Vụ Địa phương II (Ban Tổ chức Trung ương) tích cực hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước
Cán bộ, đảng viên và nhân dân khu vực miền Trung và Tây Nguyên (MT&TN) có truyền thống cách mạng kiên cường, dũng cảm chống ngoại xâm, cần cù, sáng tạo trong công cuộc xây dựng đất nước. Đây cũng là địa bàn thường xuyên xảy ra thiên tai bão lũ, nắng hạn, địa hình phức tạp, cơ sở vật chất còn những bất cập; tình hình kinh tế, xã hội phát triển còn chậm so với hai đầu đất nước,… Tình hình đó đã tác động không ít đến quá trình triển khai thực hiện công tác tổ chức xây dựng đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ. Vụ địa phương II thuộc Ban TCTƯ có 11 CB, CC, đóng tại Tp. Đà Nẵng, được Ban TCTƯ giao nhiệm vụ theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra công tác tổ chức xây dựng đảng, công tác bảo vệ chính trị nội bộ (BVCTNB) từ Quảng Bình đến Đăk Nông, gồm 13 tỉnh, thành phố. Từ trung tâm Vụ làm việc đến các tỉnh xa nhất là gần 600 km (tỉnh Khánh Hoà và Đăk Nông). Mỗi chuyên viên theo dõi địa phương được phân công phụ trách 2 tỉnh về lĩnh vực công tác tổ chức xây dựng đảng, công tác BVCTNB. Mặc dù Vụ địa phương II ở xa Ban TCTƯ nhưng đã phát huy tính chủ động, tích cực, phấn đấu thi đua triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ do Ban TCTƯ giao trong 5 năm qua. Đó là:
Tích cực theo dõi, đôn đốc các tỉnh, thành phố trong khu vực triển khai thực hiện Nghị quyết 42-NQ/TƯ của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 47-HD/BTCTƯ của Ban TCTƯ về quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước, nên 13/13 tỉnh, thành đều xây dựng xong đề án quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cả 3 cấp (cấp cơ sở, cấp huyện, cấp tỉnh) đến năm 2015. Tổng số cán bộ được quy hoạch cấp uỷ tỉnh, thành phố là 1.227 đồng chí (đ/c); 286  đ/c quy hoạch vào ban thường vụ tỉnh uỷ, thành uỷ; 41 đ/c quy hoạch vào chức danh bí thư tỉnh uỷ, thành uỷ; 68 đ/c quy hoạch vào chức danh phó bí thư; 44 đ/c quy hoạch vào chức danh chủ tịch HĐND; 43 đ/c quy hoạch chức danh chủ tịch UBND; 102 đ/c quy hoạch chức danh phó chủ tịch UBND; 54 đ/c quy hoạch chức danh phó chủ tịch HĐND tỉnh, thành phố. Nhờ vậy đã thuận lợi cho công tác bố trí, sắp xếp cán bộ các cấp, các ngành trong khu vực, góp phần chủ động chuẩn bị nhân sự đại biểu Quốc hội  (ĐBQH), HĐND.
Theo dõi các địa phương trong khu vực triển khai thực hiện Chỉ thị số 09-CT/ TW ngày 26-1-2007 của Bộ Chính trị “về lãnh đạo cuộc bầu cử ĐBQH khoá XII”, Vụ phân công các đ/c chuyên viên theo dõi địa phương theo sát tình hình chuẩn bị nhân sự ĐBQH khoá XII tại các tỉnh, thành trong khu vực, đề xuất các đ/c lãnh đạo tỉnh uỷ, thành uỷ tham gia ứng cử ĐBQH để làm trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, thành phố. Kết quả có 89 ứng cử viên đã trúng cử ĐBQH khoá XII, trong đó có 29 đ/c được Trung ương giới thiệu về đều trúng cử, đảm bảo các cơ cấu về nữ, trẻ, dân tộc thiểu số, tôn giáo, quần chúng ngoài Đảng,…
Chú trọng theo dõi việc củng cố kiện toàn đội ngũ cán bộ chủ chốt tỉnh, thành phố, trong những năm qua Vụ đã nghiên cứu, thẩm định, đề xuất Ban TCTƯ để chỉ định nhiều đ/c tỉnh uỷ viên, thành uỷ viên; bầu bổ sung nhiều đ/c uỷ viên ban thường vụ tỉnh uỷ, thành uỷ; chỉ định, bầu bổ sung nhiều đ/c bí thư, phó bí thư thường trực tỉnh uỷ, phó bí thư phụ trách công tác xây dựng TCCSĐ, chủ tịch HĐND, chủ tịch UBND tỉnh, thành phố với tinh thần trách nhiệm và khách quan. Nhờ vậy đã góp phần ổn định tổ chức bộ máy, vai trò lãnh đạo, quản lý điều hành của đội ngũ cán bộ chủ chốt được phát huy, thúc đẩy nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong khu vực không ngừng phát triển.
Thường xuyên đôn đốc các tỉnh, thành trong khu vực xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TƯ của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ trong nguồn quy hoạch để rèn luyện, thử thách, tiếp cận với thực tế, trang bị kiến thức toàn diện,… Từ khi thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TƯ của Bộ Chính trị đến nay toàn khu vực có trên 1.000 cán bộ được luân chuyển từ tỉnh, thành phố về huyện, quận, thị xã, thành phố; từ huyện, quận, thị xã, thành phố về xã, phường, thị trấn và ngược lại. Nhiều cán bộ luân chuyển đều thực hiện tốt nhiệm vụ tại địa phương, trưởng thành về nhiều mặt, có đ/c được phân công nhiệm vụ cao hơn. Gần đây Vụ còn tích cực đôn đốc các tỉnh, thành trong khu vực tiến hành rà soát, bổ sung QHCB để phục vụ tốt nhân sự cấp uỷ khoá mới nhiệm kỳ 2010-2015.
Công tác củng cố TCCSĐ, đội ngũ đảng viên luôn được Vụ quan tâm theo dõi, đôn đốc các cấp uỷ quan tâm chỉ đạo nên năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ và chất lượng đội ngũ đảng viên trong khu vực không ngừng nâng lên. Nhiều tổ chức đảng làm tốt công tác phát triển đảng viên, tạo nguồn cán bộ lâu dài cho các địa phương, góp phần thu hẹp đáng kể số thôn, buôn, tổ dân phố, trường học, doanh nghiệp chưa có tổ chức đảng và đảng viên. Một số doanh nghiệp tư nhân đã thành lập được tổ chức đảng và các đoàn thể quần chúng.
Vụ cũng thường xuyên theo dõi, đôn đốc các cấp uỷ triển thực hiện Quyết định số 57-QĐ/TƯ của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 11-HD/BTCTƯ của Ban TCTƯ về công tác BVCTNB, nhất là quan hệ chính trị hiện nay, nhờ vậy công tác BVCTNB đã phục vụ tích cực công tác đề bạt, bổ nhiệm cán bộ, quy hoạch cán  bộ, nhân sự cấp uỷ, công tác phát triển đảng viên mới,… của các địa phương, đơn vị.
Gần đây Trung ương chủ trương thí điểm không tổ chức HĐND cấp huyện, quận, phường; thực hiện chủ trương thí điểm “nhất thể hoá” hai chức danh bí thư cấp uỷ đồng thời là chủ tịch UBND; đại hội đảng bộ cơ sở trực tiếp bầu ban thường vụ, bí thư, phó bí thư; đại hội cấp trên cơ sở trực tiếp bầu bí thư cấp uỷ. Vụ luôn theo dõi và đôn đốc các cấp uỷ trong khu vực triển khai thực hiện nghiêm túc. Toàn khu vực có 76 xã, phường, thị trấn và 3 huyện đang thực hiện tốt mô hình thí điểm bí thư cấp uỷ đồng thời là chủ tịch UBND; có 226 đảng bộ cơ sở được chọn thí điểm, vừa qua đã tổ chức đại hội trực tiếp bầu ban thường vụ, bí thư, phó bí thư nhiệm kỳ 2010-2015 đạt kết quả tốt; có 37 đảng bộ huyện, quận, thành phố, công an, bộ đội biên phòng, khối doanh nghiệp, khối các cơ quan tỉnh, thành phố chọn thực hiện thí điểm, vừa qua tổ chức đại hội trực tiếp bầu bí thư cấp uỷ cũng thành công tốt đẹp. Ba đảng bộ tỉnh, thành phố được Ban Bí thư chọn chỉ đạo thực hiện chủ trương thí điểm đại hội trực tiếp bầu bí thư tỉnh uỷ, thành uỷ là Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Kon Tum vừa qua đã tổ chức đại hội, kết quả đại hội trực tiếp bầu bí thư tỉnh uỷ, thành uỷ rất tập trung, đạt số phiếu từ 99-100%.
Một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2010 là triển khai thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TƯ của Bộ Chính trị “về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc” và Hướng dẫn số 33-HD/BTCTƯ của Ban TCTƯ “về công tác nhân sự cấp uỷ tại đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng”, Vụ thường xuyên theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các tỉnh, thành trong khu vực triển khai đầy đủ các bước, quy trình về rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ trước đại hội đảng các cấp, công tác chuẩn bị nhân sự cấp uỷ, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư nhiệm kỳ 2010-2015; nhân sự chủ tịch HĐND, chủ tịch UBND nhiệm kỳ 2011-2016; nhân sự lãnh đạo cấp uỷ tỉnh, thành tham gia ứng cử ĐBQH khoá XIII; nhân sự đoàn đại biểu các tỉnh, thành dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng. Đại hội đại biểu các đảng bộ tỉnh, thành trong khu vực đã hoàn thành sớm và thành công tốt đẹp. Tổng số cấp uỷ mới đã bầu là 715 đ/c, trong đó nữ chiếm 8,67%, trẻ chiếm 4,76%, dân tộc thiểu số chiếm 9,79%; đại hội bầu cấp uỷ mới đều đảm bảo số dư so với số lượng cấp uỷ được bầu từ 15% trở lên. Tổng số uỷ viên thường vụ tỉnh uỷ, thành uỷ mới bầu là 189 đ/c, trong đó có 13 đ/c nữ (6,79%), 6 đ/c trẻ (3,17%); tổng số phó bí thư tỉnh uỷ, thành uỷ mới được bầu là  30 đ/c; tổng số bí thư tỉnh uỷ, thành uỷ mới được bầu là 13 đ/c, trong đó có 9 đ/c tái cử và 4 đ/c mới trúng cử, 2 đ/c bí thư là người dân tộc thiểu số (Gia Lai, Đăk Lăk). Các nhân sự dự kiến vào chức danh bí thư, phó bí thư thường trực, phó bí thư - chủ tịch UBND, chủ tịch HĐND tỉnh, thành đều trúng cử, nhiều đ/c đạt số phiếu tín nhiệm cao.
Có một nhiệm vụ rất quan trọng liên quan đến công tác cán bộ, nhân sự nhưng không thể đo lường bằng số lượng cụ thể, đó là công tác theo dõi tình hình nội bộ các địa phương, do vậy Vụ luôn chú ý theo dõi sát diễn biến tình hình nội bộ các tỉnh, thành trong khu vực để báo cáo, phản ánh kịp thời về Ban theo dõi chỉ đạo và từng bước tháo gỡ có hiệu quả.
Ngoài nhiệm vụ chính là theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tổ chức xây dựng đảng, công tác BVCTNB, Vụ còn tích cực tham gia nhiều đoàn, tổ nghiên cứu, khảo sát của Ban Bí thư, Ban TCTƯ với tinh thần trách nhiệm cao. Tham gia tích cực các đề án, đề tài của Ban TCTƯ về công tác tổ chức, cán bộ, xây dựng TCCSĐ, đảng viên, công tác BVCTNB,…Phục vụ chu đáo các đ/c lãnh đạo Ban vào làm việc với các tỉnh, thành trong khu vực. Quan hệ và phối hợp tốt với các vụ, đơn vị trong Ban TCTƯ để triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ của Ban giao.
Mặc dù không phải nhiệm vụ của Vụ nhưng vẫn có trách nhiệm theo sát diễn biến tình hình an ninh chính trị, an ninh nông thôn, gây rối trật tự xã hội,… xảy ra tại các tỉnh Tây Nguyên, tỉnh Quảng Bình, Bình Định, Phú Yên, Thừa Thiên Huế,… các đ/c chuyên viên theo dõi địa phương đều có mặt sớm tại địa bàn xảy ra điểm nóng và báo cáo, phản ánh kịp thời về lãnh đạo Ban TCTƯ.
Đi đôi với nhiệm vụ theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các địa phương triển khai thực hiện công tác tổ chức xây dựng đảng, công tác BVCTNB, Vụ còn quan tâm xây dựng nội bộ cơ quan trong sạch vững mạnh, thực hiện nghiêm túc Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” để quán triệt tư tưởng: đạo đức là cái gốc của nguời cách mạng, phẩm chất đạo đức cơ bản của người cách mạng đối với đất nước, đối với dân, thương yêu đồng chí, đồng bào, sống giản dị, trung thực, gần gũi nhân dân, sống có nghĩa, có tình; cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, nói đi đôi với làm, phải tu dưỡng, rèn luyện đạo đức suốt đời, phấn đấu rèn luyện theo 5 tiêu chí chung về đạo đức cách mạng mà Ban TCTƯ đã đề ra; phấn đấu thực hiện những điều quy định của Ban TCTƯ đối với cán bộ đi công tác địa bàn. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham ô, quan liêu, từng bước cải tiến lề lối làm việc, tiết kiệm sử dụng điện thắp sáng, điều hoà, điện thoại đường dài, vận hành ô tô đi công tác địa phương hợp lý để tiết kiệm xăng dầu. Chăm lo đào tạo, bồi dưỡng CB, CC nên đã đưa 1 học thạc sỹ, 1 học lý luận chính trị cao cấp, 1 học lý luận chính trị trung cấp, cử một số đ/c đi nghiên cứu học tập theo chương trình ADB và Đề án 165. Thực hiện tốt các chế độ, chính sách cho CB, CC nhân các ngày lễ, tết, ngày truyền thống, phát huy dân chủ nội bộ, thực hiện công khai hoá một số hoạt động của cơ quan… Mặt khác, Vụ còn động viên CB, CC tích cực tham gia ủng hộ các ngư dân miền Trung bị tổn thất trong cơn bão Chan Chu; những địa phương thiệt hại do bão lũ gây ra qua các năm; đóng góp vào các quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, quỹ  “Vì người nghèo” qua các năm; ủng hộ xây dựng Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng; hỗ trợ quỹ trẻ em thang lang cơ nhỡ,…  với tổng số tiền gần 29 triệu đồng.
Tiến tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Ngành Tổ chức xây dựng Đảng, CB, CC trong Vụ đã tích cực tham gia một số hoạt động như: Tham gia viết bài dự thi tìm hiểu 80 năm ngày truyền thống Ngành Tổ chức xây dựng Đảng; tham gia biên tập đề án nâng cao năng lực biên tập của đội ngũ cán bộ Ban TCTƯ; tham gia triển khai dự án Nhà bia lưu niệm Ban Tổ chức Khu uỷ  Khu 5 tại xã Trà Tân, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam,…
Năm 2010, Chi bộ Vụ địa phương II được đánh giá là Chi bộ đạt TSVM tiêu biểu, có 11/11 đảng viên đều đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ; 1 đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Vụ địa phương II được đánh giá là đơn vị xuất sắc, được Ban TCTW tặng Cờ đơn vị xuất sắc; 1 đ/c 2 lần là Chiến sĩ  thi đua cấp toàn quốc,  2 đ/c là Chiến sỹ thi đua cấp Ban; có 3 đ/c là Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở; có 11/11 CB, CC đều hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Với những thành tích đã đạt được, năm 2005 Vụ địa phương II được Chủ tịch Nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba, đang đề nghị tặng Huân chương Lao động hạng Nhì; đơn vị 5 năm liền (2006-2010) được Ban TCTƯ tặng Cờ thi đua của Ngành Tổ chức xây dựng Đảng; 6 năm liền (2005-2010) được tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc. Tại Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII, Vụ địa phương II được Đại hội biểu dương, vinh danh là đơn vị điển hình tiên tiến.
Những thành tích trên đây của Vụ địa phương II do nhiều nguyên nhân:
Trước hết là nhờ có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và động viên cổ vũ kịp thời của Đảng uỷ, Lãnh đạo Ban và Hội đồng thi đua - khen thưởng của Ban TCTƯ.
Thứ hai là đã phát huy được tính chủ động, tự giác của CB, CC hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước qua từng năm nên đã huy động được CB, CC hăng hái tham gia các phong trào thi đua do Ban và Vụ  phát động.
Thứ ba là các phong trào thi đua của Vụ đã gắn chặt với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị  của Vụ địa phương II được Ban TCTƯ giao hằng năm với những công việc cụ thể, thiết thực.
Thứ tư là việc bình bầu các danh hiệu thi đua cả tập thể và cá nhân đảm bảo tính dân chủ, công khai nên đã tạo được sự đồng thuận trong CB, CC, làm cho phong trào thi đua ngày càng trở thành động lực to lớn thúc đẩy việc thực hiện nhiệm vụ theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra công tác tổ chức xây dựng đảng khu vực MT&TN, cũng như công tác xây dựng nội bộ cơ quan Vụ địa phương II theo hướng trong sạch, vững mạnh.
Hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước do Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát động tại Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XIII với chủ đề “Đoàn kết, năng động, sáng tạo, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội giai đoạn 2011-2015”, Vụ địa phương tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, ra sức thi đua, đoàn kết và quyết tâm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của Vụ hằng năm, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Ban TCTƯ theo định hướng Đại hội XI của Đảng.                   
   

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất