Kiện toàn tổ chức đảng trong cơ quan chính quyền, mặt trận, các đoàn thể cấp huyện ở Quảng Nam

Triển khai Hướng dẫn số 38-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo việc thành lập đảng bộ cơ quan đảng, đoàn thể, chính quyền cấp huyện, thành phố; Ban Tổ chức Tỉnh ủy xây dựng Kế hoạch số 04-KH/TCTU về việc thành lập các đảng bộ cơ sở.

Trên cơ sở đó, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tiến hành khảo sát, đánh giá thực trạng tình hình đảng viên và tổ chức đảng thuộc 3 khối cấp huyện, thị trong toàn tỉnh, kết quả như sau:

Khối các cơ quan đảng: Có 2 đảng bộ, 46 chi bộ cơ sở với tổng số 591 đảng viên. Khối mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể có1 đảng bộ, 63 chi bộ cơ sở với tổng số 459 đảng viên. Khối các cơ quan chuyên môn thuộc huyện có 200 chi bộ cơ sở với tổng số 1880 đảng viên.

Qua số liệu khảo sát cho thấy:

Có 11/18 huyện, thành phố có đủ số lượng đảng viên để thành lập đảng bộ cơ sở khối đảng.

Có 7/18 huyện, thành phố chưa đủ số lượng đảng viên theo quy định để thành lập đảng bộ cơ sở riêng từng khối mà phải thành lập đảng bộ khối đảng, mặt trận, đoàn thể.

Có 18/18 huyện, thành phố có đủ số lượng đảng viên để thành lập đảng bộ khối chính quyền.

Từ thực trạng trên, Ban Tổ chức Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch thực hiện điểm ở 3 huyện Duy Xuyên, Phước Sơn, Thăng Bình và phân công lãnh đạo Ban, chuyên viên trực tiếp theo dõi, hướng dẫn để rút kinh nghiệm chỉ đạo cho các huyện, thành phố còn lại.

Triển khai điểm ở 3 huyện, Ban Tổ chức Tỉnh ủy có thông báo kết quả và những kinh nghiệm để các huyện, thành ủy tổ chức thực hiện; trong đó hướng dẫn các bước tiến hành như sau:

Trước hết, thường trực huyện, thành ủy chủ trì quán triệt cho tất cả đảng viên ở cả 3 khối về mục đích, yêu cầu của việc kiện toàn, sắp xếp tổ chức đảng các cơ quan đảng, mặt trận, các đoàn thể và các cơ quan chuyên môn thuộc huyện, thành phố theo tinh thần Hướng dẫn số 38-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương.

Hai là, hướng dẫn quy trình công tác nhân sự cấp ủy, gồm các bước sau:

Bước 1: Ban thường vụ huyện, thành phố xác định tiêu chuẩn, dự kiến cơ cấu, số lượng và danh sách nhân sự cấp ủy, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư của các đảng bộ sẽ được thành lập.

Bước 2: Tổ chức hội nghị đảng viên theo từng đảng bộ để lấy phiếu tín nhiệm (theo danh sách dự kiến của ban thường vụ huyện, thành ủy).

Bước 3: Tổ chức hội nghị cấp ủy theo từng khối (gồm các đồng chí đang là bí thư, phó bí thư, chi ủy của các chi bộ cơ sở) để lấy phiếu tín nhiệm. Trên cơ sở danh sách do ban thường vụ cấp ủy dự kiến, hội nghị có thể giới thiệu thêm người ngoài danh sách.

Bước 4: Trên cơ sở kết quả lấy phiếu tín nhiệm ở bước 2 và bước 3, ban tổ chức huyện, thành ủy phối hợp cùng UBKT tiến hành thẩm định tiêu chuẩn cấp ủy viên, lập hồ sơ, thủ tục để trình ban thường vụ cấp ủy về nhân sự của các đảng bộ.

Bước 5: Tập thể ban thường vụ huyện, thành ủy xem xét và quyết định chính thức nhân sự cấp ủy, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư các đảng bộ (theo điểm 5, Điều 13, Điều lệ Đảng, khóa XI).

Bước 6: Tổ chức lễ công bố quyết định thành lập các đảng bộ.

Bước 7: Ban chấp hành các đảng bộ họp để bầu UBKT, chủ nhiệm UBKT; chuẩn bị nhân sự cho các chi bộ trực thuộc đảng bộ và phân công cấp ủy viên, chuẩn bị xây dựng phương hướng, nhiệm vụ đến năm 2015.

Việc kiện toàn, sắp xếp tổ chức đảng ở các cơ quan đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể cấp huyện đã được chuẩn bị chu đáo, tuy nhiên, trong quá trình tổ chức thực hiện, một số nơi do chưa nhận thức đầy đủ mục đích về việc kiện toàn, sắp xếp các tổ chức đảng nên chưa muốn thành lập đảng bộ các khối, có huyện gửi công văn xin chậm việc triển khai thực hiện với nhiều lý do khác nhau. Trước tình hình trên, Ban Tổ chức Tỉnh ủy phân công lãnh đạo Ban đến từng địa phương để tìm hiểu nguyên nhân và làm việc trực tiếp với thường trực huyện ủy để có kế hoạch tiếp tục kiện toàn, sắp xếp về tổ chức cơ sở đảng, làm tốt công tác tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, nhất là các đồng chí đang là bí thư, phó bí thư, chi ủy viên của các chi bộ cơ sở trong từng khối.

Đến nay, toàn tỉnh có 18/18 huyện, thành ủy đã thành lập đảng bộ cơ sở cơ quan đảng, chính quyền, mặt trận, các đoàn thể.

Kết quả là số TCCSĐ giảm (từ 312 chi, đảng bộ cơ sở xuống còn 47 đảng bộ cơ sở); hầu hết cấp ủy viên là cán bộ lãnh đạo chủ chốt của các cơ quan, đơn vị; đa số bí thư đảng ủy là ủy viên thường vụ huyện ủy, thành ủy trong đó có 3 đồng chí phó bí thư thường trực huyện ủy làm bí thư đảng ủy. Qua theo dõi bước đầu cho thấy, sinh hoạt các chi bộ có nề nếp hơn, chất lượng hơn, công tác kiểm tra, giám sát của đảng bộ được chú trọng (trước đây là 1 chi bộ cơ sở có 5 đến 6 đảng viên, chỉ có 1 đồng chí bí thư, không có ban chấp hành, không có ủy ban kiểm tra nên công tác đảng nói chung, công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ còn nhiều hạn chế). Việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, công tác xây dựng đảng được triển khai thực hiện kịp thời và sát với tình hình của địa phương. Hầu hết các đảng bộ tập trung vào việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo tinh thần Chỉ thị 10-CT/TW của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương.

Việc kiện toàn, sắp xếp tổ chức đảng các cơ quan đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể ở Quảng Nam đạt được những kết quả bước đầu, chúng tôi rút ra một vài kinh nghiệm là:

Một là, phải coi trọng công tác tư tưởng, quán triệt đến cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo để có nhận thức đầy đủ, sâu sắc về mục đích, yêu cầu của nội dung công việc cần được triển khai thực hiện, nhất là những chủ trương mới.

Hai là, phải xây dựng kế hoạch cụ thể, có kế hoạch và hướng dẫn chi tiết để tổ chức thực hiện thống nhất trong toàn tỉnh, tránh mỗi nơi làm mỗi cách khác nhau.

Ba là, trước khi tổ chức thực hiện kiện toàn, sắp xếp tổ chức đảng các cơ quan đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể phải nắm chắc thực trạng số lượng đảng viên từng khối, đội ngũ cấp ủy hiện tại, chất lượng hoạt động của các chi bộ…, triển khai thực hiện điểm để rút kinh nghiệm; trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch, đề ra các giải pháp thực hiện chung trong toàn tỉnh.

Khánh Sơn (tổng hợp)

 

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất