5 giải pháp trong công tác phát triển đảng viên là học viên an ninh
Một buổi lễ kết nạp đảng viên tại Trường Cao đẳng An ninh nhân dân II
Kết quả
5 năm qua (2008-2012), Trường Cao đẳng An ninh nhân dân II đã kết nạp được 811 đảng viên là học viên. Với đặc thù là một trường công an nên ngay từ khi bước chân vào trường, các học viên đã được giáo dục, rèn luyện về tác phong, về điều lệnh công an nhân dân, từng bước nâng cao ý thức tổ chức và kỷ luật cho học viên. Bên cạnh đó, không giống với các trường đại học, cao đẳng ngoài ngành, 100% học viên của trường đều ở nội trú nên việc nắm bắt về lập trường, tư tưởng, ý thức tổ chức kỷ luật của học viên có nhiều thuận lợi. Ngoài thời gian lên lớp học tập, học viên còn có các buổi nghe thời sự, học tập chuyên đề về các vấn đề chính trị, an ninh quốc gia, quốc tế, sinh hoạt tập thể… Những hoạt động này đã giúp học viên hình thành từng bước ý thức tập thể, tinh thần đồng đội, lập trường chính trị... Đồng thời, tạo được sự hứng thú và động cơ để học viên thiết tha phấn đấu đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Tuy nhiên, so với các trường trong cùng lực lượng thì tỷ lệ kết nạp đảng viên là học viên của trường vẫn còn ở mức thấp. Nguyên nhân là do cấp ủy đảng nhà trường chưa nhận thức được đầy đủ về công tác phát triển đảng viên trong đối tượng học viên; chưa thực hiện tốt công tác lãnh đạo Đoàn thanh niên trong việc phát hiện, giới thiệu cho cấp ủy đảng những đoàn viên ưu tú làm nguồn phát triển đảng cho nhà trường.

Cấp ủy đảng chưa thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng và bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho học viên, để học viên có những hành động tích cực trong học tập, có động cơ phấn đấu tự nguyện. Vai trò của Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh của nhà trường đối với việc giới thiệu đoàn viên ưu tú để Đảng xem xét kết nạp còn hạn chế. Không ít tổ chức đoàn, nhất là đoàn cơ sở coi việc phát triển đảng là của tổ chức đảng, do Đảng chủ động, cho nên chỉ khi nào Đảng gợi ý hoặc thông báo cho Đoàn cần bồi dưỡng, giới thiệu thì Đoàn mới tiến hành xem xét và gửi văn bản lên.

Chất lượng thi đầu vào của đa số học viên khá thấp, bên cạnh đó, một số học viên thuộc diện cử tuyển, lính nghĩa vụ… nên thành tích học tập cũng như ý thức tổ chức, kỷ luật, ý thức phấn đấu còn nhiều hạn chế.

Thời gian học tập của học viên khá ngắn, (hệ trung cấp là 2 năm) nên ảnh hưởng đến quá trình theo dõi, giúp đỡ, bồi dưỡng của tổ chức đảng. Mặt khác, công tác bồi dưỡng, giáo dục và giúp đỡ của tổ chức đảng đối với đảng viên mới ở cơ sở chưa tốt. Một số đảng viên sau khi được công nhận chính thức đã tỏ ra thỏa mãn, ít rèn luyện phấn đấu nên chưa phát huy tốt vai trò của người đảng viên.            

Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên, nhiều năm qua, Đảng ủy Trường Cao đẳng An Ninh nhân dân II luôn quan tâm đến việc phát hiện và bồi dưỡng những học viên ưu tú để kết nạp vào Đảng.  

Tính đến tháng 4-2013, Đảng bộ trường có 43 chi bộ đảng, trong đó 32 chi bộ học viên. Chi bộ học viên tiến hành họp định kỳ vào ngày mùng 3 hàng tháng. Do lịch học của học viên nên thời gian họp thường được tổ chức vào buổi tối. Đây cũng là một trong vài trường mà chi bộ học viên sinh hoạt độc lập. Điều này cũng góp phần rèn rũa được cho đảng viên - học viên tính độc lập, tự quyết, có chính kiến khi đóng góp ý kiến với Đảng uỷ trong những dịp cần lấy ý kiến đảng viên - học viên. Với các bạn học viên là đảng viên, khi sinh hoạt độc lập, riêng rẽ sẽ không ngại phát biểu, tham gia, đóng góp ý kiến trong các kỳ sinh hoạt chi bộ, không bị tâm lý thầy - trò mà ngại phát biểu. Nhiều chi bộ học viên của nhà trường đã có những ý kiến đóng góp quý báu cho Đảng uỷ trong việc đưa ra các nghị quyết chuyên đề về quản lý việc học tập và rèn luyện của học viên.  

Từ năm 2006 đến nay, Đảng ủy trường đã mở 9 lớp tổ chức bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 2.018 học viên; 7 lớp bồi dưỡng đảng viên mới cho 266 học viên; kết nạp 888 đảng viên mới và công nhận 198 đảng viên chính thức. Được sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng ủy Trường, 43 chi bộ đã tăng cường mở các buổi sinh hoạt chuyên đề, thảo luận và mời chuyên gia về nói chuyện với đảng viên để nâng cao nhận thức về công tác phát triển đảng. Vì vậy, trong 3 năm (2011 đến tháng 4-2013), Đảng ủy Trường đã bồi dưỡng nhận thức về đảng cho 826 đồng chí trên tổng số 2.073 cán bộ, đảng viên, học viên của trường. Trong đó kết nạp đảng cho 584 đồng chí, chiếm 70,7%; công nhận đảng viên chính thức cho 133 đồng chí, chiếm 22,8%; nâng tổng số đảng viên của Trường từ 287 đảng viên (năm 2009-2010) lên 405 đảng viên (năm 2010-2011) và đến nay là 490 đảng viên.

Giải pháp

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phát triển đảng trong học viên, Đảng ủy Trường Cao đẳng An ninh II đã thực hiện một số giải pháp sau:  

1. Nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và học viên về tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên; giúp học viên có nhận thức đúng, có hướng phấn đấu, rèn luyện trong học tập cũng như trong cuộc sống. Đảng ủy Trường Cao đẳng An ninh II thường xuyên mở các lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ cho cán bộ, đảng viên, nhất là đồng chí bí thư chi bộ nhằm quán triệt, học tập, trao đổi, thảo luận, nắm vững các nghị quyết, chỉ thị của Đảng chỉ đạo về công tác phát triển đảng. Qua mỗi đợt học, các học viên đều viết bài thu hoạch và tự đánh giá những mặt ưu điểm và hạn chế của bản thân để phấn đấu, rèn luyện trong thời gian tới.  

2. Cụ thể hóa các tiêu chuẩn, điều kiện kết nạp đảng viên phù hợp với đặc điểm đối tượng là học viên Những tiêu chuẩn, điều kiện kết nạp đảng viên, Đảng ủy trường đã chỉ đạo các chi bộ thực hiện theo đúng chương I, điều 1, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam đã quy định, Ngành Công an quy định.

Về học tập:
Người vào Đảng là học viên, nhất thiết phải có điểm trung bình chung của năm học, của học kỳ và các môn học của học kỳ đang học thi lần đầu đạt 7 điểm trở lên đối với học viên là học sinh phổ thông; 6,5 điểm trở lên đối với học viên là cán bộ và hạ sỹ quan, chiến sỹ phục vụ có thời hạn, học viên người dân tộc thiểu số, học viên hệ cử tuyển; không có điểm dưới 5; không nợ học phần. Điểm trung bình chung của năm học trước liền kề đạt 6,5 điểm trở lên đối với học viên là học sinh phổ thông; 6 điểm trở lên đối với học viên là cán bộ và hạ sĩ quan, chiến sỹ phục vụ có thời hạn, học viên người dân tộc thiểu số, học viên hệ cử tuyển; không nợ học phần.

Về rèn luyện:
Kết quả phân loại rèn luyện tháng, học kỳ, năm học đang học và của năm học trước liền kề đạt loại tốt trở lên. Tích cực gương mẫu tham gia phong trào của các đoàn thể quần chúng, của nhà trường; được quần chúng tín nhiệm. Về tư tưởng chính trị: Có lập trường giai cấp, bản lĩnh chính trị vững vàng, thừa nhận và tự nguyện thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng; kiên định lập trường cách mạng của giai cấp công nhân, trung thành với lý tưởng cộng sản, đấu tranh bảo vệ Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, không dao động trước mọi khó khăn thử thách.

Về phẩm chất đạo đức, lối sống: Trước hết phải là người có lòng yêu nước sâu sắc, có đạo đức trong sáng, lành mạnh, có lý tưởng chính trị đúng đắn, có ý thức tổ chức kỷ luật, tôn trọng pháp luật của Nhà nước và kỷ cương của nhà trường;  không vi phạm quy chế, quy định của nhà trường. Không bị kỷ luật.  

3. Tăng cường xây dựng, củng cố các chi đoàn, đẩy mạnh việc tuyên truyền, giáo dục truyền thống, đạo đức cách mạng, tổ chức các phong trào sinh viên để tập hợp, thu hút sự tham gia của học viên.

Đảng ủy Trường Cao đẳng An ninh nhân dân II đã tích cực chăm lo công tác bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ đoàn, giao cho Đoàn trường chỉ đạo và tổ chức các phong trào thi đua trong học viên để lôi cuốn đông đảo đoàn viên tham gia như phong trào sinh viên tình nguyện, bảo vệ môi trường, vì Trường Sa thân yêu…. Qua các phong trào, lựa chọn những đoàn viên ưu tú để bồi dưỡng, nâng cao nhận thức, rèn luyện để được đứng trong hàng ngũ của Đảng. 2 năm 2011-2012, Đoàn trường đã giới thiệu kết nạp đảng cho 423 đoàn viên, chiếm 76,9% trong tổng số đảng viên được kết nạp.  

4. Đổi mới nội dung, hình thức bồi dưỡng đối tượng đảng phù hợp với điều kiện của học viên. Nội dung giáo dục bồi dưỡng cách mạng. Quan tâm bồi dưỡng giáo dục về lòng yêu nước, về lý tưởng cách mạng xã hội chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa; giáo dục, bồi dưỡng về  phẩm chất, đạo đức cách mạng; giáo dục Chủ nghĩa Mác-Lê nin, Tư tưởng Hồ chí Minh, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; giáo dục, bồi dưỡng về truyền thống cách mạng, truyền thống văn hóa dân tộc…  

5. Định kỳ tổng kết công tác phát triển đảng viên để rút ra những bài học kinh nghiệm, góp phần nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng. Hằng năm, Đảng ủy trường đều tiến hành sơ, tổng kết theo định kỳ hoặc tổng kết nhiệm kỳ Đại hội về công tác phát triển đảng; tìm ra những ưu điểm và hạn chế trong công tác phát triển đảng, để từ đó bàn biện pháp khắc phục. Đồng thời, chi bộ cũng đặt ra chỉ tiêu trong công tác phát triển đảng của năm sau.  

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất