Đảng bộ xã Ia Krăi (Ia Grai, Gia Lai) quan tâm công tác xây dựng đảng
Đoàn cán bộ, phóng viên Tạp chí Xây dựng Đảng làm việc với Đảng ủy xã Ia Krăi (Ia Grai, Gia Lai).
Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ


Đảng uỷ xã quán triệt Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW, ngày 2-3-2012 về nội dung sinh hoạt chi bộ, coi đây là giải pháp hàng đầu trong việc đổi mới, nâng cao nội dung sinh hoạt chi bộ bởi nhận thức đúng thì mới thực hiện đúng. Trong sinh hoạt, các chi bộ yêu cầu đảng viên cần có trách nhiệm tham gia ý kiến xây dựng nghị quyết, coi sinh hoạt chi bộ là một diễn đàn dân chủ để nêu tâm tư, nguyện vọng, phát huy cao trí tuệ của tập thể, nhận thức rõ chi bộ là nơi giáo dục, rèn luyện, kiểm tra đảng viên.

Các chi ủy nắm vững chức năng và nhiệm vụ để xây dựng nội dung sinh hoạt phù hợp với tình hình. Xác định sinh hoạt chi bộ có chất lượng phải đạt yêu cầu cơ bản sau: Có nội dung chính trị, tư tưởng cụ thể, thiết thực, chấp hành đúng thủ tục, nguyên tắc, tiêu chuẩn sinh hoạt đảng. Gắn việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4  (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Các chi bộ tích cực đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt thiết thực, phù hợp với tình hình, nhiệm vụ cụ thể của chi bộ trong từng loại hình TCCSĐ. Nội dung sinh hoạt của các chi bộ bảo đảm 3 tính chất: tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu. Đảng bộ chú trọng phát huy tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong khi sinh hoạt chi bộ, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Thực hiện tốt phân công nhiệm vụ cho đảng viên, bảo đảm những đảng viên đang sinh hoạt trong chi bộ được giao nhiệm vụ cụ thể. Hằng tháng, đảng viên báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ được giao với chi bộ; chú trọng biểu dương những đảng viên có thành tích và động viên giúp đỡ những đảng viên có hoàn cảnh khó khăn, tạo không khí chân thành trong sinh hoạt.

Chú trọng công tác phát triển đảng viên

Đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên, Đảng bộ chú trọng công tác giáo dục tuyên truyền Chủ nghĩa Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chính, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Tập trung nâng cao nhận thức của cấp uỷ đảng, cán bộ, đảng viên về vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng đặc biệt của công tác phát triển đảng viên trong đồng bào dân tộc thiểu số. Coi đây là một trong những giải pháp quan trọng nâng cao chất lượng đảng viên và sức chiến đầu của tổ chức đảng. Hằng năm, Đảng ủy tiến hành sơ kết công tác phát triển đảng viên, nêu những mặt được, chưa làm được, tìm rõ nguyên nhân của những khuyết điểm yếu kém, trên cơ sở đó đề ra những chủ trương, biện pháp thiết thực chỉ đạo công tác phát triển đảng viên trong đồng bào dân tộc thiểu số trong thời gian tới, Đảng bộ chú trọng khắc phục dứt điểm tình trạng chi bộ thôn, làng nhiều năm liền không phát triển được đảng viên là người dân tộc thiểu số. Tổ chức phân công cấp uỷ viên, đảng viên phụ trách công tác phát triển đảng viên nói chung và phát triển đảng viên trong đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng. Xác định rõ phương châm, phương hướng, tiêu chuẩn kết nạp đảng viên phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương. Hiện Đảng bộ xã có 57 đảng viên là người dân tộc thiểu số, chiếm 32,7% tổng số đảng viên.

Phát huy vai trò của già làng, trưởng thôn

Đảng uỷ xã đã chỉ đạo chính quyền, đoàn thể tập trung làm tốt công tác vận động, tuyên truyền, thuyết phục các già làng, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số vận động nhân dân thực hiện tốt phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, thực hiện tốt cuộc vận động 3 không: Không có Fulro, Đề-ga xâm nhập hoạt động; không có tôn giáo hoạt động trái phép; không để các tập tục lạc hậu phục hồi, tái diễn. Trong công tác phát triển đảng viên, chi bộ các thôn, làng đã tham khảo ý kiến già làng và người có uy tín lựa chọn nguồn, cấp uỷ định hướng nhận thức và hành động cho các thanh niên ưu tú, quần chúng tích cực, hỗ trợ họ trong sản xuất, kinh doanh, tạo niềm tin, sự hứng khởi và tự giác phấn đấu, rền luyện để được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Dưới sự chỉ đạo của cấp uỷ, chi bộ, được già làng, trưởng thôn và người có uy tín trong cộng đồng ủng hộ và động viên, các đảng viên trẻ người Jrai, Bana không chỉ là hạt nhân chính trị tại các thôn, bản mà còn là những tấm gương tiêu biểu trên mặt trận xoá đói, giảm nghèo trong các thôn, làng.

Kinh nghiệm rút ra

Một là, nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp uỷ và các chi bộ thực hiện đúng quy chế, coi trọng tổ chức học tập đầy đủ các nghị quyết của Đảng cho đảng viên.

Hai là, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân gắn với thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ xã từ các thôn, làng có đủ năng lực và trách nhiệm với công việc được giao.

Ba là, đổi mới phương thức, lề lối làm việc, tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp uỷ, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trên mọi lĩnh vực; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cho đội ngũ cán bộ từ xã đến thôn, làng.

Bốn là, giáo dục tinh thần cảnh giác cách mạng cho cán bộ, nhân dân, tăng cường củng cố mọi nguồn lực, sẵn sàng trước mọi tình huống đề ra để giữ vững an ninh - quốc phòng trên địa bàn.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất