Nâng cao chất lượng tham mưu của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bắc Giang
Lãnh đạo BTC Tỉnh ủy Bắc Giang trao giấy khen cho đại diện tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức xây dựng đảng.
Nhiệm kỳ 2010-2015, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bắc Giang tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung chỉ đạo các cấp uỷ, tổ chức đảng thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng theo nội dung của Đề án số 02-ĐA/TU ngày 29-4-2011 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng giai đoạn 2011 - 2015”. Từng mặt hạn chế, yếu kém của tổ chức đảng đều được chỉ ra và tập trung khắc phục; chất lượng tổ chức đảng được nâng lên, bảo đảm vai trò là hạt nhân chính trị ở cơ sở.

Mô hình tổ chức đảng được rà soát, sắp xếp hợp lý hơn, gắn với hoàn thiện tổ chức bộ máy của các cơ quan trong hệ thống chính trị, phát huy vai trò của các tổ chức đảng sau khi sắp xếp. Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành 4 đề án, trong đó có 2 đề án mang tính đột phá về công tác cán bộ là: Đề án xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý tỉnh Bắc Giang đến năm 2025 và những năm tiếp theo; Đề án tạo nguồn bí thư đảng ủy, chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn đến năm 2025 và những năm tiếp theo.

Công tác quy hoạch cán bộ chất lượng hơn, tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ trong quy hoạch cao hơn nhiệm kỳ trước. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển được gắn với quy hoạch cán bộ. Việc bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử bảo đảm dân chủ, công khai, đủ tiêu chuẩn và đúng quy trình. Tham mưu ban hành Quy chế đánh giá cán bộ, do đó việc đánh giá cán bộ bảo đảm thường xuyên, chặt chẽ, nghiêm túc hơn. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ và thực hiện các chế độ, chính sách đối với cán bộ, đảng viên được kịp thời, đúng quy định.       


Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đề ra mục tiêu phát triển của nhiệm kỳ 2015-2020 là: Xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, phát huy mọi tiềm năng, lợi thế của địa phương, sức mạnh tổng hợp của nhân dân, đưa Bắc Giang phát triển nhanh, toàn diện, vững chắc; có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao hơn tốc độ chung của cả nước. Mức thu nhập bình quân đầu người nằm trong các tỉnh đứng đầu khu vực Trung du và miền núi phía Bắc và bằng bình quân chung cả nước.

Để đạt được mục tiêu trên, công tác tổ chức xây dựng đảng có vai trò rất quan trọng. Trong thời gian tới, đội ngũ cán bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy tiếp tục nâng cao năng lực công tác và chất lượng tham mưu, trong đó cần tham mưu thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ sau:                    


Một là, nghiên cứu, tham mưu cụ thể hóa các văn bản, đề án, kế hoạch cụ thể để chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu qủa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII về công tác tổ chức xây dựng đảng. Trong đó, coi trọng xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Rà soát, xắp sếp các mô hình tổ chức đảng cho phù hợp, để nâng cao chất lượng hoạt động của các mô hình tổ chức đảng trong đảng bộ tỉnh hiện nay. Nâng cao chất lượng sinh hoạt và hoạt động của cấp ủy, của chi bộ. Hướng dẫn đánh giá chất lượng tổ chức đảng, chất lượng đảng viên sát thực tế. Nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên, chú trọng kết nạp đảng viên ở thôn, bản có ít đảng viên, giảm số chi bộ sinh hoạt ghép; quan tâm phát triển đảng viên và thành lập tổ chức đảng trong các doanh nghiệp trên địa bàn.   

Hai là, tham mưu xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp có đức, có tài, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, vừa hồng vừa chuyên, có năng lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tư duy sáng tạo, chủ động trong công việc, có tinh thần trách nhiệm, hết lòng phục vụ nhân dân. Đặc biệt quan tâm xây dựng người đứng đầu các cơ quan, đơn vị. Thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ; thực hiện luân chuyển cán bộ để nâng cao năng lực toàn diện cho cán bộ; gắn quy hoạch với luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Quan tâm bồi dưỡng về kỹ năng lãnh đạo, điều hành và những kiến thức cần thiết để xử lý tình huống sảy ra. Đồng thời làm tốt công tác quản lý cán bộ, đánh giá đúng cán bộ giúp cho cấp ủy nắm chắc đội ngũ cán bộ để bố trí, sử dụng đúng năng lực, sở trường của mỗi cán bộ. Tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án số 04-ĐA/TU ngày 18-2-2014 về xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý tỉnh Bắc Giang đến năm 2025 và những năm tiếp theo; Đề án số 05-ĐA/TU ngày 11-7-2014 về tạo nguồn bí thư đảng ủy, chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn đến năm 2025 và những năm tiếp theo.                            

Ba là, tham mưu thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ theo Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 18-8-2014 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay; Quy định số 57-QĐ/TW của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 11-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về một số vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ Đảng; rà soát, nắm chắc các đối tượng có vấn đề về lịch sử chính trị và chính trị hiện nay, kịp thời tham mưu cấp uỷ có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, sử dụng và quản lý cán bộ, đảng viên có vấn đề về lịch sử chính trị theo đúng quy định của Đảng.  

Bốn là, thực hiện tốt Kết luận số 23-KL/TU ngày 24-4-2013 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và quản lý, sử dụng biên chế khối đảng, đoàn thể tỉnh. Giúp cấp uỷ quản lý chặt chẽ tổ chức, biên chế, xây dựng đội ngũ cán bộ khối đảng, đoàn thể tỉnh có đủ phẩm chất, năng lực, trình độ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới.   

Năm là, mỗi cán bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy phải tự nghiên cứu, nắm chắc và hiểu sâu sắc Điều lệ Đảng, các văn bản hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác tổ chức xây dựng đảng; đồng thời nắm được quan điểm, chủ trương lãnh đạo của Đảng để đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay. Không ngừng rèn luyện, nâng cao năng lực, trình độ, khả năng tư duy, phát huy chủ động, sáng tạo, công tâm, khách quan, trách nhiệm trong tham mưu về công tác tổ chức cán bộ, tổ chức đảng và đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ, góp phần xây dựng đảng bộ tỉnh Bắc Giang ngày càng vững mạnh.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất