Chuẩn bị thật tốt công tác nhân sự đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025
Đồng chí Hà Ban - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Cấp ủy cơ sở là cơ quan lãnh đạo của đảng bộ, chi bộ cơ sở giữa hai nhiệm kỳ đại hội, có vai trò quyết định đối với toàn bộ hoạt động của đảng bộ, chi bộ trong nhiệm kỳ mới. Trước yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp đổi mới đất nước, đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, chất lượng của đội ngũ cấp ủy cơ sở phải không ngừng nâng cao, ngang tầm nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Để đại hội cơ sở bầu được cấp ủy bảo đảm chất lượng, cơ cấu hợp lý thì công tác chuẩn bị nhân sự là hết sức quan trọng. Do vậy, cùng với việc chuẩn bị tốt các văn kiện của đại hội, công tác chuẩn bị nhân sự có ý nghĩa rất quan trọng, là nhân tố quyết định sự thành công đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025.

Để chuẩn bị thật tốt công tác nhân sự cho đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025, các cấp ủy cần triển khai thực hiện tốt một số nội dung sau:

Một là, quán triệt sâu sắc Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các hướng dẫn của Trung ương, nhất là yêu cầu, nội dung về công tác nhân sự.

Những nội dung chủ yếu cần quán triệt về công tác nhân sự gồm:

Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, đề cao trách nhiệm của các cấp uỷ, tổ chức đảng, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Giữ vững các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, bám sát các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên và tình hình thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Thực hiện nghiêm nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ. Đặt lợi ích của Đảng, đất nước, địa phương, cơ quan, đơn vị và nhân dân lên trên hết. Phát huy dân chủ rộng rãi, tập hợp cao độ trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội; củng cố, nâng cao niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng.

Công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội phải gắn với đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Tổ chức tốt việc thảo luận, tham gia góp ý kiến có chất lượng vào các dự thảo văn kiện đại hội đảng bộ cấp trên và Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

Trong công tác nhân sự phải xử lý hài hoà, hợp lý mối quan hệ giữa tiêu chuẩn và cơ cấu, trong đó tiêu chuẩn là chính, không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn; coi trọng cả đức và tài, trong đó đức là gốc; lấy phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, uy tín và hiệu quả công tác làm căn cứ cơ bản để đánh giá, sàng lọc, bố trí cán bộ và đổi mới công tác nhân sự; kết hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa việc nâng cao chất lượng cấp uỷ với bảo đảm cơ cấu 3 độ tuổi, tỉ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số. Bên cạnh đó, thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ tuổi tái cử.

Hai là, xây dựng đề án nhân sự nhiệm kỳ 2020-2025

Cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng đề án nhân sự nhiệm kỳ 2020-2025, tập trung vào một số nội dung sau:

Tổng kết công tác nhân sự nhiệm kỳ 2015-2020; dự báo bối cảnh, tình hình, xác định yêu cầu nhiệm vụ chính trị của đảng bộ, chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025 và những năm tiếp theo làm cơ sở cho việc xây dựng đề án nhân sự cấp ủy, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Các cấp ủy cần thẳng thắn đánh giá đúng những ưu điểm, tinh thần quyết liệt, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, tinh thần đổi mới, sáng tạo, vai trò của cấp ủy và từng cấp ủy viên trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị; đồng thời, chỉ ra những hạn chế, yếu kém về năng lực lãnh đạo, trình độ, tinh thần trách nhiệm của cấp ủy và từng cấp ủy viên, rút ra bài học kinh nghiệm làm cơ sở cho việc lựa chọn nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ mới.

Xây dựng đề án nhân sự bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của cấp ủy đối với địa bàn, lĩnh vực quan trọng và bảo đảm cơ cấu, tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số theo quy định. Bám sát quy định của Trung ương và trên cơ sở nguồn cán bộ (tái cử và quy hoạch), cấp ủy tiến hành rà soát quy hoạch cấp ủy các cấp, xác định tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng cấp ủy viên theo phương châm: “Phải coi trọng chất lượng cấp ủy, không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn”. Số lượng cấp ủy viên của đảng bộ cơ sở cơ bản thực hiện như nhiệm kỳ 2015-2020 và do cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định; đối với những đảng bộ cấp xã thực hiện hợp nhất, sáp nhập thì số lượng cấp ủy viên của đề án nhân sự nhiệm kỳ 2020-2025 thực hiện theo đúng quy định, hướng dẫn của Trung ương. Thực hiện cơ cấu 3 độ tuổi theo hướng dẫn của ban thường vụ cấp ủy trực thuộc Trung ương. Đề án nhân sự cấp uỷ phải gắn kết chặt chẽ với công tác chuẩn bị nhân sự HĐND, UBND nhiệm kỳ 2021-2026, nhiệm kỳ của mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội. Trong quá trình chuẩn bị nhân sự cần chú trọng thực hiện chủ trương đồng chí bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND ở những nơi đủ điều kiện; bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch hội đồng quản trị, giám đốc doanh nghiệp; bí thư cấp ủy đồng thời là thủ trưởng cơ quan, đơn vị. 

Việc xây dựng đề án nhân sự phải thực hiện đúng nguyên tắc, tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, được thảo luận dân chủ, kỹ lưỡng, phát huy trí tuệ và tạo sự đoàn kết, thống nhất, đồng thuận trong tập thể cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy. Lựa chọn những cán bộ thực sự tiêu biểu, có đức, có tài, vừa hồng, vừa chuyên tham gia cấp ủy nhiệm kỳ tới. Kiên quyết sàng lọc, không để lọt vào cấp uỷ khoá mới những cán bộ kém phẩm chất, yếu năng lực và uy tín thấp, thiếu gương mẫu; những người có tham vọng quyền lực, chạy chức, chạy quyền, chạy phiếu bầu, chạy cơ cấu, bè phái, cục bộ, lợi ích nhóm, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; quan liêu, bảo thủ, trì trệ, làm việc kém hiệu quả, nói không đi đôi với làm; bản thân và gia đình thiếu gương mẫu, lợi dụng chức quyền để thu lợi bất chính, nhưng cũng không để sót những người có đức, có tài, có uy tín trong Đảng và Nhân dân.

Ba là, phê duyệt đề án và chuẩn bị một bước nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025

Cấp ủy cấp trên sớm phê duyệt đề án nhân sự BCH, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư, ủy ban kiểm tra trước khi tiến hành đại hội. Trong xem xét, thẩm định nhân sự cần chú ý tiến hành rà soát, thẩm tra, thẩm định về quy trình, tiêu chuẩn, điều kiện, phẩm chất, năng lực, uy tín theo quy định, nhất là kết quả công tác, sản phẩm cụ thể của từng nhân sự; rà soát kỹ tiêu chuẩn chính trị của cấp ủy viên theo quy định hiện hành.

Để chuẩn bị một bước nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025, các cấp ủy cần chủ động thực hiện điều động, luân chuyển, phân công, bố trí cán bộ gắn với công tác nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025, trong đó quan tâm lãnh đạo, tăng cường cán bộ cho những nơi còn thiếu hoặc có phương án điều động, phân công công tác khác đối với nhân sự ngay sau đại hội; coi trọng việc bố trí cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ người dân tộc thiểu số vào các chức danh có cơ cấu tham gia cấp ủy khóa mới.

Đối với những nơi có tình hình phức tạp về an ninh, trật tự, nội bộ mất đoàn kết hoặc có vụ án, vụ việc bị điều tra, khởi tố hoặc đang trong quá trình thanh tra, kiểm tra, kiểm toán liên quan đến cán bộ ở cơ sở mà dư luận, đảng viên và nhân dân quan tâm thì ban thường vụ cấp ủy cấp trên cần lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chức năng kết luận, xử lý dứt điểm đối với cán bộ sai phạm. Cấp ủy triệu tập đại hội xem xét giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến nhân sự theo đúng quy định, hướng dẫn của Trung ương.

Phát huy kết quả, kinh nghiệm của các nhiệm kỳ trước, cùng với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, sát sao của cấp ủy các cấp, sự chủ động của cấp ủy cơ sở và sự tham gia, hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân, tin rằng đại hội đảng bộ, chi bộ ở cơ sở sẽ thành công tốt đẹp, lựa chọn được những cấp ủy viên đủ đức, đủ tài để triển khai thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đã đề ra, góp phần quan trọng vào thành công đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, lập thành tích thiết thực chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đảng, 75 năm Ngày thành lập nước, 45 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.


Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất