Đảng bộ thành phố Lạng Sơn quan tâm công tác xây dựng đảng
Lễ kỷ niệm 65 năm Ngày giải phóng Lạng Sơn.
Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng

Thành ủy tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng học tập nghị quyết, chỉ thị của Đảng, bảo đảm nghiêm túc, kịp thời, coi trọng chỉ đạo cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch hành động, thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện; tỉ lệ học tập đối với đảng viên đạt 95%, hộ gia đình đạt 85% trở lên. Công tác tuyên truyền được chỉ đạo sát sao và gắn với việc nắm bắt, định hướng tư tưởng cán bộ, đảng viên và dư luận xã hội, nhất là vấn đề phức tạp như tình hình biển, đảo, các vụ án tham nhũng lớn... Thành phố và cơ sở đã tổ chức được 3.393 buổi tuyên truyền cho 345.178 lượt người nghe. Công tác giáo dục lý luận chính trị được chú trọng, đã mở 159 lớp cho 12.310 lượt học viên. Công tác lịch sử đảng được quan tâm, toàn Đảng bộ có 5 đơn vị đã triển khai viết lịch sử đảng bộ, trong đó 2 đơn vị Đảng bộ phường Tam Thanh, xã Hoàng Đồng đã xuất bản, 3 đơn vị, Đảng bộ phường Hoàng Văn Thụ, Đảng bộ phường Chi Lăng và Đảng bộ Công an thành phố đang thực hiện các bước theo quy trình. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng đã góp phần quan trọng vào việc giữ vững ổn định chính trị, củng cố niềm tin trong cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước.  

Nâng cao năng lực và sức chiến đấu của các TCCSĐ

Các cấp uỷ đảng đã chủ động bám sát nghị quyết, chỉ thị, sự chỉ đạo của cấp trên và tình hình thực tế để đề ra các chủ trương, biện pháp cụ thể, phù hợp, lãnh đạo thực hiện toàn diện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; hầu hết TCCSĐ giữ vững vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở, bảo đảm thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tăng cường kỷ cương, giữ gìn đoàn kết, thống nhất trong Đảng. Duy trì thực hiện tốt việc phân công lãnh đạo và chuyên viên các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành uỷ dự và chỉ đạo sinh hoạt chi bộ ở cơ sở, chất lượng sinh hoạt chi bộ từng bước được nâng lên. Quan tâm chỉ đạo công tác phát triển đảng viên, trong 5 năm 2010-2015 kết nạp được 750 đảng viên. Công tác đánh giá chất lượng TCCSĐ, đảng viên đi vào thực chất hơn; phần lớn đội ngũ đảng viên phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu, tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên năm 2014 đạt 84,5%, trong đó tỷ lệ trong sạch, vững mạnh đạt 56,2%; đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 81,1%; cán bộ lãnh đạo quản lý được đánh giá xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 94,2%.

Công tác tổ chức cán bộ được quan tâm chỉ đạo chặt chẽ đúng quy trình, quy định của Đảng. Tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cơ quan đảng, chính quyền các cấp tiếp tục được sắp xếp, kiện toàn hợp lý nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ đã có những chuyển biến tích cực, công tác luân chuyển cán bộ đã gắn với quy hoạch, bồi dưỡng và định hướng phát triển, đã thực hiện luân chuyển 9 lượt cán bộ đi cơ sở, giới thiệu, bổ nhiệm và bổ nhiệm lại 72 lượt cấp trưởng, phó các phòng, ban, phường, xã, hoàn thành công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp nhiệm kỳ 2015-2020. Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, rà soát tiêu chuẩn chính trị phục vụ công tác quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử giữ chức vụ lãnh đạo quản lý các cấp và công tác phát triển đảng viên.

Đã xây dựng và triển khai nghiêm túc kế hoạch lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong toàn Đảng bộ bảo đảm đúng nội dung, quy trình. Số cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện phải lấy phiếu tín nhiệm là 103 đồng chí (trong đó có 14 đồng chí thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, 89 đồng chí thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý), không có đồng chí nào có số phiếu tín nhiệm thấp từ 50% trở lên cần phải xem xét theo quy định.

Tập trung lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI)

Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Kế hoạch, thành lập Bộ phận Thường trực và Tổ giúp việc, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Việc tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết và các chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh được thực hiện một cách nghiêm túc, 100% chi, đảng bộ trực thuộc đã xây dựng kế hoạch thực hiện, tổng số đảng viên tham gia học tập là 4.826/4.947 đảng viên, đạt 97,5%. Quá trình kiểm điểm được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình. Sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình, các cấp ủy, tổ chức đảng đã tập trung chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch, giải pháp khắc phục khuyết điểm, hạn chế đã được kết luận qua kiểm điểm. Ban Thường vụ Thành uỷ, cấp uỷ cơ sở đã có những giải pháp cụ thể, thiết thực để sửa chữa, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trên các mặt như: giáo dục chính trị tư tưởng, việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ; trong công tác tổ chức và cán bộ; bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện quy chế làm việc; chấn chỉnh công tác quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai và quản lý trật tự đô thị; tuyển dụng công chức, viên chức; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí và thực hành tiết kiệm… Đồng thời tập trung xử lý, giải quyết dứt điểm những vấn đề nổi cộm, bức xúc trong dư luận xã hội.

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) đã tạo nên những chuyển biến tích cực: Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được chú trọng, góp phần nâng cao trách nhiệm chính trị, rèn luyện đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên. Cán bộ, đảng viên đã có trách nhiệm hơn với nhiệm vụ được giao, bước đầu chủ động có những giải pháp để giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong các công việc; hạn chế việc đùn đẩy, né tránh, ỷ lại; kỷ cương, kỷ luật hành chính được siết chặt hơn góp phần tích cực vào việc lãnh đạo, chỉ đạo cơ bản hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị

Các cấp uỷ đảng đã thực hiện tốt việc quán triệt và triển khai thực hiện, đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị; các chi bộ đã đưa nội dung chuyên đề hằng năm vào sinh hoạt định kỳ. Việc cụ thể hoá, thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW và Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) về xây dựng Đảng gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, nhất là tập trung giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm, mang lại hiệu quả thiết thực. Việc thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 7-6-2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp đã được triển khai thực hiện nghiêm túc, đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý đã chú trọng nâng cao tinh thần trách nhiệm, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo thực tiễn, đổi mới lề lối làm việc, giữ gìn đạo đức, lối sống. Công tác sơ kết, tổng kết, biểu dương, khen thưởng được thực hiện hàng năm, gắn với tuyên truyền, nhân rộng các điển hình tiên tiến, đã có 96 lượt tập thể và 210 lượt cá nhân được tặng bằng khen, giấy khen trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đến nay, hầu hết cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức đầy đủ hơn về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, góp phần khắc phục tình trạng suy thoái về chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, tinh thần trách nhiệm, vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt ngày càng được phát huy.

Đổi mới phương thức lãnh đạo của các tổ chức đảng

Các cấp uỷ đảng đã rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện quy chế làm việc theo hướng xác định rõ hơn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của tập thể cấp uỷ, ban thường vụ, thường trực cấp uỷ và cấp uỷ viên; mối quan hệ giữa cấp uỷ với các tổ chức trong hệ thống chính trị. Duy trì thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc; thực hiện chế độ giao ban định kỳ. Đổi mới phong cách, lề lối làm việc theo hướng mở rộng dân chủ, hiệu quả, hướng về cơ sở, nói đi đôi với làm. Cụ thể hoá các chủ trương, nghị quyết của cấp trên, phát huy vai trò lãnh đạo của cấp uỷ trong việc quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương, cơ quan, đơn vị. Việc ban hành nghị quyết của cấp uỷ được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, có tính thực tiễn cao; sau khi ban hành nghị quyết, các cấp uỷ đã chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt, đồng thời chỉ đạo chính quyền xây dựng các chương trình, đề án cụ thể, thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện. Kịp thời sơ kết, tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo.

Trong nhiệm kỳ tới Đảng bộ thành phố quyết tâm tăng cường đoàn kết, phát huy dân chủ, tiếp tục đổi mới, năng động, sáng tạo, quyết tâm xây dựng và phát triển thành phố Lạng Sơn đến năm 2020 trở thành đô thị loại II.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất