Về đại hội chi bộ trực thuộc đảng uỷ cơ sở nhiệm kỳ 2015-2017 ở Đồng Tháp
Một Đại hội chi bộ ở Đồng Tháp.
Thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30-5-2014 của Bộ Chính trị khoá XI và Kế hoạch số 106-KH/TU ngày 19-9-2014 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Đồng Tháp về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, ban thường vụ cấp uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ cụ thể hóa thành kế hoạch của cấp mình, tổ chức, hướng dẫn và chỉ đạo cho các TCCSĐ triển khai, lãnh đạo thực hiện nghiêm túc việc tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng uỷ cơ sở theo đúng quy định của Trung ương.                
Đến ngày 30-4-2015, toàn tỉnh có 2.877/2.880 chi bộ trực thuộc đảng uỷ cơ sở tổ chức thành công đại hội, nhiệm kỳ 2015-2017 (chiếm 99,89%). Số chi bộ chưa đại hội là 3 (chiếm 0,1%). Trong số đó có 701 chi bộ khóm, ấp, 534 chi bộ lực lượng vũ trang,140 chi bộ doanh nghiệp; 35 chi bộ hợp tác xã, 1.014 chi bộ đơn vị sự nghiệp, 453 chi bộ cơ quan. Tổng số cấp ủy viên được bầu là 7.988 đồng chí, trong đó tái cử 5.615, chiếm 70,29%; nữ 1.897, chiếm 23,75%.                   

Về hình thức tổ chức đại hội, công tác trang trí, khánh tiết đúng theo hướng dẫn của Trung ương. Một số nơi khó khăn, nhất là ở khóm, ấp nhưng đa số vẫn chuẩn bị nơi đại hội nghiêm trang phù hợp điều kiện thực tế, góp phần nâng cao chất lượng đại hội.                             

Dự thảo văn kiện được chuẩn bị khá công phu, bố cục, nội dung phù hợp với từng loại hình chi bộ, được lấy ý kiến đóng góp của đảng viên và thông qua đảng uỷ cơ sở cho ý kiến trước khi trình tại đại hội. Nội dung các bản báo cáo nhìn chung bám sát phương hướng nhiệm vụ theo nghị quyết đại hội đảng bộ cấp trên và tình hình, nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị; đánh giá đầy đủ kết quả đạt được, hạn chế, yếu kém, nguyên nhân; kiểm điểm tương đối toàn diện sự lãnh đạo, chỉ đạo của chi uỷ, bí thư, phó bí thư chi bộ nhiệm kỳ qua, định ra được mục tiêu chủ yếu và nhiệm vụ, giải pháp cụ thể có tính khả thi thực hiện nhiệm kỳ tới.                          

Công tác nhân sự trong đại hội đảm bảo quy trình, công khai, dân chủ; sự lãnh đạo, điều hành của đoàn chủ tịch hoặc chủ tịch đại hội, phát huy trí tuệ đại hội chọn lựa bầu cử chi uỷ, bí thư, phó bí thư chi bộ khoá mới, danh sách bầu cử chi uỷ đảm bảo tỷ lệ số dư theo quy định. Các đồng chí trúng cử vào chi ủy khóa mới bảo đảm về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, có trình độ, năng lực, đủ khả năng cùng tập thể chi ủy lãnh đạo chi bộ thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị.                        

Việc điều hành của đoàn chủ tịch, hoặc chủ tịch đại hội theo hướng dẫn, đầy đủ nội dung, bám theo chương trình, quy chế đại hội, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong đoàn chủ tịch. Các nội dung được trình bày trong đại hội đều được văn bản hóa và đa số các đồng chí trong đoàn chủ tịch hoặc chủ tịch đại hội điều hành tương đối tốt, tạo không khí dân chủ, phát huy trí tuệ đảng viên, bảo đảm tài liệu đầy đủ cho đảng viên, đại biểu dự đại hội.

Tuy nhiên, còn một số điểm cần lưu ý như một số nơi không có trụ sở ban nhân dân khóm, ấp hoặc có nhưng chật hẹp, tổ chức đại hội chi bộ ở trường học hoặc nhà đảng viên, nên việc trang trí khánh tiết còn hạn chế. Một số báo cáo chính trị còn dàn trải, đánh giá về công tác xây dựng đảng, nguyên nhân của hạn chế chưa thật sát với tình hình và kết quả hoạt động. Phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chưa có tính đột phá, các chỉ tiêu thiếu cụ thể, nhất là các chi bộ khóm, ấp hoặc chưa đúng với chức năng, nhiệm vụ của từng loại hình chi bộ. Báo cáo kiểm điểm của cấp uỷ, hoặc bí thư, phó bí thư chi bộ phản ánh chưa sâu vai trò trách nhiệm của chi uỷ, bí thư và phó bí thư chi bộ trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. Đa số chương trình đại hội đều được văn bản hóa theo hướng dẫn của đảng uỷ cơ sở, nhưng nhiều nơi trong điều hành của đoàn chủ tịch, hoặc chủ tịch đại hội vẫn còn lúng túng, nhất là về công tác nhân sự, công tác bầu cử, chưa tạo được không khí sôi nổi trong thảo luận. Công tác lãnh đạo nhân sự của một số cấp uỷ chưa chặt chẽ, chưa bảo đảm quy trình nên việc bầu cử cấp uỷ viên, bí thư, phó bí thư còn một số trường hợp kết quả bầu cử không đúng với dự kiến nhân sự; cơ cấu tỷ lệ nữ, tuổi trẻ có quan tâm, nhưng chưa đáp ứng theo yêu cầu. Một số nơi, ban tổ chức cấp uỷ huyện thiếu kiểm tra, giám sát chặt chẽ; cấp uỷ cơ sở, chi uỷ, bí thư, phó bí thư chi bộ trực thuộc đảng uỷ cơ sở chưa quán triệt, nghiên cứu kỹ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của trên, nên quá trình triển khai, thực hiện còn nhiều sai sót, chưa đạt yêu cầu.
    
Từ thực tiễn tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2015-2017 ở Đồng Tháp cho thấy: Các cấp uỷ quan tâm chỉ đạo các cơ quan tham mưu, cấp uỷ cơ sở, cán bộ, đảng viên nghiên cứu, quán triệt sâu sắc văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, cấp uỷ cấp trên để chuẩn bị và tổ chức đại hội đúng nguyên tắc, phát huy dân chủ, trí tuệ của đảng viên trong việc đóng góp xây dựng văn kiện, nhân sự. Coi trọng kiểm tra, giám sát việc chuẩn bị và tổ chức đại hội đúng theo chỉ đạo, hướng dẫn và rút kinh nghiệm từ đại hội điểm để lãnh đạo triển khai diện rộng. Chuẩn bị nội dung, tổ chức lấy ý kiến đóng góp văn kiện đại hội một cách chu đáo, chặt chẽ và phát huy dân chủ, tạo không khí sôi nổi thảo luận trong đại hội. Công tác nhân sự chi uỷ, bí thư, phó bí thư phải được chuẩn bị bảo đảm chất lượng, quy trình chặt chẽ.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất