Chìa khóa vạn năng

Dân chủ là "chìa khóa vạn năng". Đó là khẳng định của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi nói về dân chủ. Phát huy dân chủ là cách duy nhất đúng và hiệu quả khi quyết định những vấn đề trọng đại của đất nước, dân tộc.

Hôm nay Đại hội XII của Đảng khai mạc. Đại hội là sự kiện quan trọng trong đời sống chính trị - xã hội của nước ta. Đại hội không chỉ đánh giá những thành tựu đạt được, chỉ ra những hạn chế cần khắc phục mà còn quyết định đường lối phát triển đất nước và quan trọng hơn, bầu chọn được những người đủ phẩm chất, năng lực thực hiện thành công đường lối ấy.

Chìa khóa vạn năng đã được trao cho mỗi đại biểu đại hội để quyết định đường lối đúng và bầu chọn nhân sự xứng đáng.

Chìa khóa vạn năng chỉ có tác dụng khi mỗi đại biểu nhận thức sâu sắc trách nhiệm cá nhân được thay mặt đảng bộ đi dự Đại hội, đem nguyện vọng, ý chí của mỗi đảng viên đến Đại hội. Hơn thế, là đảng viên của Đảng duy nhất cầm quyền, mỗi đại biểu nhận thức sâu sắc trọng trách cá nhân đối với lợi ích của nhân dân, đất nước khi bàn thảo, quyết định những vấn đề trọng đại tại Đại hội.

Chìa khóa vạn năng chỉ được phát huy khi mỗi đại biểu đồng cảm tâm trạng nhân dân, đánh giá chính xác thực trạng đất nước, tình hình quốc tế với những thuận lợi, thách thức đan xen, vững bản lĩnh, cao trí tuệ, phát huy tinh thần đổi mới 30 năm qua để tiếp tục đổi mới căn bản, mạnh mẽ, toàn diện, đồng bộ chính trị với kinh tế. Hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN; tiếp tục đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy của Đảng và hệ thống chính trị cùng phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và toàn xã hội.

Chìa khóa vạn năng chỉ được thực hiện khi mỗi đại biểu nắm chắc quyền lợi, trách nhiệm thực thi đúng những quy định của Điều lệ Đảng, đặc biệt là tôn trọng nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đại hội Đảng. 

Nhân dân hy vọng, gửi gắm niềm tin vào Đại hội XII của Đảng phát huy cao độ dân chủ thực hiện xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, bầu chọn được Ban Chấp hành Trung ương đủ sức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội, tạo sự đồng thuận xã hội, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ vững chắc độc lập dân tộc, chủ quyền đất nước.

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất