Trong ngày Quốc khánh nghĩ về đất nước
Trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam, ông cha ta đã viết nên nhiều trang sử vẻ vang, chói lọi với những chiến công hiển hách. Cách mạng Tháng Tám năm 1945, ngày độc lập 2-9-1945 là một trong những trang sử vẻ vang, chói lọi nhất, là một trong những bước ngoặt vĩ đại nhất trong lịch sử dân tộc.  

Trong thời khắc vận mệnh dân tộc “ngàn cân treo sợi tóc” với thù trong, giặc ngoài, vậy mà một Đảng mới 15 tuổi với khoảng 5.000 đảng viên, chỉ trong vòng 15 ngày đã lãnh đạo nhân dân ta làm cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền từ tay phát xít Nhật, lật đổ ách thống trị hàng ngàn năm của chế độ phong kiến, gần trăm năm của thực dân Pháp, lập nên nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 có ‎ý nghĩa lịch sử hết sức to lớn, đưa nước ta từ một nước thuộc địa trở thành một nước độc lập, có chủ quyền, có tên trên bản đồ thế giới, nhân dân ta thoát khỏi kiếp nô lệ lầm than, trở thành chủ nhân của đất nước.  

Vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào hoàn cảnh của một nước phong kiến nửa thuộc địa, Ðảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đề ra đường lối đúng đắn, giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc, tập hợp các lực lượng yêu nước trong một mặt trận dân tộc thống nhất để tiến hành Tổng khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân. Cách mạng Tháng Tám là thành quả rực rỡ của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc được phát huy cao độ dưới sự lãnh đạo của Ðảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ðảng ta dự báo chính xác thời cơ cách mạng, tích cực chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang; kết hợp đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang, sử dụng bạo lực cách mạng của quần chúng, đi từ khởi nghĩa từng phần tiến tới tổng khởi nghĩa, kịp thời phát động toàn dân nhất tề vùng lên lật đổ chế độ thực dân, phong kiến. Đó là kết quả mà sự uy tín của Đảng được vun đắp nên bởi đạo đức cách mạng, phẩm chất trong sáng, gương mẫu, đi đầu của mỗi đảng viên. Chỉ 5.000 đảng viên nhưng là 5.000 chiến sĩ tiên phong, luôn luôn đi đầu trong phong trào giải phóng dân tộc, sẵn sàng nhận gian khổ, khó khăn, kể cả phải hy sinh tính mạng của mình vì cách mạng, vì nhân dân. Đồng bào tuyệt đối tin tưởng ở họ.  

Thành quả vĩ đại và những bài học lịch sử vô giá của Cách mạng Tháng Tám trở thành hành trang, thành động lực thôi thúc toàn dân và toàn quân ta, dưới sự lãnh đạo của Ðảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, tiến hành các cuộc kháng chiến trường kỳ, gian khổ trong suốt 30 năm, đánh thắng các thế lực thực dân, đế quốc xâm lược, lập nên những chiến công hiển hách mà đỉnh cao là chiến thắng lịch sử Ðiện Biên Phủ năm 1954 “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” và đại thắng mùa xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, đưa cả nước đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. Sức mạnh tinh thần của Cách mạng Tháng Tám vẫn tiếp tục soi đường, cổ vũ nhân dân ta đạp bằng mọi khó khăn, thử thách để giành thắng lợi to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong sự nghiệp đổi mới ngày nay. Ðất nước ta ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn. Ðồng bào ta có cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc. Uy tín và vị thế nước ta ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế.

Đảng ta là Đảng cầm quyền. Đảng lãnh đạo không chỉ bằng đường lối đúng mà còn bằng uy tín của Đảng. Bài học quý báu đó không chỉ đúng trong Cách mạng Tháng Tám, trong gần 67 năm qua. Bài học kinh nghiệm quý báu về xây dựng Đảng cầm quyền từ Cách mạng Tháng Tám được Đảng ta tiếp tục tổng kết, khái quát thành lý luận của Đảng, tạo thành sức mạnh, lãnh đạo dân tộc ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Tuy nhiên, chúng ta càng tự hào về Đảng ta bao nhiêu, thì càng không khỏi băn khoăn, lo lắng về một bộ phận cán bộ, đảng viên ngày càng thoái hóa, biến chất, xa rời mục tiêu, lý tưởng của Đảng, có những suy nghĩ và hành động đi ngược lại bản chất cách mạng trong sáng của người đảng viên. Tình trạng tham nhũng, lãng phí, quan liêu, những tiêu cực và tệ nạn xã hội chưa được ngăn chặn, đẩy lùi mà còn tiếp tục diễn biến phức tạp làm giảm lòng tin của nhân dân đối với Đảng, đe dọa sự ổn định, phát triển của đất nước. Thực trạng này một lần nữa được Đảng ta thừa nhận và xem đây là một vấn đề cấp bách cần phải giải quyết. Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” đã nêu: “Một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trong đó có những đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý, kể cả một số cán bộ cao cấp suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống với những biểu hiện khác nhau về sự phai nhạt lý tưởng, sa vào chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, cơ hội, thực dụng, chạy theo danh lợi, tiền tài, kèn cựa địa vị, cục bộ, tham nhũng, lãng phí, tùy tiện, vô nguyên tắc”. Do vậy, yêu cầu đặt ra trong giai đoạn hiện nay là phải khắc phục được những yếu kém, khuyết điểm trên để xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh.  

Ngày nay, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đẩy mạnh CNH, HĐH và hội nhập quốc tế càng đòi hỏi phải áp dụng một cách có hiệu quả các bài học kinh nghiệm quý báu của Cách mạng Tháng Tám và thực tiễn để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội đề ra. Sự nghiệp đổi mới đất nước chỉ có thể hoàn thành khi Đảng thực sự trong sạch vững mạnh, trí tuệ và bản lĩnh, có phương thức lãnh đạo khoa học và thiết thực. Khi phát huy được sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, khi ý Đảng và lòng dân thống nhất, trong đó nhiệm vụ quan trọng là thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW ngày 14-5-2011 của Bộ Chính trị “tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, làm chuyển biến công tác giáo dục, xây dựng phẩm chất đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Mỗi đảng viên thật sự là một tấm gương trong tổ chức, cộng đồng dân cư nơi mình sinh hoạt, học tập, làm việc. Người đảng viên phải thực sự là người mẫu mực, nói đi đôi với làm, đặt quyền lợi của tập thể lên trên quyền lợi cá nhân. Chúng ta mãi mãi ghi lòng tạc dạ và phấn đấu thực hiện tốt nhất lời Bác Hồ dặn trong Di chúc của Người hơn 40 năm trước: “Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi cán bộ và đảng viên phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”.  

Quốc khánh 2-9, ngày hội non sông năm nay, đất nước ta bên cạnh những thuận lợi là cơ bản vẫn đứng trước những khó khăn, thách thức. Tình hình đó đòi hỏi toàn Ðảng, toàn dân và toàn quân ta càng cần phải phát huy tinh thần và ý chí của Cách mạng Tháng Tám, đồng tâm hiệp lực, vững vàng vượt qua mọi khó khăn, chủ động nắm bắt, tận dụng thời cơ đưa đất nước tiếp tục phát triển, bền vững, thực hiện thắng lợi sự nghiệp CNH, HĐH, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất