Chủ động thực hiện nhiệm vụ, nâng chất lượng tham mưu
Đồng chí Nguyễn Hoàng Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại Hội nghị quán triệt Điều lệ Đảng khóa XI.
Một trong những trọng tâm công tác xây dựng đảng về tổ chức được Đại hội XI chỉ rõ: “Tiếp tục xác định rõ chức năng, nhiệm vụ và mô hình tổ chức của các tổ chức trong hệ thống chính trị. Sớm tổng kết việc thực hiện sáp nhập một số ban, bộ, ngành trung ương để có chủ trương phù hợp. Kiện toàn, nâng cao chất lượng các cơ quan tham mưu, đội ngũ cán bộ làm công tác tham mưu, nhất là cấp chiến lược”.

Trước hết, thực hiện Thông báo Kết luận của Bộ Chính trị về sơ kết việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khoá X (Thông báo số 39-TB/TW), Vụ đã tham mưu cho Ban hướng dẫn các ban đảng và đơn vị sự nghiệp trực thuộc Trung ương rà soát chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy đề xuất Bộ Chính trị bổ sung, sửa đổi kịp thời, phù hợp với thực tiễn. Đến nay đã thẩm định, báo cáo Ban trình Bộ Chính trị thông qua các quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy các ban đảng ở Trung ương: Ban Tổ chức, y ban Kiểm tra, Văn phòng, Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo, Ban Đối ngoại và 2 đơn vị sự nghiệp Trung ương của Đảng là Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản. Tham mưu cho Ban trình Bộ Chính trị ban hành các quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, quan hệ công tác các Ban Chỉ đạo Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam bộ, Đảng uỷ Ngoài nước, Ban Chỉ đạo cải cách Tư pháp Trung ương; tham mưu xây dựng báo cáo tổng kết Nghị quyết 38-NQ/TW của Ban Bí thư (khoá IV) về tổ chức đảng ngoài nước…

Vụ đã chủ trì Tổ Biên tập tham mưu cho Ban xây dựng Đề án Kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Đề án thành lập Ban Nội chính Trung ương, Ban Kinh tế Trung ương để Ban báo cáo Bộ Chính trị trình Hội nghị Trung ương 5, 6 (khoá XI) thông qua và tiếp tục tham mưu cho Ban triển khai thực hiện các đề án mà trọng tâm là nghiên cứu, đề xuất các quyết định, quy định về thành lập, chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy Ban Nội chính Trung ương, Ban Kinh tế Trung ương; tham mưu xây dựng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, mối quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng báo cáo Bộ Chính trị xem xét, quyết định.

Tích cực phối hợp với các đơn vị có liên quan, Vụ tham mưu giúp Lãnh đạo Ban và Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án và Tờ trình báo cáo Bộ Chính trị trình Hội nghị Trung ương 4 (khoá XI) ban hành Nghị quyết “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; phối hợp nghiên cứu, xây dựng Đề án Thí điểm giao quyền cho bí thư cấp uỷ lựa chọn giới thiệu bầu bổ sung uỷ viên thường vụ cấp uỷ; thí điểm cấp trưởng giới thiệu bầu cử, bổ nhiệm cấp phó.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng Lãnh đạo Ban giao cho Vụ Tổ chức - Điều lệ chủ trì phối hợp cùng các vụ Cơ sở đảng, Đảng viên và Văn phòng Ban triển khai thực hiện từ đầu năm 2012 là tổ chức các lớp tập huấn, quán triệt Điều lệ Đảng và các quy định, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng. Nét mới ở khoá XI là Ban Chấp hành Trung ương quyết định ban hành Quy định thi hành Điều lệ Đảng (trước đây do Bộ Chính trị ban hành), Ban Bí thư ban hành Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng (trước đây do Ban Tổ chức Trung ương ban hành) với nhiều nội dung mới được bổ sung nhằm đáp ứng yêu cầu của thực tiễn công tác xây dựng đảng. Việc Ban Bí thư uỷ nhiệm cho Ban Tổ chức Trung ương tập huấn, quán triệt Điều lệ Đảng và các quy định, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng cho cán bộ nghiệp vụ, báo cáo viên, giảng viên trường chính trị của cấp uỷ trực thuộc Trung ương nhằm thống nhất về nhận thức, nắm sâu và chắc hơn các nội dung mới, thảo luận, giải đáp những nội dung còn vướng mắc hoặc cách hiểu khác nhau để báo cáo viên về các địa phương, đơn vị tham mưu mở các lớp tập huấn cho cấp uỷ trực thuộc và phục vụ công tác chuyên môn. Tài liệu phục vụ tập huấn, quán triệt Điều lệ Đảng và các quy định, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng được bổ sung, hoàn chỉnh kịp thời.

Công tác tham mưu cho Lãnh đạo Ban xây dựng các quy định, hướng dẫn cụ thể hoá Điều lệ Đảng cho các cơ quan trung ương tiếp tục được quan tâm thực hiện theo kế hoạch. Các công tác thường xuyên, đột xuất theo chức năng, nhiệm vụ được thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả như hướng dẫn, trả lời các địa phương, đơn vị về Điều lệ Đảng, về tổ chức và biên chế khối đảng, đoàn thể… Chủ trì và tham gia thẩm định các đề án của các cơ quan, tổ chức đảng theo yêu cầu của Ban về chuyển giao, hợp nhất, sáp nhập, thành lập mới các tổ chức đảng. Tham mưu thẩm định việc thành lập tổ chức và dự thảo điều lệ của một số hội quần chúng theo chỉ đạo của Ban Bí thư. Tham gia soạn thảo, thẩm định một số dự thảo nghị định, thông tư của Chính phủ, các bộ hướng dẫn thực hiện Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức. Hướng dẫn các ban tổ chức tỉnh uỷ, thành uỷ, các ban đảng và đoàn thể ở Trung ương về tuyển dụng cán bộ theo Luật Cán bộ, công chức…

Mặc dù khối lượng công việc nhiều, một số đề án được giao đột xuất, nội dung khó, thời gian thực hiện gấp nhưng với tinh thần chủ động, cố gắng, tập thể cán bộ, công chức trong vụ bám sát sự chỉ đạo của Lãnh đạo Ban, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan nên đã cơ bản hoàn thành kế hoạch công tác năm 2012 bảo đảm chất lượng.

Năm 2013 là năm Ban Tổ chức Trung ương tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng đảng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XI, đòi hỏi sự nỗ lực cao trong công tác tham mưu của vụ về lĩnh vực công tác được phân công. Căn cứ vào Chương trình làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các nhiệm vụ được Lãnh đạo Ban giao, Vụ Tổ chức - Điều lệ đã đề xuất Lãnh đạo Ban để xác định nhiệm vụ tham mưu trọng tâm như sau:

1. Xây dựng các đề án trình hội nghị Trung ương: “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở” trình Hội nghị Trung ương 7 (khóa XI). Đề án sửa đổi, bổ sung Quy chế bầu cử trong Đảng trình Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI).

2. Xây dựng các đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư: Đề án thí điểm nhất thể hoá 1 cơ quan làm công tác tổ chức cán bộ, quản lý biên chế; Quy định của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế của cơ quan tham mưu giúp việc cấp uỷ cấp huyện; Đề án tinh giản biên chế, cơ cấu đội ngũ cán bộ, công chức gắn với giao biên chế khối Đảng, đoàn thể đến năm 2016; Sửa đổi, bổ sung Quy định 222-QĐ/TW về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế của cơ quan tham mưu giúp việc các tỉnh uỷ, thành uỷ; Quy định của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế của cơ quan Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện; Xây dựng hướng dẫn một số nội dung thực hiện Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức trong khối đảng, đoàn thể: Quy chế tuyển dụng cán bộ, công chức khối Đảng, đoàn thể; về xác định những người là cán bộ, công chức trong các cơ quan đảng, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; về các đơn vị sự nghiệp của các cơ quan đảng, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội…

3. Tham mưu cho Ban tiến hành sơ kết thực hiện Quy định 196-QĐ/TW và Quy định 197-QĐ/TW của Ban Bí thư về mô hình tổ chức, mối quan hệ công tác của tổ chức đảng trong các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước để có định hướng kịp thời, hiệu quả trong lĩnh vực quan trọng này.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất