Đồng Tháp: Triển khai đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2012-2015

Thực hiện Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam khoá XI; Quy định, Hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Đồng Tháp đã ban hành Công văn số 244-CV/TU về việc lãnh đạo đại hội chi bộ trực thuộc đảng uỷ cơ sở nhiệm kỳ 2012-2015. Trên cơ sở đó, các huyện, thị, thành ủy, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ đã xây dựng kế hoạch, hướng dẫn và chỉ đạo các TCCSĐ triển khai tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng uỷ cơ sở theo đúng quy định, hướng dẫn của Trung ương.

Tính đến tháng 8-2012, toàn tỉnh có 2.676 chi bộ trực thuộc đảng uỷ cơ sở. Số chi bộ đủ điều kiện tiến hành đại hội là 2.654 chiếm 99,17%; số chi bộ chưa đại hội do mới thành lập, chia tách, sáp nhập hoặc chuẩn bị giải thể. Kết quả có 1.894 chi bộ có bầu chi uỷ từ 3 đến 7 đồng chí chiếm (71,36%); 570 chi bộ bầu bí thư, phó bí thư (21,47%); 190 chi bộ chỉ bầu bí thư (7,16%). Tổng số cấp uỷ viên được bầu là 7.721, trong đó: tái cử là 5.268 chiếm (68,22%); nữ là 1.601 (20,73%); tuổi đời dưới 31 là 776 (10,05%). Trình độ học vấn: tiểu học 34 chiếm (0,44%); trung học cơ sở 1.130 (14,63%); trung học phổ thông 6.557 (84,92%). Chuyên môn nghiệp vụ: công nhân kỹ thuật 90 (1,16%); trung học chuyên nghiệp 1.153 (14,93%); cao đẳng 356 (4,61%); đại học 3.500 (45,33%); trên đại học 247 (3,19%). Lý luận chính trị: sơ cấp 2.985 (38,66%); trung cấp 2.370 (30,69%); cao cấp, cử nhân: 521 (6,74%). So với nhiệm kỳ trước số chi bộ tăng thêm 160; số chi uỷ viên tăng thêm 734 đồng chí. Nhìn chung chất lượng, tỷ lệ nữ, tuổi trẻ, tình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ và lý luận chính trị trong chi uỷ, bí thư, phó bí thư khóa mới nâng lên so với khoá trước.

Nhìn chung, công tác chuẩn bị, tiến hành đại hội thực hiện khá nghiêm túc, các cấp ủy, cán bộ, đảng viên nhận thức đầy đủ nội dung, yêu cầu, ý nghĩa của đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2012-2015, xem đây là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa sâu rộng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, qua đó đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng hoạt động của các chi bộ.

Đảng ủy cơ sở lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, thành lập ban chỉ đạo đại hội, phân công trách nhiệm các thành viên ban chỉ đạo hướng dẫn, kiểm tra quy trình xây dựng, thẩm định văn kiện, nhân sự của các chi bộ để trình đảng ủy cho ý kiến trước khi trình đại hội. Từ đó, công tác chuẩn bị văn kiện, nhân sự đại hội đảm bảo sự lãnh đạo, phát huy dân chủ, trí tuệ và theo đúng quy trình. Chất lượng nhân sự qua đại hội cơ bản đáp ứng yêu cầu lãnh đạo chi bộ trong nhiệm kỳ tới.

Các ban tham mưu của cấp ủy huyện, thị, thành ủy, đảng uỷ có xây dựng chương trình, kế hoạch chi tiết tạo điều kiện thuận lợi trong việc điều hành đại hội của đoàn chủ tịch, đồng thời cử cán bộ theo dõi, giúp và dự đại hội các chi bộ, phản ánh kịp thời với cấp ủy cơ sở để lãnh đạo, chỉ đạo đại hội các chi bộ.

Tuy có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, ban thường vụ các huyện, thị, thành, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ, các cơ quan tham mưu của cấp uỷ cấp trên cơ sở và cấp uỷ cơ sở lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra sâu sát, nhưng còn một số nơi cấp uỷ cơ sở, chi uỷ, bí thư, phó bí thư chi bộ trực thuộc đảng uỷ cơ sở chưa quán triệt, nghiên cứu kỹ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của trên, nên quá trình triển khai, thực hiện còn sai sót, chưa đạt yêu cầu.

Mặt khác, do điều kiện cơ sở vật chất trang bị cho công tác đảng ở cơ sở còn hạn chế, nhất là các chi bộ khóm, ấp, nên khi tổ chức đại hội gặp nhiều khó khăn trong việc trang trí, chuẩn bị văn kiện, bầu cử. Công tác chỉ đạo ở một số cấp ủy cơ sở chưa chặt chẽ, chi bộ chuẩn bị văn kiện, nhân sự chưa chu đáo. Việc kiểm điểm vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của chi ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ chưa gắn trách nhiệm của cá nhân với tập thể. Hình thức tổ chức đại hội chưa được quan tâm đúng mức, nhất là chi bộ khóm, ấp. Việc điều hành và xử lý tình huống trong bầu cử của đoàn chủ tịch, hoặc chủ tịch đại hội còn lúng túng, sai sót... ảnh hưởng đến chất lượng đại hội.

Một số kinh nghiệm:

Một là, các cấp ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, các cơ quan tham mưu của cấp uỷ, cấp ủy cơ sở, cán bộ, đảng viên nghiên cứu, quán triệt sâu sắc các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, cấp ủy cấp trên để chuẩn bị và tổ chức đại hội đúng nguyên tắc, phát huy dân chủ, trí tuệ của đảng viên trong việc đóng góp xây dựng văn kiện, nhân sự, góp phần cho đại hội đạt yêu cầu, đảm bảo thời gian qui định.

Hai là, thường xuyên kiểm tra việc chuẩn bị và tổ chức đại hội đúng theo chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên và rút kinh nghiệm từ đại hội điểm để tập trung chỉ đạo thực hiện diện rộng.

Ba là, trong quá trình chuẩn bị văn kiện cấp ủy phải đánh giá đúng thực trạng, tổ chức cho cán bộ, đảng viên thảo luận, đóng góp vào các dự thảo văn kiện; cần tập trung thảo luận những vấn đề còn có ý kiến khác nhau, những vấn đề chính, bức xúc đặt ra, các chỉ tiêu chủ yếu, đoàn chủ tịch hoặc chủ tịch đại hội gợi ý phải mang tính chất tranh luận, thẳng thắn, đi vào những vấn đề trọng tâm, ngắn gọn có chất lượng, phát huy dân chủ, tạo không khí sôi nổi trong thảo luận.

Bốn là, công tác nhân sự chi ủy, bí thư, phó bí thư phải được chuẩn bị dân chủ, bảo đảm quy trình chặt chẽ, nhất là khâu đánh giá cán bộ đưa vào cấp ủy khóa mới và cấp ủy đương nhiệm dự kiến tái cử, đồng thời nắm chắc tình hình nội bộ để lãnh đạo tốt công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử. Cần xây dựng kịch bản chi tiết phù hợp với từng loại hình cơ sở; đoàn chủ tịch hoặc chủ tịch đại hội cần bám sát "kịch bản" để điều hành đại hội.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất