Công tác xây dựng đảng của Đảng bộ huyện Lâm Hà (Lâm Đồng)
Đồng chí Trần Đức Quận, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng (thứ 2 từ phải sang) về làm việc với Lâm Hà và tham quan quy trình sản xuất trà tại Công ty trà Long Đỉnh (tháng 2-2016).

Đảng bộ huyện Lâm Hà chú trọng công tác xây dựng đảng, trong đó triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; từ đó tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của các tổ chức cơ sở đảng, đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức trong toàn huyện. Xây dựng đảng vững mạnh về tư tưởng, chính trị trong tình hình mới được các cấp ủy đặc biệt quan tâm, trong đó phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng, tinh thần gương mẫu của đảng viên và sự đoàn kết trong Đảng, đồng thuận trong xã hội. Trong xây dựng đảng, Lâm Hà tập trung đổi mới công tác tổ chức quán triệt, thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; thường xuyên giáo dục cán bộ, đảng viên luôn có ý thức cảnh giác, phòng, chống biểu hiện “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đấu tranh chống âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; thực hiện tốt chính sách đối với dân tộc, tôn giáo…

Đảng bộ huyện Lâm Hà luôn chăm lo củng cố tổ chức cơ sở đảng và phát triển đảng viên. Nhiệm kỳ qua, toàn Đảng bộ thành lập mới 14 tổ chức cơ sở đảng (2 đảng bộ và 12 chi bộ); xóa 19 chi bộ sinh hoạt ghép. Đến nay, Lâm Hà đã xóa thôn, buôn không có đảng viên và không còn chi bộ sinh hoạt ghép. Đây là kết quả rất đáng ghi nhận đối với một huyện kinh tế mới, tình hình kinh tế xã hội ở các xã đồng bào dân tộc còn gặp nhiều khó khăn như Lâm Hà. Trong nhiều năm qua, huyện Lâm Hà cũng là địa phương dẫn đầu trong công tác phát triển đảng viên. Trong 5 năm (2010 - 2015), toàn Đảng bộ huyện Lâm Hà đã kết nạp 823 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ lên gần 3.320 đảng viên.

Vừa coi trọng công tác xây dựng đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, Đảng bộ huyện Lâm Hà tăng cường lãnh đạo phát triển kinh tế, xã hội. 5 năm qua, tốc độ tăng trưởng kinh tế của huyện đạt bình quân 12%/năm; ngành nông - lâm - thủy chiếm 54%; thương mại - dịch vụ 33%; công nghiệp - xây dựng chiếm 13%; GRDP bình quân đầu người đạt 47,4 triệu đồng/người/năm (vượt 19%); thu ngân sách nhà nước đạt 1.109 tỷ đồng; tổng mức đầu tư toàn xã hội đạt 10.410 tỷ đồng (đạt 112 % kế hoạch)… Hộ nghèo toàn huyện đến năm 2015 còn dưới 2,5%; trong đó, hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc dưới 6%; có 14/16 xã, thị trấn đạt tiêu chí quốc gia về y tế; 35% trường học đạt chuẩn quốc gia; có 7 xã cơ bản đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới.

Phát huy những thành tích đạt được, trong thời gian tới, Đảng bộ huyện Lâm Hà chú trọng lãnh đạo thực hiện một số giải pháp sau:

Một là, tiếp tục sắp xếp, kiện toàn chức năng, nhiệm vụ bộ máy hành chính gắn với công tác đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, điều động, bổ nhiệm cán bộ và đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính… tạo chuyển biến rõ nét trong hoạt động của bộ máy chính quyền từ huyện đến cơ sở, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Hai là, tập trung vào nâng cao chất lượng tăng trưởng, đầu tư chuyển dịch cơ cấu kinh tế hợp lý theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp, xây dựng, thương mại, dịch vụ và nâng cao chất lượng ngành nông nghiệp. Xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội, thực hiện hiệu quả chương trình trọng tâm, công trình trọng điểm. 

Ba là, tích cực chỉ đạo thực hiện chương trình mục tiêu phát triển xây dựng nông thôn mới, phấn đấu đến năm 2017 Lâm Hà trở thành huyện đạt chuẩn nông thôn mới của tỉnh Lâm Đồng. Chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, văn hóa; củng cố tiềm lực quốc phòng, an ninh; giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. 

Bốn là, đẩy mạnh công tác dân vận của hệ thống chính trị; lãnh đạo, chỉ đạo mặt trận và các đoàn thể chính trị, xã hội từ huyện đến cơ sở đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động; tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt chủ tương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đoàn kết, tích cực tham gia các phong trào thi đua phát triển kinh tế góp phần xây dựng Lâm Hà ngày càng giàu đẹp. 

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất