Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị ở Thái Bình

Thái Bình là tỉnh được chọn làm điểm trong triển khai Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Nhận thức đúng mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của Cuộc vận động, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thành lập Ban chỉ đạo cấp tỉnh, cấp huyện, thành phố và cơ sở. Cuộc vận động đã được các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị-xã hội trong tỉnh chủ động triển khai sớm và tổ chức thực hiện tích cực đồng bộ.


Ðồng chí Nguyễn Hồng Diên, Phó bí thư Tỉnh ủy, Phó trưởng Ban chỉ đạo Cuộc vận động tỉnh Thái Bình  đã báo cáo về kết quả triển khai Cuộc vận động trong bốn năm qua và nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục thực hiện trong thời gian tới. Là tỉnh được chọn làm điểm, Thái Bình đã có nhận thức sâu sắc hơn về Cuộc vận động, xác định đây chính là cơ sở để đẩy lùi các suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống trong xã hội. Tỉnh đã tập trung vào cải cách hành chính và giải quyết tốt các yêu cầu bức xúc của nhân dân tại địa phương gắn với nội dung Cuộc vận động, nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, từ đó gắn với việc thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí. Biên soạn tài liệu “Học tập tấm gương đạo đức Bác Hồ”  đưa vào giảng dạy trong các trường phổ thông đã được rút kinh nghiệm từng bước, qua tổng kết từ các nhà trường đã mang lại những hiệu quả và ý nghĩa sâu sắc.


Ngoài kết quả đã đạt được, trong quá trình triển khai, có biểu hiện thụ động, chưa tích cực, làm giảm hiệu quả Cuộc vận động. Một trong những bài học rút ra là, cấp ủy và các tổ chức chính trị-xã hội phải nhận thức sâu sắc hơn về nội dung Cuộc vận động, đề cao tính chủ động, sáng tạo, gắn kết với thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương, có như vậy mới mang lại những hiệu quả tích cực.


Ðồng chí Nguyễn Hồng Diên cũng nêu một số kiến nghị như: Tinh thần và tư tưởng về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cần được thể chế hóa; cần đề cao tính tiền phong gương mẫu trong các đồng chí lãnh đạo của Ðảng; công tác giáo dục tư tưởng, tấm gương đạo đức Bác Hồ cần đưa vào chương trình giảng dạy trong các trường phổ thông trong cả nước.


Thay mặt Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động, đồng chí Huỳnh Ðảm đánh giá cao những kết quả đạt được của tỉnh; Cuộc vận động đã được các cấp ủy triển khai nghiêm túc, trách nhiệm, bám sát vào chủ đề từng năm, cụ thể hóa, vận dụng sáng tạo với mục tiêu xây dựng Ðảng trong sạch, vững mạnh, đồng thời góp phần xây dựng nền tảng tinh thần xã hội và thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị. Thái Bình là nơi có truyền thống cách mạng vẻ vang, người dân cần cù, sáng tạo trong lao động và học tập, đây chính là nguồn lực để nâng cao hiệu quả Cuộc vận động, nhưng điều đó cũng đòi hỏi sự đổi mới lãnh đạo của Ðảng, hệ thống chính quyền, phải phát huy tốt dân chủ trong Ðảng và trong nhân dân, từ đó thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Ðảng bộ tỉnh đề ra.


Ðồng chí Huỳnh Ðảm mong rằng, từ những kinh nghiệm đã qua, Ðảng bộ, nhân dân trong tỉnh cần nêu cao tính sáng tạo, tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú, vận động toàn dân làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Làm tốt công tác tổng kết bốn năm Cuộc vận động giúp Trung ương trong quá trình tổng kết, đánh giá và đề ra những giải pháp, nhiệm vụ thiết thực để thực hiện tốt Cuộc vận động trong thời gian tới. Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng Cuộc vận động ngang tầm những thành tựu đã đạt được, gắn Cuộc vận động với xây dựng Ðảng trong sạch, vững mạnh, với nhiệm vụ chính trị và xây dựng giá trị văn hóa-tinh thần của địa phương.


Nguồn: Nhân Dân điện tử

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất