Gợi mở, nêu vấn đề trao đổi những ý kiến khác nhau

Thời gian qua, Tạp chí Xây dựng Đảng luôn được coi là người bạn tin cậy của đội ngũ những người làm công tác tổ chức xây dựng đảng. Bởi những vấn đề được đăng trên Tạp chí đã cơ bản đáp ứng yêu cầu do thực tiễn cuộc sống đặt ra. Đó không chỉ là sự định hướng, những hướng dẫn đúng đắn, chuẩn mực mà còn là những phản ảnh khách quan các vấn đề trong công tác xây dựng đảng, những vấn đề còn vướng mắc, trăn trở, cần tiếp tục nghiên cứu, phân tích, lý giải, trao đổi. Đó còn là những kinh nghiệm hay, cách làm tốt của các tổ chức đảng trên cả nước, những gương đảng viên với suy nghĩ, cách làm đáng để bạn đọc suy nghĩ, học tập. Qua đó, Tạp chí giúp độc giả nói chung cũng như những người làm công tác xây dựng đảng nói riêng nhận thức sâu sắc hơn quá trình phát triển của sự việc, góp phần gợi mở cách nghĩ, cách làm, đồng thời đưa ra giải pháp thiết thực giúp tháo gỡ vướng mắc trong hoạt động thực tiễn, góp phần hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ được giao.
Có thể khẳng định, cùng với sự phát triển của cuộc sống, Tạp chí Xây dựng Đảng luôn được đổi mới, nâng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tạp chí đã bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, các nhiệm vụ trọng tâm, nội dung mang tính thời sự của Ngành, những vấn đề xây dựng Đảng mà xã hội quan tâm. Mỗi số Tạp chí đều gắn liền với một chủ đề, đi sâu, đánh giá chân thực, khách quan, lột tả được bản chất của vấn đề, sự kiện, tính định hướng, hấp dẫn thể hiện ngày càng rõ nét trong từng số.
Để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của đông đảo bạn đọc, phục vụ đắc lực cho việc nghiên cứu và vận dụng vào nghiệp vụ chuyên môn của cán bộ trong Ngành Tổ chức xây dựng Đảng, tôi xin được trao đổi thêm một số ý kiến sau:
Một là, để nâng cao chất lượng tuyên truyền, hướng dẫn về công tác tổ chức xây dựng đảng nhằm góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, Tạp chí cần tiếp tục bám sát các nghị quyết của Đảng gắn với thực tiễn sinh động của đất nước, kịp thời phát hiện, động viên, cổ vũ điển hình tiên tiến, kiên quyết đấu tranh với các hiện tượng tiêu cực, tham nhũng, lãng phí... Nội dung tin, bài đảm bảo tính chính xác, khoa học, góp phần tổng kết thực tiễn, nghiên cứu, lý giải những vấn đề cuộc sống đặt ra về xây dựng Đảng.
Hai là, Tạp chí cần đăng nhiều hơn nữa những bài viết có tính chiến đấu cao, đề cập đến các vấn đề bức xúc, nổi cộm như: Đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, chạy chức, sự tha hóa về phẩm chất đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên. Tăng số lượng các bài viết của cộng tác viên ở cơ sở để phản ánh các vấn đề khó khăn, vướng mắc và các giải pháp tháo gỡ từ thực tiễn địa phương trong cả nước.
Ba là, các chuyên mục cần được tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, tăng tính diễn đàn, mở rộng nội dung trao đổi, đề cập trực tiếp những vấn đề gai góc dưới góc nhìn của Xây dựng Đảng. Đồng thời gợi mở, nêu vấn đề trao đổi giữa các ý kiến khác nhau, thậm chí trái ngược nhau, làm rõ bản chất của vấn đề, sự kiện, từ đó vừa giúp bạn đọc có nhận thức đúng, vừa nâng cao tính chiến đấu, tính hấp dẫn của Tạp chí Xây dựng Đảng.
Bốn là, Chuyên mục Nghiên cứu - Trao đổi cần tăng tính diễn đàn, thảo luận, đi sâu nghiên cứu những vấn đề mới nảy sinh chưa được kết luận, những vấn đề còn nhiều ý kiến khác nhau nhưng Tạp chí có chính kiến của mình trên cơ sở thực tiễn và lý luận để định hướng, dự báo hoặc cảnh tỉnh. Bài viết ngắn gọn hơn, giàu tính thực tiễn gắn lý luận hơn. Bài viết đánh giá về thực trạng sâu hơn, đề xuất giải pháp phong phú, đa dạng hơn, không theo khuôn mẫu. Cần có ảnh minh họa để bài viết thêm sinh động.
Năm là, Chuyên mục Trả lời bạn đọc rất hấp dẫn và được nhiều bạn đọc quan tâm, nhất là đối với cán bộ trong Ngành Tổ chức xây dựng Đảng. Đây là những tình huống cụ thể, những khó khăn, vướng mắc, bất cập nảy sinh từ thực tiễn trong quá trình tác nghiệp. Tạp chí cần mở rộng hoặc tăng cường hơn nữa các câu hỏi và trả lời để thấy được nhiều tình huống cụ thể khác nhau, phản ánh muôn màu của cuộc sống.
Sáu là, cần có sự phối hợp chặt chẽ hơn giữa Tạp chí Xây dựng Đảng với các cấp ủy đảng, ban tổ chức cấp uỷ các cấp, nhất là tổ chức cơ sở đảng trong việc cung cấp và khai thác thông tin, giữa Tạp chí với các cơ quan tuyên truyền khác để cùng nhau nâng cao tính định hướng và tính hấp dẫn.
Bảy là, Ban Biên tập Tạp chí cần tiếp tục duy trì tổ chức các cuộc trao đổi, thảo luận, hội thảo theo từng chuyên đề trong nhiều lĩnh vực liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến tổ chức xây dựng đảng. Kết hợp với các địa phương mở hội nghị, hội thảo tại địa phương, khu vực. Đây là một biện pháp không chỉ thêm được nguồn thông tin phong phú từ cơ sở mà còn thắt chặt mối quan hệ mật thiết với địa phương. 
Tám là, đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên của Tạp chí tiếp tục nâng cao hơn nữa trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ nhất là tri thức về công tác xây dựng đảng, bám sát cơ sở, có nhiều bài viết mang tính tổng kết thực tiễn, gắn lý luận với thực tiễn để Tạp chí luôn xứng đáng là nơi bạn đọc gửi gắm niềm tin, là cơ quan tuyên truyền, hướng dẫn, là diễn đàn xây dựng Đảng đáp ứng ngày càng tốt hơn mong đợi của bạn đọc trong tình hình mới.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất