian tới, để đẩy mạnh thực hiện phân công đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ gia đình, Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành chỉ thị chuyên đề, trên cơ sở phân loại hộ, nhóm hộ và căn cứ vào trình độ, năng lực, uy tín của đảng viên, chi ủy, chi bộ lập danh sách phân công đảng viên phụ trách cho phù hợp. Theo đó, đối với những chi bộ thôn ít đảng viên, cấp ủy xã, thị trấn phân công đảng viên đang sinh hoạt ở chi bộ trường học, quân sự, công an về cùng với chi bộ thôn, khối phố phụ trách nhóm hộ. Đảng viên phân công phụ trách phải kết hợp với các hội, đoàn thể thôn, khối phố để kịp thời nắm bắt và phản ảnh kịp thời với chi bộ về tâm tư, nguyện vọng của hộ, nhóm hộ mình phụ trách. Qua đó, phát hiện, bồi dưỡng và giới thiệu quần chúng ưu tú để tổ chức đảng xem xét kết nạp. Kết quả thực hiện nhiệm vụ phụ trách hộ, nhóm hộ là một trong những nội dung bình xét, phân loại đảng viên hằng năm.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất