Đôi điều về Năm Thanh niên 2011
Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn chăm lo thế hệ trẻ của đất nước

Nhìn lại chặng đường lịch sử vẻ vang của dân tộc ta, của Đảng ta suốt 80 năm qua, chúng ta vô cùng tự hào về sự hy sinh cao cả, cần cù lao động sáng tạo, đóng góp lớn lao của các thế hệ cán bộ, đoàn viên, thanh niên trên khắp mọi miền của Tổ quốc, từ rẻo cao cho đến đồng bằng, thành phố; từ núi xa cho đến biển đảo trùng khơi sóng gió; từ các mặt trận chống quân xâm lược của thực dân Pháp, của đế quốc Mỹ trước đây, cho đến cuộc chiến tranh vệ quốc, tham gia làm nghĩa vụ quốc tế cao cả tại chiến trường Căm-pu-chia từ sau năm 1975,  Tổ quốc thống nhất cùng đi lên CNXH. Cùng với nhân dân cả nước, đoàn viên, thanh niên đã kề vai sát cánh, đoàn kết một lòng, vượt qua những thách thức, gian nan của giai đoạn đất nước còn tồn tại cơ chế quan liêu bao cấp, để xây dựng nhiều chương trình hành động hưởng ứng mạnh mẽ công cuộc đổi mới đất nước do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo suốt một phần tư thế kỷ qua.

Theo quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X), năm 2011 là “Năm Thanh niên". Thực hiện thông báo của Ban Bí thư
Trung ương Đảng, các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể nhân dân tổ chức tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 25-7-2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa” và tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2001-2010; Xây dựng và thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011- 2020.

Ban Bí thư Trung ương Đảng cũng giao cho Ban Cán sự đảng Chính phủ chỉ đạo, tổ chức thực hiện Đề án Năm Thanh niên bằng những chính sách cụ thể… Những chủ trương của Đảng về  Năm Thanh niên 2011 tiếp tục khẳng định sự quan tâm sâu sắc của toàn Đảng, toàn dân ta đối với sự nghiệp chăm sóc thế hệ trẻ cả trước mắt cũng như lâu dài. Đó cũng là việc làm theo Tư tưởng Hồ Chí Minh về thanh niên. Người đã từng căn dặn: “…Muốn Đoàn củng cố và phát triển, thì tất cả đoàn viên phải làm gương mẫu: Phải giữ vững đạo đức cách mạng; phải khiêm tốn, cần cù, hăng hái, dũng cảm. Phải tránh tư tưởng kiêu ngạo, công thần, tự tư tự lợi. Phải xung phong trong mọi công tác; xung phong là đi trước, làm trước để lôi kéo quần chúng, chứ không phải là xa rời quần chúng. Phải cố gắng học tập chính trị, văn hóa, nghề nghiệp để tiến bộ mãi, để sẵn sàng trở thành cán bộ tốt, đảng viên tốt. Phải rèn luyện thân thể cho khỏe mạnh. Khỏe mạnh thì mới có đủ sức tham gia một cách dẻo dai bền bỉ những công việc ích nước lợi dân. Thanh niên nhớ kỹ những điều đó, thực hiện những điều đó, thì sẽ làm tròn nhiệm vụ của mình, sẽ tiến kịp thanh niên các nước bạn…”(1)


Gần 55 năm trôi qua, lời căn dặn của Bác vẫn còn nguyên giá trị, bởi bất  kỳ hoàn cảnh lịch sử nào của cách mạng Việt Nam, với lực lượng hùng hậu của mình, đoàn viên, thanh niên luôn giữ vai trò xung kích tiên phong trên tất cả các mặt trận dù chống giặc ngoại xâm hay chống giặc đói nghèo theo tinh thần “đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, bởi hào khí trung kiên của đoàn viên, thanh niên đối với Tổ quốc, với Đảng, với chế độ xã hội chủ nghĩa và nhân dân theo tinh thần “Không có việc gì khó - Chỉ sợ lòng không bền - Đào núi và lấp biển - Quyết chí ắt làm nên”.

Năm Thanh niên 2011, đặt ra những yêu cầu đúng đắn đối với cả hệ thống chính trị, đặc biệt là đối với đoàn viên, thanh niên. Thực tiễn cho thấy chất lượng, hiệu quả chăm lo, tạo điều kiện và phối hợp của các cấp ủy, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội  có ảnh hưởng trực tiếp quyết định đến việc đào tạo, bồi dưỡng, sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ đoàn và thanh niên ở các cấp. Nó cũng tạo điều kiện tốt nhất để phong trào của đoàn thanh niên ở các cấp, ngành, địa phương, đơn vị trong cả nước có sức lan tỏa, đủ sức tập hợp, thu hút các bạn trẻ vào tổ chức đoàn và hội. Đồng thời, đoàn viên, thanh niên cần có hành động cụ thể để thể hiện vai trò, vị trí, ý chí, nguyện vọng, tình cảm của thế hệ trẻ trong năm 2011- năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng, theo tinh thần xung kích đưa Nghị quyết Đại hội Đảng vào cuộc sống.

Trước thực trạng đua đòi, chạy theo lối sống thực dụng tầm thường của một bộ phận không nhỏ trong đoàn viên, thanh niên hiện nay, các cấp bộ đoàn phải nêu cao tinh thần tiếp tục động viên cán bộ, đoàn viên và thanh niên có những hành động thiết thực, có ý nghĩa để thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” một cách tự giác. Từ đây, mỗi đoàn viên, thanh niên ra sức học tập, rèn luyện, trau dồi đạo đức cách mạng như lời dạy ân cần của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Có đạo đức cách mạng thì khi gặp khó khăn, gian khổ, thất bại, cũng không sợ sệt, rụt rè, lùi bước. Vì lợi ích chung của Đảng, của cách mạng, của giai cấp, của dân tộc và của loài người mà không ngần ngại hy sinh tất cả lợi ích riêng của cá nhân mình”(2).

Năm Thanh niên 2011, đặt ra những kỳ vọng to lớn của Đảng ta và toàn dân đối với thế hệ trẻ. Hy vọng lực lượng đoàn viên, thanh niên cả nước tiếp tục giương cao ngọn cờ xung kích của Đoàn, sẵn sàng tuân thủ sự lãnh đạo của Đảng, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng, biết trân trọng sự yêu thương, đùm bọc của nhân dân để tiếp tục có những cống hiến vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, trực tiếp góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”.             

-------------                                                                                                                                                                    

(1). Hồ Chí Minh toàn tập, NXBCTQG, Hà Nội 1996, tập 8, trang 263-264

(2). Hồ Chí Minh toàn tập, NXBCTQG, Hà Nội 1996, tập 9, trang 284-287

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất