Phải là một địa chỉ tin cậy của bạn đọc

Nhân Tạp chí Xây dựng Đảng tổ chức Hội thảo với chủ đề “Nâng cao tính định hướng, tính hấp dẫn trên Tạp chí Xây dựng Đảng”, là một cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng đảng, đồng thời là bạn đọc của Tạp chí, tôi xin tham gia một số ý kiến sau:
Tôi cho rằng, việc Tạp chí tổ chức hội thảo là hết sức cần thiết, chẳng những phù hợp với yêu cầu tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng nội dung và hình thức của bản thân Tạp chí Xây dựng Đảng, vừa đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao của cấp ủy và tổ chức đảng các cấp, của chi bộ, đảng viên (gọi chung là bạn đọc). Theo tôi, ưu điểm tổng quát của Tạp chí là nội dung vẫn duy trì được tính lý luận và thực tiễn phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, tôn chỉ mục đích của Tạp chí, bám sát yêu cầu công tác tổ chức xây dựng đảng, không có sai sót về quan điểm chính trị. Đội ngũ biên tập viên, phóng viên, cộng tác viên hiểu biết khá sâu công tác xây dựng đảng, chịu khó đi thực tiễn, cơ sở, có khả năng tổng hợp, đề xuất, viết nhiều bài chất lượng tốt, đều tay. Tạp chí in và Tạp chí điện tử đã có nhiều cố gắng cải tiến hình thức, kết cấu nội dung...
Nội dung của hội thảo đề cập khá rộng, nhiều vấn đề cả về nghiệp vụ báo chí và kiến thức, nghiệp vụ tổ chức xây dựng đảng. Với sự hiểu biết của mình, theo tôi, muốn nâng cao tính định hướng, tính hấp dẫn, trước hết Tạp chí Xây dựng Đảng phải là một địa chỉ tin cậy của bạn đọc. Muốn làm được điều này phải thực hiện tốt các việc sau:
- Bám sát chức năng nhiệm vụ được Ban Tổ chức Trung ương giao, đó là tuyên truyền, hướng dẫn nghiệp vụ công tác xây dựng đảng. Nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là tuyên truyền, phổ biến những quan điểm lý luận của chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các nghị quyết, chỉ thị, quyết định, quy định... về tổ chức xây dựng đảng của Đảng, chương trình, kế hoạch công tác và các quy định, hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương. Qua đó, góp phần truyền bá kiến thức, kinh nghiệm công tác xây dựng đảng đối với bạn đọc, góp phần đấu tranh, đẩy lùi những luận điệu sai trái của các thế lực thù địch đối với Đảng ta. Tạp chí điện tử ngoài việc đưa lên một số bài của Tạp chí in, cần cập nhật thường xuyên (hằng tuần, hằng ngày) những vấn đề mới, nhất là phần trao đổi nghiệp vụ và trả lời bạn đọc, đảng viên phấn đấu tốt, ý kiến đảng viên... Cần sớm đưa nội dung công tác bảo vệ chính trị nội bộ lên Tạp chí Xây dựng Đảng in và điện tử, trước hết là đưa lên Tạp chí Xây dựng Đảng điện tử để bạn đọc và các tổ chức đảng có thể tiếp cận được với công tác này một cách thuận lợi. Tạp chí phải là một trong những cơ sở dữ liệu chính xác về các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên và bảo vệ chính trị nội bộ giúp bạn đọc có thể tra cứu tài liệu để tham khảo, trích dẫn. Để Tạp chí hoàn thành được nhiệm vụ, Lãnh đạo Ban cần tăng cường cán bộ cho bộ phận biên tập Tạp chí điện tử và thường xuyên chỉ đạo tạo những điều kiện cần thiết để Tạp chí Xây dựng Đảng tiếp tục đổi mới, nâng cao tính định hướng và tính hấp dẫn.
-Mở rộng sự hợp tác trao đổi nghiệp vụ, trao đổi thông tin với các tạp chí trong khối đảng và các tạp chí có liên quan (Tạp chí Cộng sản, Tạp chí Tuyên giáo, Tạp chí Kiểm tra, Tạp chí Dân vận...).
- Các phóng viên, biên tập viên của Tạp chí một mặt phải thường xuyên học tập, nâng cao nhận thức và lý luận về công tác xây dựng đảng. Mặt khác phải sâu sát cơ sở, đi sâu vào thực tiễn cuộc sống để biên tập và viết bài được chắc tay hơn, phản ánh sinh động, hấp dẫn thực tiễn xây dựng Đảng.
- Có cơ chế để lãnh đạo và chuyên viên các vụ trong Ban tham gia viết bài, đọc, sửa các bài viết có liên quan, góp phần đảm bảo nâng cao chất lượng bài viết.- Trang Web của Ban và Tạp chí Xây dựng Đảng điện tử có cơ chế để hỗ trợ nhau trong khâu chuẩn bị bài và cung cấp thông tin.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất