Đồng Tháp tăng cường tuyên truyền công tác kiểm tra, giám sát của Đảng
Tỉnh ủy Đồng Tháp tổng kết công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2010-2015
Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng có vị trí quan trọng trong công tác xây dựng đảng và bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng. Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến công tác kiểm tra và giám sát, theo Người: “Có kiểm tra mới huy động được tinh thần tích cực và lực lượng to tác của nhân dân, mới biết rõ năng lực và khuyết điểm của cán bộ, mới sửa chữa và giúp đỡ kịp thời”.                    

Đại hội XI của Đảng đã chỉ rõ: “Các cấp uỷ, tổ chức đảng phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Điều lệ Đảng. Tập trung kiểm tra, giám sát việc chấp hành Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, luật pháp, chính sách của Nhà nước; việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, chế độ công tác, thực hiện dân chủ trong Đảng, giữ gìn đoàn kết nội bộ… phòng chống tham nhũng, lãng phí…”.                         

Thực hiện lời dạy của Bác, quán triệt Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, trong nhiệm kỳ 2010-2015, cùng với việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm của Tỉnh uỷ và tiếp tục quán triệt, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay", Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Đồng Tháp và các cấp uỷ, tổ chức đảng đã lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đạt mục đích, yêu cầu đề ra. Bộ phận tuyên truyền của ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp uỷ trong tỉnh đã tích cực tham mưu giúp cấp uỷ cùng cấp lựa chọn nội dung tuyên truyền theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, sát với tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị và yêu cầu công tác xây dựng đảng của từng địa phương, đơn vị. Chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền ngày càng được nâng lên. Việc phối hợp định hướng nội dung tuyên truyền về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đối với các cơ quan báo chí được chú trọng thực hiện, gắn với tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Vấn đề công khai, dân chủ được chú trọng thực hiện tốt; nội dung các hội nghị của Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ có liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát đều được thông tin kịp thời, đầy đủ đến các cơ quan thông tấn báo chí… Qua đó góp phần nâng cao nhận thức của các cấp uỷ, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh về vị trí, vai trò, tác dụng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

Các cấp uỷ, tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu cấp uỷ, tổ chức đảng đã coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của Đảng ở địa phương, đơn vị mình. Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng thời gian qua cũng được quần chúng nhân dân quan tâm, theo dõi  và ủng hộ, từ đó góp phần quan trọng giúp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, các cấp uỷ trực thuộc luôn chú trọng quán triệt, thực hiện tốt các văn bản, quy định, hướng dẫn của Trung ương, cấp uỷ cấp trên về tuyên truyền, phổ biến công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Cấp ủy các cấp thường xuyên theo dõi, định hướng hoạt động và phát huy tốt vai trò tham mưu của bộ phận tuyên tuyền, phổ biến về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ở từng cấp.                   

Tuy nhiên, một số cấp uỷ, tổ chức đảng còn lúng túng trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tuyên truyền, phổ biến về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ở đơn vị, địa phương mình, nhất là việc chọn nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bảo đảm phù hợp, có hiệu quả. Việc triển khai thực hiện quy định về cung cấp thông tin cho báo chí sau các kỳ họp của UBKT Tỉnh uỷ có lúc chưa đều. Công tác phối hợp giữa UBKT với ban tuyên giáo của cấp ủy cùng cấp và cơ quan báo chí trong việc chọn nội dung tuyên truyền về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng chưa thường xuyên. Các tin, bài tuyên truyền về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng được đăng tải trên các báo của địa phương và Trung ương vẫn còn ít. Bên cạnh đó, các cấp uỷ cấp dưới chưa kịp thời báo cáo kết quả lãnh đạo và thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền về công tác kiểm tra, giám sát ở cấp mình về cấp uỷ cấp trên theo quy định.                       

Việc lựa chọn nội dung tuyên truyền, nhất là đối với các vụ việc xử lý kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm có tính chất phức tạp, nghiêm trọng còn e dè. Việc nghiên cứu, xây dựng các tin, bài để tuyên truyền về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng chưa thường xuyên. Ngoài ra, từng lúc, từng nơi, còn thiếu chủ động tham mưu thực hiện tuyên truyền công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ở các cấp.

Trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Đồng Tháp tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt công tác tuyền truyền, phổ biến về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng theo các văn bản, hướng dẫn của Trung ương như Thông báo kết luận số 226-TB/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X về tăng cường tuyên truyền, phổ biến công tác kiểm tra, giám sát của Đảng và các văn bản hướng dẫn khác có liên quan nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức của các cấp uỷ, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

Tăng cường công tác phối hợp giữa UBKT với ban tuyên giáo cấp uỷ cùng cấp và cơ quan báo chí trong việc chọn nội dung tuyên truyền về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; bảo đảm hiệu quả và đúng theo quy định của cấp uỷ về cung cấp thông tin cho báo chí sau các kỳ họp của UBKT cấp uỷ. Định kỳ sơ kết công tác phối hợp để rút kinh nghiệm kết quả thực hiện. Quan tâm kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ phận tuyên truyền, phổ biến về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ở từng cấp; ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung Quy chế người phát ngôn và cung cấp thông tin,  phân công người phát ngôn và cung cấp thông tin của cơ quan UBKT của cấp uỷ. Thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo định kỳ, đột xuất về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ở cấp mình về cấp uỷ cấp trên theo quy định.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất