Về đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2015 và nhiệm vụ thời gian tới

Thực hiện Hướng dẫn số 27-HD/BTCTW, ngày 25 tháng 9 năm 2014 của Ban Tổ chức Trung ương về kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên, năm 2015, các cấp ủy đảng quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện một cách chặt chẽ và nghiêm túc.

Năm 2015 là năm diễn ra đại hội đảng bộ các cấp, mặc dù là năm cuối nhiệm kỳ, các cấp ủy, tập thể lãnh đạo mới được kiện toàn nhưng việc kiểm điểm tập thể, cá nhân; đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên vẫn được các cấp ủy coi trọng triển khai và thực hiện nghiêm túc.

Ban tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung các tiêu chí, cụ thể hóa nội dung đánh giá thành bảng điểm chi tiết đối với từng loại hình tổ chức cơ sở đảng phù hợp với đặc điểm tình hình của đảng bộ, chi bộ ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị.

Cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng kiểm điểm tập thể trước để làm cơ sở kiểm điểm cá nhân và đánh giá xếp loại đảng viên. Nội dung kiểm điểm tập thể tập trung đánh giá kết quả đạt được trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng đảng của địa phương, cơ quan, đơn vị; những hạn chế, yếu kém, chỉ ra nguyên nhân và biện pháp khắc phục theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI về xây dựng Đảng, gắn với "Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Trong chỉ đạo, đa số cấp ủy cấp trên cơ sở đã phân công lãnh đạo, chuyên viên các ban đảng dự kiểm điểm tập thể; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện và thẩm định chặt chẽ kết quả đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên. Ban thường vụ cấp ủy, cấp trên trực tiếp cơ sở thống nhất xếp loại, quyết định công nhận kết quả đánh giá, bình xét danh hiệu, khen thưởng cho tổ chức đảng và đảng viên theo quy định.

Nhiều chuyển biến tích cực

Năm 2015, số tổ chức cơ sở đảng được đánh giá, phân loại chất lượng là hơn 56 nghìn (99,13%, tăng 0,21% so với năm 2014; số chưa đánh giá là do mới thành lập). Kết quả: Số tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh đạt tỷ lệ 58,6% (tính trên số tổ chức cơ sở đảng được đánh giá, giảm 3,42% so với năm 2014 và giảm 18,9% so với năm 2013). Trong số các tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, số tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu đạt 26% (giảm 11% so với năm 2014). Số tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ 35%; tăng 4,02% so với năm 2014. Số tổ chức cơ sở đảng hoàn thành nhiệm vụ 6,1%; giảm 0,44% so với năm 2014.  Số tổ chức cơ sở đảng yếu kém chiếm 0,3% (giảm 0,18% so với năm 2014).

Số đảng viên tham gia đánh giá, phân loại chất lượng là hơn 4,1 triệu (89,42%, tăng 0,5% so với năm 2014). Kết quả phân loại: Số đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 12,32% so với số đảng viên được đánh giá phân loại và 16,33% so với số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; giảm 0,33% so với năm 2014. Số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 75,5% so với tổng số đảng viên được đánh giá, phân loại chất lượng; tăng 0,87% so với năm 2014. Số đảng viên hoàn thành nhiệm vụ 11,78% so với tổng số đảng viên được đánh giá, phân loại chất lượng; giảm 0,72% so với năm 2014. Số đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ chiếm 0,43% (giảm 0,04% so với năm 2014).

Việc đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2015 đã có nhiều chuyển biến tích cực, đạt được kết quả thực chất hơn; bước đầu đã khắc phục được “bệnh thành tích” trong đánh giá, phân loại. Kết quả phân loại tổ chức đảng đạt trong sạch, vững mạnh; trong sạch, vững mạnh tiêu biểu và đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được thực hiện chặt chẽ, số lượng tiếp tục giảm so với năm 2014, sát hơn với tiêu chí theo Hướng dẫn số 27-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương; số tổ chức đảng và đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ tăng lên khá nhiều; số tổ chức cơ sở đảng yếu kém và đảng viên chưa hoàn thành nhiệm vụ giảm.

Các tổ chức đảng đã thực hiện việc đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên gắn với việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; kết quả học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tiến hành thẩm định kết quả đánh giá của các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc bảo đảm yêu cầu.

Công tác đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hằng năm đã góp phần quan trọng trong việc xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh thực chất, củng cố những tổ chức cơ sở đảng yếu kém; kịp thời giáo dục, giúp đỡ đảng viên có mặt còn hạn chế, đảng viên vi phạm tư cách. Công tác khen thưởng đã được các cấp ủy chỉ đạo chặt chẽ từ việc triển khai đăng ký phấn đấu thi đua của các tổ chức đảng và đảng viên ngay từ đầu năm; việc bình xét, thẩm định khen thưởng được thực hiện kịp thời, đúng thẩm quyền, đúng đối tượng, tiêu chuẩn… góp phần tạo chuyển biến tích cực, có hiệu quả trong các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Việc đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên đã dựa trên kết quả kiểm điểm tập thể và cá nhân, chất lượng hoạt động của các tổ chức trong hệ thống chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI gắn với thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị và coi trọng ý kiến tham gia góp ý của các tổ chức chính trị - xã hội, ý kiến nhận xét đảng viên của cấp ủy nơi cư trú.

Rút kinh nghiệm những năm trước, công tác chỉ đạo đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2015 được các cấp ủy đảng quan tâm, sâu sát từ xây dựng kế hoạch triển khai, cụ thể hóa các nội dung, phương pháp đánh giá, phân loại chất lượng đối với từng loại hình tổ chức đảng và đảng viên; quy trình và phương pháp đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên cũng như việc thẩm định kết quả đánh giá, phân loại được thực hiện chặt chẽ và nghiêm túc hơn.

Những hạn chế cần khắc phục

Dù kết quả đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2015 có chuyển biến tích cực, nhưng vẫn còn đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên chạy theo thành tích, chưa phản ánh đúng thực chất.

Một số cấp ủy chưa bảo đảm đúng quy trình đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; đánh giá phân loại tổ chức đảng trước, đánh giá chính quyền và các đoàn thể chính trị - xã hội sau. Việc phân loại chất lượng đảng viên ở một số đảng bộ, chi bộ còn lúng túng, chưa chặt chẽ; kết quả phân loại ở một số nơi chưa phản ảnh đúng thực chất, vẫn còn biểu hiện nể nang, né tránh. Trong kiểm điểm, phân loại tự phê bình và phê bình còn hạn chế; ý kiến đóng góp trong chi bộ cho đảng viên chưa nhiều, chưa bám sát vào các nhiệm vụ của đảng viên, nhiệm vụ chi bộ phân công và nội dung bản đăng ký làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để đánh giá kết quả thực hiện của từng đảng viên.

Công tác xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, những tấm gương trong công tác, học tập, lao động chưa quan tâm thường xuyên, chưa gắn công tác thi đua, khen thưởng với thực hiện nhiệm vụ được giao, do đó việc tổ chức, xây dựng, học tập những điển hình tiên tiến còn hạn chế.

Việc tổng hợp báo cáo kết quả đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên về cấp ủy cấp trên của một số địa phương, cơ quan, đơn vị còn chậm so với quy định; một số báo cáo còn sơ sài, chưa chỉ ra được nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm…

Một số cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy và đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý chưa chỉ đạo chặt chẽ về quy trình, phương pháp, cách làm việc đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hằng năm; chưa cụ thể hóa các nội dung đánh giá thành những tiêu chí, biểu điểm phù hợp, sát với tình hình, đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ của từng loại hình tổ chức cơ sở đảng và từng đối tượng cán bộ, đảng viên.

Công tác kiểm tra, giám sát, thẩm định kết quả đánh giá của một số cấp ủy cấp trên thiếu chặt chẽ, vẫn còn tư tưởng nể nang, chiếu cố để động viên phong trào ở cơ sở. Một số đảng viên chưa nêu cao trách nhiệm trong việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình, chưa nhận thức đúng những hạn chế, khuyết điểm để sửa chữa, khắc phục; số lượng đảng viên có mặt hạn chế và không hoàn thành nhiệm vụ còn khá nhiều.

Một số nơi, do quá chú trọng thực hiện chỉ tiêu đề ra trong năm và nhiệm kỳ về tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh, tỷ lệ đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm nên không thực hiện nghiêm túc Hướng dẫn số 27-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương dẫn đến tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cao so với quy định; cấp ủy cấp trên khi xem xét công nhận xếp loại của cấp dưới vẫn còn biểu hiện nể nang, chạy theo thành tích.  

Việc xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm có nơi, có lúc chưa kịp thời, nghiêm minh; chưa có biện pháp tích cực để phòng ngừa, đấu tranh và xử lý những đảng viên vi phạm; tình trạng đảng viên tham nhũng, tiêu cực, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống chậm bị phát hiện và xử lý đã ảnh hưởng đến kết quả phân loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên.

Nhiệm vụ thời gian tới

1. Các cấp uỷ tiếp tục quán triệt sâu sắc tầm quan trọng, ý nghĩa của việc đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; đề ra chủ trương, giải pháp xây dựng, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần đấu tranh, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên.

2. Tập trung xây dựng và củng cố các tổ chức đảng yếu kém; đề cao trách nhiệm người đứng đầu tổ chức đảng; lãnh đạo, chỉ đạo tốt việc kiểm tra, uốn nắn, phát hiện và xử lý những vi phạm của tổ chức, cá nhân. Tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và  các tổ chức chính trị - xã hội để thực hiện đồng bộ giữa đánh giá, phân loại chất lượng tập thể và cá nhân, chất lượng đảng viên.

3. Tiếp tục quán triệt và triển khai, thực hiện có hiệu quả việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI về xây dựng Đảng; thực hiện nghiêm túc, nền nếp chế độ sinh hoạt định kỳ, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về nội dung sinh hoạt chi bộ.

4. Trên cơ sở kiến nghị của ban tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương sẽ nghiên cứu chỉnh sửa, điều chỉnh Hướng dẫn số 27-HD/BTCTW ngày 25 tháng 9 năm 2014 của Ban Tổ chức Trung ương về kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên cho phù hợp với nhiệm kỳ mới.

5. Ban tổ chức cấp ủy các cấp tham mưu cấp ủy thực hiện đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hằng năm bảo đảm chặt chẽ theo quy trình thống nhất; chỉ đạo chính quyền, mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở đánh giá, phân loại đối với tổ chức và đánh giá cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trước khi tiến hành đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; đồng thời, thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo theo quy định.

Hồng Phúc

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất