Xây dựng đội ngũ cán bộ nữ xứng tầm, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới

Ngày 27-4-2007 Bộ Chính trị Trung ương Đảng (khóa X) đã ra Nghị quyết số 11-NQ/TW về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Qua gần 4 năm thực hiện Nghị quyết 11, các cấp hội phụ nữ đã có nhiều cố gắng bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, chú trọng không ngừng đổi mới nội dung, cải tiến phương thức hoạt động tạo ra sức thu hút đáng kể, do đó chị em phụ nữ tham gia vào các tổ chức hội ngày càng đông, góp phần xây dựng sức mạnh đồng thuận của phụ nữ trong các tầng lớp nhân dân. Kết quả phong trào phụ nữ ở các cấp trong suốt nhiệm kỳ qua cho thấy sự trưởng thành vượt bậc và cống hiến rất rõ nét của chị em, cần phải được phát huy và nhân rộng trong thời gian tới. Song thẳng thắn nhìn vào thực tế, chúng ta cũng thấy còn một số mặt hạn chế và yếu kém cần tập trung khắc phục, nổi lên là vấn đề đoàn kết, tập hợp các tầng lớp phụ nữ vào hoạt động trong các tổ chức hội chưa tương xứng với tiềm năng và lợi thế của phong trào.

Hiện nay các địa phương trong cả nước đang tích cực thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW ngày 22-12-2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc lãnh đạo đại hội đại biểu phụ nữ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XI, đây là dịp để các cấp hội phụ nữ từ cơ sở cho đến Trung ương đánh giá thực chất kết quả phong trào phụ nữ và hoạt động của các cấp hội trong nhiệm kỳ qua. Qua đó rút ra những bài học kinh nghiệm để tiếp tục thực hiện tốt hơn phong trào phụ nữ và công tác hội trong thời gian đến. Đồng thời đại hội phụ nữ các cấp sẽ bầu ra một ban lãnh đạo mới có đầy đủ phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng và năng lực hoạt động để đảm đương việc tổ chức thực hiện tốt phong trào phụ nữ cấp mình theo nghị quyết của đại hội. Trong bài nói chuyện tại Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ III vào ngày 9-3-1961, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn: “Về cán bộ lãnh đạo - Cán bộ đã cố gắng còn phải cố gắng hơn nữa, đoàn kết nội bộ chặt chẽ hơn nữa, chịu khó học tập hơn nữa, đi sâu đi sát hơn nữa trong các ngành sản xuất, thông cảm sâu sắc hơn nữa với quần chúng và ra sức giúp đỡ chị em giải quyết những thắc mắc, những khó khăn, phải làm gương mẫu… Ngay từ khi mới thành lập, Đảng ta đã nêu rõ chính sách nam nữ bình đẳng. Hiến pháp ta đã xác định chính sách đó. Trong mọi việc, Đảng và Chính phủ ta luôn luôn quan tâm giúp đỡ phụ nữ. Vậy chị em phụ nữ ta phải nhận rõ địa vị người làm chủ và nhiệm vụ người làm chủ nước nhà; phải có quyết tâm mới, đạo đức mới, tác phong mới để làm tròn nghĩa vụ mới của mình là góp phần xứng đáng vào công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội…”. (Hồ Chí Minh toàn tập, NXB CTQG, Hà Nội 1996, t.10, tr.296).

Ngót 50 năm trôi qua, nhưng lời căn dặn ân cần đó của Người vẫn còn nguyên giá trị, ngày nay trong thời kỳ cách mạng mới, khi sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đang tiếp tục được đẩy mạnh thì vấn đề xây dựng đội ngũ cán bộ phụ nữ có tâm, có tầm và có tín càng cần phải đặt ra một cách đúng đắn.

Về mặt chủ quan, chính chị em phụ nữ phải tự khẳng định vai trò, vị trí của mình trong gia đình và ngoài xã hội, cán bộ phụ nữ tất yếu phải là những người gương mẫu đi đầu trong phong trào thi đua yêu nước xã hội chủ nghĩa ở các cấp, phải là những phụ nữ vừa hồng, vừa chuyên“giỏi việc nước, đảm việc nhà” luôn xứng đáng với sự tin yêu và kỳ vọng của Đảng và nhân dân…

Mặt khác, cấp ủy đảng phải quan tâm lãnh đạo tốt hơn nữa, chính quyền cùng các ban, ngành phải tạo điều kiện tốt hơn nữa, mặt trận cùng các đoàn thể chính trị khác nêu cao tinh thần phối hợp chặt chẽ hơn nữa với hội phụ nữ cùng cấp để cùng chăm lo phong trào thi đua của phụ nữ. Trong tình hình hiện nay, các cấp hội phụ nữ phải quán triệt sâu sắc tư tưởng chỉ đạo của Đảng về phong trào phụ nữ và chăm lo đội ngũ cán bộ phụ nữ qua các đại hội đảng bộ các cấp vừa rồi, lấy đó làm kim chỉ nam cho việc tổ chức các phong trào của phụ nữ ở các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị, đồng thời tiếp tục triển khai có hiệu quả các đề án đã được Chính phủ phê duyệt, như : Đề án số 295/QĐ-TTg về “Hỗ trợ phụ nữ học nghề, tạo việc làm” giai đoạn 2010-2015; Đề án số 343/QĐ-TTg về “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước”; Đề án số 704/QĐ-TTg về “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi, dạy con tốt” giai đoạn 2010-2015 hoặc Đề án “Hỗ trợ tạo điều kiện để phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững trong tiến trình công nghiệp hóa và hội nhập”.

Trong thư gửi phụ nữ toàn quốc nhân dịp Kỷ niệm 50 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8-3, Bác Hồ căn dặn:

          “Dưới sự lãnh đạo ân cần của Đảng, phụ nữ ta cần phải:

-   Cố gắng học tập chính trị, học tập văn hóa, kỹ thuật.

-    Nâng cao tinh thần yêu nước và giác ngộ xã hội chủ nghĩa

-    Hăng hái thi đua thực hiện “cần kiệm xây dựng Tổ quốc, cần kiệm xây dựng gia đình…” (Sách đã dẫn, tr.86).

Đại hội phụ nữ các cấp sắp đến chính là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong hệ thống chính trị của cả nước và của toàn dân, là dịp để toàn xã hội ghi nhận và tôn vinh những đóng góp to lớn của chị em phụ nữ vào phong trào thi đua yêu nước xã hội chủ nghĩa, đây cũng là dịp để mọi người kiểm nghiệm sự lớn mạnh, trưởng thành của đội ngũ cán bộ và phong trào phụ nữ hiện nay. Do đó mọi công việc chuẩn bị cho Đại hội phụ nữ sắp đến phải được các cấp ủy trực tiếp lãnh đạo chặt chẽ từ khâu chuẩn bị và biên tập dự thảo văn kiện cho đến đề án nhân sự trình đại hội… Hy vọng rằng theo tinh thần chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) tại Chỉ thị số 49-CT/TW ngày 22-12-2010 sẽ được các cấp ủy quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc, thể hiện sự chăm lo của Đảng, Chính phủ đối với vấn đề chăm sóc và bảo vệ phụ nữ theo Tư tưởng Hồ Chí Minh.           

                                                          

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất