10 nhiệm vụ nổi bật của Ban Tổ chức Trung ương trong năm 2012
Đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương và đồng chí Trần Lưu Hải, Ủy viên TW Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực với đại biểu dự Hội nghị cán bộ toàn quốc về công tác tổ chức xây dựng đảng (1-2012).

Năm 2012 là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng. Trong năm qua, Ban Tổ chức Trung ương đã chỉ đạo triển khai và tổ chức thực hiện có kết quả một khối lượng công tác lớn trên nhiều lĩnh vực. Có thể khái quát thành 10 nhiệm vụ lớn, nổi bật trong năm 2012 như sau:

1. Tiếp tục cụ thể hoá Điều lệ Đảng và tổ chức tập huấn các quy định, hướng dẫn của Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng. Tham mưu Bộ Chính trị ban hành Quy định 92-QĐ/TW của về tổ chức đảng trong Công an Nhân dân; tham mưu Ban Bí thư ban hành Quy định số 101-QĐ/TW về việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp và Hướng dẫn số 01-HD/TW về thi hành Điều lệ Đảng; tổ chức 2 lớp bồi dưỡng, tập huấn cho lãnh đạo ban tổ chức các tỉnh, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương ở hai khu vực. Nhiều đồng chí cán bộ lãnh đạo cấp vụ của Ban đã tham gia báo cáo cho các lớp bồi dưỡng, tập huấn của các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương về Điều lệ Đảng và các quy định, hướng dẫn để thi hành Điều lệ Đảng.

2. Tham mưu Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị, Kế hoạch, Hướng dẫn và theo dõi việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng ở các cấp. Tham mưu Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 15-CT/TW ngày 24-02-2012 và Kế hoạch số 08-KH/TW ngày 12-3-2012 về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng; ban hành Hướng dẫn số 11-HD/BTCTW ngày  14-3-2012 của Ban Tổ chức Trung ương về kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 để thực hiện trong toàn Đảng; các đồng chí Lãnh đạo Ban và nhiều cán bộ, chuyên viên của Ban đã trực tiếp dự, theo dõi, tổng hợp việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình của các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương.

3. Xây dựng các Đề án để trình Hội nghị Trung ương 5, 6 và 7: Chuẩn bị Đề án thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng Trung ương; tái lập Ban Nội Chính Trung ương để trình Hội nghị Trung ương 5; Đề án Quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương, Bộ chính trị, Ban Bí thư, các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước nhiệm kỳ 2016-2021 và các nhiệm kỳ tiếp theo và thành lập Ban kinh tế Trung ương để trình Hội nghị Trung ương 6; đã và đang tích cực chuẩn bị Đề án “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở” để trình Hội nghị Trung ương 7 vào tháng 4 năm 2013.

4. Tham mưu tổng kết, sơ kết nhiều nghị quyết, chỉ thị, quy định… của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác xây dựng đảng. Tổng kết Chỉ thị 38 của Ban Bí thư (khoá IV) về công tác đảng ngoài nước; Nghị quyết Trung ương 5 (khoá IX) và Nghị quyết Trung ương 4 (khoá X); tổng kết Nghị quyết 42 và Nghị quyết 11 của Bộ Chính trị về quy hoạch và luân chuyển cán bộ; Quy định 123 của Ban Bí thư về kết nạp đảng viên là người có đạo và đảng viên có đạo tham gia sinh hoạt tôn giáo. Sơ kết thực hiện thí điểm chủ trương đồng chí bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch ủy ban nhân dân ở cấp xã và địa phương thí điểm không tổ chức hội đồng nhân dân; Quy định số 57-QĐ/TW của Bộ Chính trị về Công tác Bảo vệ chính trị nội bộ Đảng, Quy định số 222-QĐ/TW của Ban Bí thư về tổ chức bộ máy các cơ quan tham mưu, giúp việc của các tỉnh ủy, thành ủy. Tham mưu Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 24-KL/TW về công tác Quy hoạch và luân chuyển cán bộ; về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Nội chính Trung ương, Ban Kinh tế Trung ương và Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng Trung ương…

5. Nghiên cứu, ban hành nhiều Hướng dẫn về công tác tổ chức xây dựng đảng trên các lĩnh vực: Ban hành Hướng dẫn số 07-HD/BTCTW về đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên; Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW về nâng cao sinh hoạt chi bộ; Hướng dẫn số 11-HD/BTCTW về kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI); Hướng dẫn số 12 về Nghiệp vụ công tác đảng viên; Hướng dẫn số 10 và 14 -HD/BTCTW về tổ chức đảng trong Quân đội nhân dân và Công an nhân dân; Hướng dẫn số 15-HD/BTCTW về công tác quy hoạch cán bộ…

6. Chuẩn bị nội dung và tổ chức thành công 3 Hội nghị giao ban về công tác tổ chức xây dựng đảng với các ban tổ chức tỉnh, thành ủy ở 3 khu vực. Đây là việc làm có tác dụng tích cực, được các địa phương đánh giá cao. Qua các hội nghị giao ban với ban tổ chức các tỉnh, thành ủy, Ban đã nắm chắc và kịp thời tình hình công tác xây dựng đảng ở các địa phương; kịp thời giải đáp những vướng mắc phát sinh và trao đổi kinh nghiệm trong thực tiễn; tăng cường hơn mối quan hệ gắn bó trong Ngành Tổ chức xây dựng Đảng.

7. Chuẩn bị nội dung và tổ chức tốt 4 Lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng đảng cho hơn 600 cán bộ ở các địa phương. Qua các lớp tập huấn đã góp phần hệ thống và củng cố kiến thức cơ bản; bổ sung kịp thời những nội dung mới; trao đổi kinh nghiệm thực tiễn và kịp thời giải đáp những vướng mắc cho học viên; góp phần nâng cao kiến thức, năng lực cho học viên và cho cả giảng viên là cán bộ lãnh đạo các vụ.

8. Chuẩn bị nội dung và tổ chức tốt 2 kỳ thi nâng ngạch từ chuyên viên lên chuyên viên chính và từ chuyên viên chính lên chuyên viên cao cấp khối Đảng, đoàn thể năm 2012 cho gần 2.000 cán bộ. Đây là năm có số lượng thi đông nhất; là năm đầu tiên thực hiện thi cạnh tranh và cũng là năm đầu tiên áp dụng hình thức thi trắc nghiệm.

9. Công tác xây dựng cơ quan được quan tâm chỉ đạo; đội ngũ cán bộ trong Ban có sự phát triển và thay đổi khá lớn. Ban đã chỉ đạo và tiến hành rà soát, bổ sung, hoàn thiện một số quy định, quy chế làm việc của Ban; rà soát và bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo cấp vụ, cấp phòng; lần đầu tiên Đảng ủy cơ quan tiến hành xây dựng quy hoạch cấp ủy cho nhiệm kỳ tới. Trong năm, có 1 đồng chí Vụ trưởng được bầu là Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam; 1 đồng chí Vụ trưởng được bổ nhiệm là Trợ lý Trưởng Ban; Ban đã kiện toàn cán bộ lãnh đạo ở hầu hết các vụ, trong đó bổ nhiệm 4 Vụ trưởng, 1 Quyền vụ trưởng, 8 vụ phó, tiếp nhận 10 cán bộ về cơ quan; đưa 12 cán bộ trẻ đi thực tế ở cơ sở; hơn 20 cán bộ trong Ban tham gia dự kỳ thi nâng ngạch từ chuyên viên lên chuyên viên chính và từ chuyên viên chính lên chuyên viên cao cấp.

10. Ban đã có nhiều việc làm cụ thể, thiết thực để tăng cường mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị đặc biệt với Ban Tổ chức Trng ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (1962 – 2012). Ban đã tổ chức tốt việc đón tiếp, giao lưu văn hoá và Hội thảo khoa học trao đổi kinh nghiệm công tác với Đoàn cán bộ (hơn 60 đồng chí) của Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào; chuẩn bị nội dung và tiến hành hội đàm, trao đổi kinh nghiệm về công tác tổ chức xây dựng đảng với Đoàn cán bộ cấp cao của Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, do đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào làm Trưởng đoàn; chuẩn bị nội dung phục vụ lớp bồi dưỡng kiến thức cho các đồng chí cán bộ lãnh đạo cao cấp của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào tại Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh.

Nguyễn Đức Hà

 

Phản hồi (1)

Bùi Tuyên Án 18/01/2013

Tôi đề nghị các đồng chí cần tham khảo thêm ý kiến của các đồng chí cán bộ cũ, đã nghỉ hưu (kể cả những đồng chí là chuyên viên thường) mỗi khi nghiên cứu, ban hành những văn bản mới giúp Trung ương(nhất là những hướng dẫn cụ thể của Ban). Cụ thể: trong hướng dẫn số 12 về nghiệp vụ công tác đảng viên khoá này, tôi xem thấy có rất nhiều lỗi. Đề nghị các đồng chí nên rút kinh nghiệm!

1

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất