Một số giải pháp nâng cao tính định hướng, tính hấp dẫn trên Tạp chí Xây dựng Đảng

Tạp chí Xây dựng Đảng có bề dày truyền thống (gần 45 năm Tạp chí in và 12 năm Tạp chí điện tử), có nhiều thành công thể hiện tính định hướng và hấp dẫn với bạn đọc. Tạp chí luôn cố gắng tìm tòi, cải tiến nội dung, hình thức, đổi mới giao diện, cải tiến phần mềm quản trị, tạo tiện ích trong tra cứu, tìm kiếm... được bạn đọc hoan nghênh. Những năm qua, Tạp chí được coi là người bạn tin cậy của đội ngũ những người làm công tác tổ chức xây dựng đảng. Vì, những vấn đề Tạp chí đăng tải đã cơ bản đáp ứng yêu cầu của bạn đọc; không chỉ cung cấp những hướng dẫn đúng đắn, chuẩn mực, mà còn phản ánh khá sinh động, chân thực về các vấn đề của cuộc sống xây dựng đảng, những vấn đề gây trăn trở, cần nghiên cứu, trao đổi. Qua đó, Tạp chí giúp độc giả nhận thức sâu hơn quá trình phát triển của vấn đề, góp phần định hướng, gợi mở cách nghĩ, cách làm mới, những giải pháp khả thi. Song, trước đòi hỏi của yêu cầu, nhiệm vụ mới và kỳ vọng của bạn đọc, Tạp chí cần tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng, tăng cường hơn nữa tính định hướng, tính hấp dẫn.
Có nhiều giải pháp nâng cao chất lượng Tạp chí như: Đổi mới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên của Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông về công tác báo chí trong tình hình hiện nay; giải quyết mối quan hệ giữa tính định hướng và tính hấp dẫn trong việc đưa các quan điểm, chủ trương của Đảng vào cuộc sống; lựa chọn vấn đề, đề tài tập trung khai thác hiện nay; đổi mới nội dung và hình thức Tạp chí... Xin nhấn mạnh một số giải pháp:
Một là, tăng cường sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, trực tiếp là Đảng uỷ cơ quan và Lãnh đạo Ban, đảm bảo cho tạp chí hướng dẫn công tác tổ chức xây dựng đảng của Ban Tổ chức Trung ương có chất lượng, mang tính lý luận và thực tiễn sâu sắc, có định hướng rõ ràng và hấp dẫn. Trong đó, chú trọng chỉ đạo, định hướng mục tiêu, nội dung, chương trình cụ thể gắn với nhiệm vụ chính trị của Đảng, của cơ quan; quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên đủ số lượng, chất lượng cao; xác lập cơ chế và đôn đốc việc phối hợp hoạt động giữa Tạp chí với các vụ, đơn vị trong Ban nhằm nâng cao tính định hướng và tính hấp dẫn. Các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Lãnh đạo Ban thường xuyên góp ý cho Tạp chí; dành thời gian và tâm huyết hơn để viết bài mang tính chỉ đạo, định hướng, tổng kết về các nội dung công tác tổ chức xây dựng đảng.
Mặt khác, Lãnh đạo Ban, lãnh đạo Tạp chí cần thường xuyên quan tâm tạo điều kiện cho cán bộ, phóng viên có nhiều cơ hội đi thực tế, nghiên cứu, khảo sát, tham gia các hội nghị, các hoạt động công tác tổ chức xây dựng đảng ở các địa phương, bộ, ban, ngành; cử cán bộ, phóng viên đi đào tạo, bồi dưỡng trong và ngoài nước. Có cơ chế khen thưởng-kỷ luật phù hợp để động viên, khuyến khích những người làm Tạp chí; nhất là cơ chế khuyến khích, bảo vệ để người làm tạp chí dám viết và đăng những bài “nóng”, có tính chất nghiên cứu, trao đổi, góp ý, đề cập những vấn đề bức xúc, gai góc của công tác tổ chức xây dựng đảng hiện nay trên tinh thần xây dựng.
Hai là, nêu cao tinh thần tự giác, tích cực học tập, rèn luyện của những người làm Tạp chí, nhất là đội ngũ phóng viên, biên tập viên. Người làm báo nói chung và làm tạp chí Xây dựng Đảng nói riêng thuộc loại lao động trí tuệ nặng nhọc, nhưng rất cao quý và quan trọng đối với xã hội chúng ta. Nghề báo đòi hỏi tổng hợp nhiều kiến thức, phương pháp khoa học, sáng tạo, có kỹ năng... niềm say mê và lòng dũng cảm. Làm báo hằng ngày đã khó, làm tạp chí còn khó hơn. Vì bài viết trên tạp chí đòi hỏi tính lý luận cao, sự khái quát thực tiễn đúng, sáng tạo trong cách thể hiện, tìm tòi cái mới... để tuyên truyền, định hướng cho đông đảo người đọc một cách khoa học. Người làm báo phải làm sao để vừa có phẩm chất chính trị vững, có đạo đức nghề nghiệp tốt, vừa có đủ trình độ, năng lực nghiên cứu và biên tập được, viết bài được, nhất là nghiên cứu và biên tập những vấn đề lý luận và thực tiễn mà cuộc sống đặt ra, sao cho không sáo mòn mà cũng không lệch lạc. Phóng viên, biên tập viên ở Tạp chí Xây dựng Đảng vừa làm công tác nghiên cứu lý luận, nghiên cứu khoa học, vừa làm công tác sáng tạo, tuyên truyền, hướng dẫn thực tiễn. Viết cho được một bài báo lý luận hay, có giá trị, quả là không đơn giản. Đó phải thật sự là một công trình khoa học nghiêm túc, công phu, sáng tạo. Nếu không yêu nghề, không hứng thú say mê thì không thể có được bài báo hay, hấp dẫn mà vẫn đúng định hướng. Muốn Tạp chí có tính định hướng và hấp dẫn cao, người làm tạp chí cần được đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên; đặc biệt là phải nỗ lực tự học, rèn luyện rất công phu, hằng ngày để có nghiệp vụ báo chí vững vàng, kiến thức rộng về lý luận, chính trị, xã hội, đường lối, quan điểm của Đảng... Đồng thời phải biết ngoại ngữ, sử dụng thành thạo trang thiết bị thông tin cho công tác, đặc biệt phải am hiểu về công tác tổ chức xây dựng đảng, nắm bắt thực tế... Học suốt đời, học bao nhiêu, hiểu biết bao nhiêu cũng là không đủ đối với người làm báo, nhất là những người làm tạp chí lý luận hướng dẫn công tác xây dựng đảng. Biết mọi vấn đề, có nông, có sâu, nhưng không được hời hợt. Vì, người viết bài đi tuyên truyền, định hướng cho người khác mà lại là những người chuyên sâu về xây dựng đảng mà bản thân chưa hiểu hoặc hiểu chưa sâu thì không thể viết một cách chính xác, sâu sắc, có hồn, hấp dẫn.
Ba là, phát triển hơn nữa đội ngũ cộng tác viên để có nhiều bài viết sâu rộng về các nội dung công tác tổ chức xây dựng đảng. Phát huy vai trò của đội ngũ cộng tác viên hiện có, đồng thời phát triển cộng tác viên mới. Đặc biệt, mở rộng và khai thác có hiệu quả đội ngũ những người làm công tác tổ chức xây dựng đảng, các đồng chí lãnh đạo Đảng, lãnh đạo Ban, lãnh đạo các vụ, đơn vị, các đồng chí trực tiếp làm công tác xây dựng, hoạch định chủ trương, chính sách, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện công tác tổ chức xây dựng đảng trong và ngoài cơ quan. Tạp chí cần thường xuyên thông tin, trao đổi, “đặt hàng” với các cộng tác viên để liên tục có lượng bài viết phong phú, sâu sắc, hấp dẫn. Vận dụng linh hoạt chế độ, chính sách và khả năng của Tạp chí để động viên cả vật chất và tinh thần cho những người viết, nhất là những người có bài viết sâu sắc, hấp dẫn.
Bốn là, kết hợp nêu gương tốt và phê phán sai lầm, khuyết điểm. Hiện tại, việc nêu nhiều gương tốt Tạp chí đã thể hiện rất tốt. Nêu gương người tốt để mọi người học tập có tác dụng lớn trong giáo dục, cổ vũ cái mới, cái tiến bộ, đấu tranh với các lạc hậu, sai trái. Bác Hồ đã chỉ rõ: Ta lấy gương người tốt, việc tốt có thật trong nhân dân là cán bộ, đảng viên mà giáo dục lẫn nhau. Song viết đúng, sâu sắc, hấp dẫn về gương tốt của những tập thể, cá nhân trong công tác xây dựng đảng không dễ. Trong cơ chế hiện nay, không tránh khỏi những tập thể, cá nhân mang danh điển hình nhưng chưa thực sự xứng đáng. Do mắc bệnh thành tích nên một số tập thể, cá nhân thích “đánh bóng”. Điều này đòi hỏi người viết phải tỉnh táo, lựa chọn điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt về công tác tổ chức xây dựng đảng để tuyên truyền. Đồng thời, Tạp chí cần dũng cảm bàn luận, tỏ thái độ lên án những sai lầm, khuyết điểm để tuyên truyền rút kinh nghiệm cho công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ. Đây là việc làm khó, phức tạp và rất “động chạm” nhưng nếu làm đúng, làm tốt, làm với tinh thần xây dựng sẽ có tác dụng lớn nâng cao tính định hướng và hấp dẫn của Tạp chí.
Năm là, ngoài những nội dung thường xuyên, Tạp chí nên tập trung phản ánh những định hướng mới, nhiệm vụ trọng tâm, trước mắt của công tác tổ chức xây dựng đảng trong năm 2010. Đó là các hoạt động chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XI của Đảng; công tác cán bộ, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của các tổ chức đảng, xây dựng đội ngũ đảng viên, kỷ niệm 45 năm Tạp chí ra số đầu tiên, 80 năm Ngày truyền thống Ngành Tổ chức xây dựng Đảng... Đồng thời, Tạp chí cần tiếp tục đi sâu tuyên truyền những nội dung thường xuyên như vấn đề đổi mới, chỉnh đốn Đảng, mở rộng và thực hành dân chủ trong Đảng, về chiến lược cán bộ trong cơ chế thị trường và hội nhập quốc tế, việc sửa đổi, bổ sung Cương lĩnh của Đảng, tuyên truyền sinh động Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, đấu tranh với các hiện tượng tiêu cực... góp phần xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh, phát triển hợp quy luật, thực sự đại biểu cho trí tuệ, lương tâm và danh dự của dân tộc. Đối với những vấn đề mới: bố trí bí thư cấp uỷ đồng thời là chủ tịch UBND ở cấp xã, địa phương không tổ chức hội đồng nhân dân, đại hội trực tiếp bầu ban thường vụ, bí thư và phó bí thư..., những vấn đề nhạy cảm như chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ các cấp, nhân sự Đại hội XI của Đảng, sửa đổi, bổ sung Cương lĩnh của Đảng..., Tạp chí cần thể hiện bằng nhiều hình thức, sao cho vừa đảm bảo tính hướng dẫn, vừa phát huy dân chủ, tạo thành diễn đàn trao đổi, thu hút nhiều ý kiến xây dựng, đóng góp tâm huyết và kinh nghiệm quý báu xây dựng Đảng.
Những vấn đề nóng bỏng trong công tác tổ chức, cán bộ cần được đề cập mạnh hơn, mạnh dạn đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, sự tha hóa về chính trị, đạo đức, lối sống... bám sát những vụ việc gay cấn. Tăng cường các nội dung trao đổi trong chuyên mục Nghiên cứu - Trao đổi, bảo đảm sự hài hoà giữa nghiên cứu và trao đổi. Chủ động gợi mở, nêu vấn đề để trao đổi giữa các ý kiến khác nhau, thậm chí trái ngược nhau để “cày xới” vấn đề, tìm ra tiếng nói chung. Qua đó, giúp bạn đọc không chỉ nhận thức đúng, mà còn nâng cao tính chiến đấu, tính hấp dẫn của Tạp chí Xây dựng Đảng.
Việc tuyên truyền lịch sử, truyền thống Ngành Tổ chức xây dựng Đảng rất cần thiết; tất nhiên cần có liều lượng thích hợp, chọn lọc vấn đề thật thiết thực để vừa tăng tính hấp dẫn vừa bảo đảm tôn chỉ, mục đích, định hướng của Tạp chí. Ví dụ: Chọn đề tài có nội dung kinh nghiệm, truyền thống về công tác tổ chức, công tác cán bộ, công tác đảng viên, công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Nội dung có thể phản ánh cả quá trình liên quan đến công tác tổ chức, cán bộ; không chỉ bó hẹp trong 80 năm từ ngày thành lập Ngành đến nay, mà cả những bài học kinh nghiệm quý báu về lựa chọn, sử dụng, đào tạo, cất nhắc, bổ nhiệm... quan lại qua các triều đại lịch sử. Mở rộng vấn đề ở nhiều địa bàn khác nhau, cả Trung ương, địa phương, bộ, ban, ngành về công tác xây dựng đảng. Sinh động hoá vấn đề tổ chức, cán bộ, đảng viên sao cho vừa chân phương, nghiêm túc, vừa chứa đựng sâu sắc tình cảm con người, thể hiện những trăn trở, buồn vui, cả cuộc sống đời thường, tình yêu và gia đình của những người làm công tác xây dựng đảng và thái độ của nhân dân đối với họ.
Theo tôi, thực hiện tốt những giải pháp trên, nhất định Tạp chí Xây dựng Đảng sẽ có ngày càng nhiều bài hay, có tính định hướng và hấp dẫn cao thu hút ngày càng nhiều bạn đọc, đóng góp ngày càng nhiều hơn cho sự nghiệp xây dựng “Đảng ta là đạo đức, là văn minh”.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất