Đảng bộ Bắc Ninh xây dựng TCCSĐ và đội ngũ cán bộ, đảng viên

Triển khai Nghị quyết số 22-NQ/TW Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) về “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”, Tỉnh ủy Bắc Ninh đã quán triệt và xây dựng Chương trình hành động, tổ chức thực hiện nghiêm túc. Các cấp ủy đã gắn công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) trong sạch vững mạnh (TSVM), củng cố TCCSĐ yếu kém với xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên được các cấp ủy đảng thường xuyên quan tâm lãnh đạo, bằng nhiều hình thức phong phú, bảo đảm chất lượng, góp phần xây dựng đoàn kết thống nhất trong Đảng, tạo đồng thuận trong nhân dân, nâng cao tinh thần tích cực thực hiện nhiệm vụ chính trị. Việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã đi vào chiều sâu, lấy làm theo tấm gương của Bác là nhiệm vụ xuyên suốt theo tinh thần của Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14-5-2011 của Bộ Chính trị. Qua đó, các cấp ủy cơ sở đã lựa chọn được 1.962 tập thể, cá nhân về dự hội nghị biểu dương các điển hình tiên tiến học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, 192 tập thể, 415 cá nhân được Ban chỉ đạo cuộc vận động cấp huyện khen thưởng; 36 tập thể và 54 cá nhân tiêu biểu được Ban Thường vụ Tỉnh ủy biểu dương, khen thưởng.

Việc xây dựng TCCSĐ TSVM, củng cố TCCSĐ yếu kém được các cấp ủy quan tâm chỉ đạo. Hằng năm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo việc đăng ký xây dựng TCCSĐ TSVM, làm cơ sở để cấp ủy cấp trên theo dõi, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện. 12/12 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy đã xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa X) và kế hoạch, hướng dẫn của các ban xây dựng đảng của Tỉnh ủy, đã tạo chuyển biến về nhận thức trong các cấp ủy và đội ngũ cán bộ, đảng viên, tác phong làm việc, ý thức tổ chức kỷ luật, tính tiền phong, gương mẫu và tinh thần trách nhiệm đối với công việc được nâng lên.

Qua đánh giá chất lượng, số TCCSĐ TSVM hằng năm đều đạt trên 82%, năm 2009 đạt 83,4%, năm 2010 đạt 87,88%, năm 2011 đạt 89,22%; số cơ sở đảng yếu, kém không còn. Số đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên tăng từ 73,7% năm 2008 lên 85,72% năm 2011. Từ năm 2008-2011, kết nạp được gần 4.490 đảng viên; trong đó, đảng viên mới có trình độ cao đẳng, đại học trở lên tăng; tỷ lệ đảng viên nữ mới kết nạp chiếm 47,95%.

Thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30-3-2007 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, hàng tháng cấp ủy cấp trên phân công cán bộ đến dự sinh hoạt với cấp ủy cấp dưới. Việc sinh hoạt chi bộ đã đi vào nền nếp, tỷ lệ đảng viên tham dự sinh hoạt đạt từ 80-90%. Trong sinh hoạt chi bộ bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu. Nội dung sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ đã được cải tiến, thiết thực, đẩy mạnh tự phê bình và phê bình. Đối với những vấn đề lớn liên quan đến cuộc sống, quyền lợi của đông đảo nhân dân địa phương đã có sự phối hợp của cả hệ thống chính trị, đề ra nghị quyết, biện pháp tổ chức thực hiện theo đúng quyền hạn, trách nhiệm. Trong quá trình thực hiện nghị quyết có kiểm tra, giám sát, có sơ, tổng kết, rút kinh nghiệm, uốn nắn những lệch lạc, kịp thời giải quyết những kiến nghị của cán bộ, đảng viên, xây dựng chi bộ thực sự là hạt nhân chính trị ở cơ sở.

Cấp ủy các cấp đã tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cán bộ chủ chốt và đội ngũ cấp ủy viên, bảo đảm đủ về số lượng, nâng cao chất lượng, có năng lực tổ chức thực hiện thắng lợi đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Tuy nhiên, vẫn còn không ít cơ sở còn tiềm ẩn những nhân tố gây mất ổn định. Một số tổ chức đảng còn vi phạm đến mức phải xử lý kỉ luật. Việc đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở một số nơi chưa rõ nét. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, tinh thần tự phê bình và phê bình ở một bộ phận cán bộ, đảng viên còn thấp. Việc đánh giá chất lượng TCCSĐ và chất lượng đội ngũ đảng viên ở một số tổ chức đảng còn hình thức, chưa thực chất; công tác phát triển đảng viên ở một số cấp ủy cơ sở chưa coi trọng về chất lượng. Công tác kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên chưa đi vào chiều sâu, việc xem xét, xử lý đảng viên vi phạm ở một số cơ sở đảng còn chậm.

Nguyên nhân của những hạn chế trên là do một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa nhận thức đầy đủ, sâu sắc về vị trí, vai trò quan trọng của việc nâng cao chất lượng TCCSĐ gắn với việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; trong chỉ đạo thực hiện thiếu tập trung, chưa cụ thể; chương trình hành động còn chung chung;. Sự phối hợp giữa các cấp, các ngành trong triển khai và tổ chức thực hiện nghị quyết có việc còn thiếu chặt chẽ, chưa đồng bộ. Một số cán bộ, đảng viên còn thiếu tu dưỡng, rèn luyện, chấp hành nghị quyết không nghiêm, vi phạm kỉ luật của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Để tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các TCCSĐ và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, Tỉnh ủy Bắc Ninh xác định tiếp tục thực hiện một số nhiệm vụ sau:

Một là, các cấp ủy đảng tăng cường lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Coi trọng giáo dục Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, đề án, kế hoạch của Tỉnh ủy gắn với  “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” tới cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Hai là, tiếp tục đẩy mạnh thi đua xây dựng TCCSĐ TSVM và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Trên cơ sở quán triệt và chấp hành các quy định của Trung ương về chức năng, nhiệm vụ của các loại hình TCCSĐ, vận dụng cụ thể hóa vào tình hình thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị cho sát hợp thiết thực. Đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30-3-2007 của Ban Bí thư.

Ba là, xây dựng đội ngũ cấp ủy cơ sở chất lượng, có năng lực tổ chức, vận động quần chúng thực hiện thắng lợi các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ở địa phương, cơ quan, đơn vị. Thực hiện Từng bước trẻ hóa, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ chủ chốt, cấp ủy viên và cán bộ công chức ở cơ sở. Hằng năm, chỉ đạo chặt chẽ, nghiêm túc công tác đánh giá cán bộ, cấp ủy viên theo quy định phân cấp quản lý cán bộ.

Bốn là, thực hiện việc phân tích, đánh giá chất lượng các TCCSĐ và đảng viên nghiêm túc, đúng thực chất. Nâng cao tinh thần tự phê bình và phê bình trong việc đánh giá, bình xét chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; khắc phục tình trạng hữu khuynh, né tránh, nể nang, thủ tiêu đấu tranh.

Năm là, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và hoạt động của các tổ chức trong hệ thống chính trị. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy Nhà nước. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí. Phát huy vai trò của mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp trong việc vận động nhân dân giám sát cán bộ, đảng viên ở địa bàn dân cư theo quy định của Đảng.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất