Xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp ở Thừa Thiên Huế
Đồng chí Lê Hữu Hùng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế trao đổi kinh nghiệm xây dựng TCCSĐ trong các doanh nghiệp.

Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế hiện có 52 tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) trực thuộc, trong đó 25 đảng bộ, 27 chi bộ và 215 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở với trên 2.700 đảng viên. Trong những năm qua, Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế đã chỉ đạo có nhiều giải pháp xây dựng, củng cố TCCSĐ.

Đảng ủy Khối và các cấp ủy cơ sở đã triển khai thực hiện nghiêm túc Kết luận số 80-KL/TW về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII) trong tình hình mới về "Tăng cường công tác xây dựng đảng, các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài”.

Công tác phát triển đảng viên được các cấp ủy đảng đặc biệt quan tâm chỉ đạo, chủ động đề ra chỉ tiêu, chú trọng khâu tạo nguồn, bồi dưỡng quần chúng ưu tú, nhất là các đối tượng là chủ doanh nghiệp, cán bộ trẻ, nữ, đoàn viên thanh niên, công nhân trực tiếp lao động. Vì vậy, từ năm 2012 đến nay, toàn Đảng bộ kết nạp được 840 đảng viên, vượt 36,3% so với chỉ tiêu Nghị quyết đại hội đề ra. Việc tạo nguồn, phát triển đảng viên đã tạo điều kiện để thành lập các tổ chức đảng ở doanh nghiệp, từ năm 2007 đến nay, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp đã thành lập 24 chi bộ cơ sở.

Đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ được các cấp ủy xem nội dung quan trọng để góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Trên tinh thần Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về hướng dẫn nội dung sinh hoạt chi bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tổ chức quán triệt, hướng dẫn cụ thể và chỉ đạo các cấp ủy, chi bộ triển khai thực hiện.

Các chi bộ đã duy trì sinh hoạt cấp ủy và chi bộ khá đều đặn, nền nếp. Một số chi bộ quy định ngày sinh hoạt chi bộ cố định trong tháng, đảng viên chủ động sắp xếp thời gian tham gia sinh hoạt đông đủ, thực hiện đúng quy chế của chi bộ. Đối với các chi bộ có đảng viên công tác thường xuyên lưu động, không ổn định là những đảng viên làm việc phân tán hoặc làm việc theo ca kíp. Các chi ủy chủ động bàn với lãnh đạo doanh nghiệp việc bố trí cán bộ đi công tác, tạo điều kiện thuận lợi để đảng viên dự sinh hoạt, nên đảng viên tham gia sinh hoạt đạt tỉ lệ khá cao. Nội dung sinh hoạt chi bộ được các chi ủy, bí thư chi bộ chuẩn bị kỹ và thảo luận trong cấp ủy trước trước khi sinh hoạt chi bộ. Nhiều nơi đã chọn sinh hoạt chuyên đề, phân công đảng viên chuẩn bị trước. Đa dạng hóa nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ, vận dụng cụ thể vào tình hình của doanh nghiệp, lồng ghép các nội dung của chi bộ vào thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Thông qua sinh hoạt, các chi bộ đã kịp thời phát hiện và đấu tranh ngăn chặn những đảng viên có biểu hiện giảm sút ý chí phấn đấu, ý thức tổ chức kỷ luật kém, giúp cho đảng viên nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác, phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm, giúp cho chi bộ, chi ủy nắm chắc tình hình đảng viên, có biện pháp giáo dục, bồi dưỡng, quản lý đảng viên, tăng cường đoàn kết thống nhất, xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh.

Công tác đánh giá chất lượng TCCSĐ và đảng viên hằng năm được triển khai nghiêm túc và theo hướng thực chất, qua đó góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng. Năm 2014 và 2015 thực hiện theo hướng dẫn mới về đánh giá phân loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên, tỷ lệ TCCSĐ đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh bảo đảm tỷ lệ quy định, việc đánh giá sát thực hơn.

Công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng được chú trọng, tăng cường. Từ năm 2012 đến nay, Đảng ủy Khối, các đảng ủy, chi bộ cơ sở đã tiến hành kiểm tra trên 200 tổ chức đảng và trên 1.300 đảng viên; giám sát chuyên đề trên 250 tổ chức đảng và trên 2200 đảng viên, đã góp phần xây dựng tổ chức đảng và đảng viên trong sạch, vững mạnh.

Phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị của Đảng bộ Khối đổi mới theo hướng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả. Hầu hết các cấp ủy, chi bộ cơ sở đều xây dựng quy chế làm việc, quy chế phối hợp giữa cấp ủy, bí thư chi bộ với lãnh đạo doanh nghiệp. Xây dựng và triển khai thực hiện tốt chương trình công tác toàn khóa, chương trình công tác năm, chương trình kế hoạch thực hiện các nghị quyết của đảng bộ các cấp.

Từ những kết quả xây dựng, củng cố TCCSĐ trong các doanh nghiệp ở tỉnh Thừa Thiên Huế, rút ra một số kinh nghiệm sau:

Một là, các cấp uỷ cơ sở chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Bám sát đường lối; chủ động, sáng tạo, cụ thể hóa đường lối, chủ trương, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy, của Đảng ủy Khối phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng loại hình doanh nghiệp, xây dựng kế hoạch theo chức năng, nhiệm vụ và chỉ đạo thực hiện đúng hướng và có hiệu quả.

Hai là, các cấp uỷ thường xuyên chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là ở cơ sở, có phẩm chất đạo đức, có tinh thần trách nhiệm cao trong công tác; có kiến thức và năng lực để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Ba là,
mở rộng dân chủ trong Đảng nhằm phát huy sức mạnh đoàn kết, trí tuệ của tổ chức đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên, phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng.

Bốn là, thực hiện đồng bộ các giải pháp xây dựng, củng cố TCCSĐ. Quan tâm củng cố TCCSĐ yếu kém, có biện pháp cụ thể, sát thực xây dựng TCCSĐ trong sạch, vững mạnh.

Năm là, nâng cao chất lượng hoạt động của các đoàn thể chính trị - xã hội ở cơ quan, đơn vị. Thực hiện tốt vai trò giám sát của các đoàn thể đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tăng cường đối thoại, lắng nghe ý kiến người lao động, tạo điều kiện để người lao động ngoài đảng tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng doanh nghiệp.

Sáu là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đối với tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên trong việc chấp hành đường lối, chủ trương, Điều lệ Đảng và nhiệm vụ được giao. Xử lý kịp thời, nghiêm minh các vi phạm, góp phần xây dựng TCCSĐ trong sạch, vững mạnh.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất