Đảng bộ Châu Thành (Kiên Gianng) coi trọng công tác tổ chức xây dựng đảng
Đoàn công tác của Tạp chí Xây dựng Đảng tìm hiểu về công tác tổ chức xây dựng Đảng tại huyện Châu Thành

Đảng bộ huyện Châu Thành có 41 chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc huyện ủy; 156 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở với 2.569 đảng viên chiếm 1,7% so với dân số trong toàn huyện. Những năm qua, Đảng bộ luôn xác định nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội là trung tâm, xây dựng đảng là then chốt nên Huyện uỷ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và đạt được những kết quả đáng khích lệ:

Chăm lo công tác tổ chức, cán bộ. Toàn huyện có 173 cán bộ, công chức (trong đó biên chế khối đảng, đoàn thể hiện có 85/85  biên chế được giao gồm: khối Đảng 52, khối đoàn thể 33 biên chế). Sau Đại hội X của Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ đã chủ động xây dựng quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Huyện uỷ, nhiệm kỳ 2010-2015 phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, gắn với đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp uỷ. Huyện uỷ đã điều chỉnh, bổ sung, quy định rõ hơn nhiệm vụ và quyền hạn của tập thể, cá nhân, chế độ làm việc và mối quan hệ công tác. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban Thường vụ phụ trách từng lĩnh vực và địa phương, đồng thời đã chỉ đạo các chi, đảng ủy, các cơ quan đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và  các đoàn thể cấp huyện xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, sửa đổi bổ sung Quy chế làm việc và đi vào hoạt động.

Các khâu của công tác cán bộ được thực hiện đồng bộ. Việc đánh giá, nhận xét cán bộ được Ban Thường vụ Huyện ủy xem là khâu quan trọng có ý nghĩa quyết định trong công tác cán bộ. Trên cơ sở nắm tình hình cán bộ và qua kết quả tự phê bình và phê bình hằng năm, khi có yêu cầu quy hoạch bổ nhiệm, phân công điều động, thực hiện chính sách cán bộ, các cơ quan tham mưu nhận xét đánh giá cán bộ, sau đó trình Ban Thường vụ Huyện ủy xem xét quyết định. Việc đánh giá cán bộ thời gian qua đã được tiến hành thường xuyên theo định kỳ và đầy đủ theo quy trình đánh giá, bảo đảm công khai, công tâm, khách quan, dân chủ; khắc phục dần việc đánh giá cán bộ theo cảm tính, một chiều; số đông cán bộ được đánh giá đều đúng thực chất.

Huyện uỷ Châu Thành đã hoàn tất công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý (A1) giai đoạn  2015-2020, gồm 99 đồng chí. Việc thực hiện quy hoạch cán bộ đúng quy trình, dân chủ, tạo được nguồn đảm bảo tính kế thừa, tính liên tục; quy hoạch đảm bảo được phương châm “mở” và động”; số lượng nguồn đưa vào quy hoạch chiếm tỷ lệ cao ; tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số cơ bản đạt yêu cầu. Trong 99 cán bộ được quy hoạch thì nữ là 30 đồng chí, chiếm tỷ lệ 30,30%, 8 là người dân tộc thiểu số, chiếm 8,08%, cán bộ trẻ từ 18 đến dưới 35 tuổi có 12 đồng chí, chiếm 12,12%... Kết quả công tác quy hoạch cán bộ làm cơ sở cho công tác luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ trong nhiệm kỳ và trong những năm tiếp theo.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được quan tâm lãnh đạo và thực hiện đồng bộ theo yêu cầu quy hoạch. Huyện đã tập trung giải quyết việc nâng cao trình độ về chuyên môn, lý luận chính trị đối với cán bộ chủ chốt cấp huyện và cơ sở, cán bộ trong diện quy hoạch. Từ năm 2006 đến nay đã đào tạo, bồi dưỡng 3.228 cán bộ, riêng năm 2011 và năm 2012 đã đưa đi đào tạo, bồi dưỡng 1.223 cán bộ (trong đó đào tạo trình độ thạc sĩ 6, đại học chuyên môn 17 và cao cấp lý luận chính trị 13)

Việc phân công, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ đều xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ chính trị của đảng bộ huyện. Vì vậy từ năm 2006 đến nay đã phân công, điều động, bổ nhiệm 68 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý, riêng năm 2011 và 6 tháng đầu năm 2012 đã phân công, luân chuyển, điều động, bổ nhiệm 33 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý. Việc điều động, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ được thực hiện cơ bản đầy đủ các bước theo quy trình công tác cán bộ, từ đó đa số cán bộ được phân công phát huy hiệu quả tốt và hoàn thành nhiệm vụ được phân công, trưởng thành từ trong phong trào hoạt động thực tiễn.

Tuy nhiên so với yêu cầu nhiệm vụ, công tác cán bộ của huyện Châu Thành vẫn còn những hạn chế, bất cập như lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý ở một số địa phương, đơn vị chưa tương xứng với yêu cầu nhiệm vụ. Việc đánh giá cán bộ có mặt còn hình thức, chưa đúng thực chất, chưa tương xứng với kết quả thực hiện. Quy hoạch cán bộ chủ yếu dựa vào lực lượng cán bộ thực tế địa phương, chưa khai thác tốt trẻ hoá cán bộ lãnh đạo, quản lý trên địa bàn. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ còn phụ thuộc vào chiêu sinh của cấp trên nên số lượng được đào tạo còn ít so với nhu cầu thực tế...

Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Cấp ủy các cấp của Châu Thành quan tâm tập trung kiện toàn, sắp xếp tổ chức chi, đảng bộ cơ sở đảng đảm bảo tính đồng bộ. Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chỉ bộ theo Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư, Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương. Qua thực hiện đã tạo sự chuyển biến tích cực, nội dung sinh hoạt của cấp ủy, chi bộ có sự chuyển biến nâng lên về chất lượng. Nhiều nơi tổ chức tốt sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề, tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt bình quân đạt trên 95%, khắc phục cơ bản tình trạng đảng viên vắng nhiều kỳ sinh hoạt trong năm. Đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, ngoài các nội dung tiêu chuẩn theo hướng dẫn còn dựa trên hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị làm tiêu chí để công nhận tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh. Hằng năm các chi, đảng bộ đều có đăng ký phấn đấu đạt các danh hiệu. Do vậy, tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh hằng năm đều vượt kế hoạch cụ thể: năm 2007 có 91,17%; năm 2008 đạt 91,89%; năm 2009 đạt  91,89%; năm 2010 đạt 92,89%, năm 2011 đạt 93,5% cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh.

Công tác tự phê bình và phê bình được các cấp ủy quan tâm coi trọng, tạo chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm, hiệu quả công tác được nâng lên, tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm đều đạt trên 85%. Sau đánh giá, phân loại chất lượng đảng viên, các cấp ủy đã phân công nhiệm vụ cho cấp ủy viên theo dõi, giúp đỡ số đảng viên vi phạm tư cách, mức độ hoàn thành nhiệm vụ còn hạn chế nhằm khắc phục sửa chữa khuyết điểm; đồng thời thực hiện tốt việc biểu dương, khen thưởng đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hằng năm.

Công tác phát triển đảng viên được các cấp uỷ quan tâm chỉ đạo. Các tổ chức đảng đã chủ động xây dựng quy hoạch nguồn như kịp thời phát hiện quần chúng ưu tú thông qua các phong trào hành động của các đoàn thể; chú trọng đối tượng là lực lượng đoàn viên, hội viên nòng cốt, các chức danh ấp, khu phố, ban đại diện tổ nhân dân tự quản và  nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, cán bộ, giáo viên trong các trường học, y tế; cán bộ xuất thân từ gia đình có truyền thống cách mạng, các bộ trong lực lượng vũ trang, dân quân tự vệ..., trong đó chú ý phát triển quần chúng nữ, người dân tộc thiểu số. Qua đó, công tác kết nạp đảng viên hằng năm đều đạt chỉ tiêu và đảm bảo chất lượng. Từ năm 2006 đến năm 2012, kết nạp được 1.446 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên toàn đảng bộ huyện đến nay hiện có 2.569 đảng viên, chiếm 1,7% so với dân số trong toàn huyện. ( trong đó đảng viên dân tộc thiểu số 519đ/c, chiếm 20,20 %; đảng viên nữ 784 đ/c, chiếm 30,51% so với tổng số đảng viên toàn huyện.

Sau kết nạp đảng viên được bồi dưỡng nâng cao kiến thức lý luận chính trị qua các lớp đảng viên mới, sơ cấp, trung, cao cấp lý luận chính trị phù hợp với từng chức danh; nhiều đảng viên tiếp tục theo học các lớp chuyên môn nghiệp vụ trung học, đại học…

Tuy nhiên, công tác nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên còn những hạn chế như việc củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng mặc dù có tập trung chỉ đạo, song kết quả đạt còn thấp, chưa đáp ứng yêu cầu. Chất lượng sinh hoạt của cấp ủy, chi bộ, nhất là chi bộ ấp, khu phố nâng lên chậm, còn lúng túng trong việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề. Công tác kết nạp đảng viên tuy đạt khá, nhưng vẫn còn một số cấp ủy chưa chủ động xây dựng kế hoạch kết nạp đảng viên; thực hiện quy trình lựa chọn quần chúng ưu tú đưa vào danh sách tạo nguồn phát triển chưa chặt chẽ;  việc theo dõi, quản lý đảng viên ở một vài chi, đảng bộ còn lỏng lẻo; công tác giáo dục chính trị, tư tưởng của một số cấp ủy chưa được thường xuyên; việc phân công nhiệm vụ cho đảng viên vẫn còn khó nhất là lực lượng đảng viên trẻ, điều kiện kinh tế gia đình khó khăn phải đi làm ăn xa....

Quan tâm công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Thực hiện đúng Quy định của Bộ Chính trị, Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Thành đã tổ chức triển khai quán triệt trong cấp ủy và các chi, đảng ủy trực thuộc. Trong quá trình thực hiện cấp ủy đã tập trung rà soát chính trị nội bộ phục vụ công tác nhân sự cấp ủy, đại biểu HĐND xã, thị trấn; bố trí. sắp xếp điều động, phân công và bổ nhiệm cán bộ; phát triển đảng viên mới,  đồng thời đặc biệt chú trọng lịch sử chính trị hiện nay. Kết quả đã rà soát được 764 hồ sơ cán bộ, đảng viên có yêu cầu xem xét về lịch sử chính trị và chính trị hiện nay. Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành quy chế phối hợp giữa các ban đảng trong huyện tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy xem xét 363 trường hợp cán bộ. Qua rà soát những trường hợp có vi phạm, đã làm tốt công tác tư tưởng, kết hợp với việc vận dụng đúng đắn các quan điểm trong sắp xếp, bố trí, phân công hợp lý từng trường hợp cán bộ. Đồng thời góp phần thiết thực cho công tác kiện toàn tổ chức bộ máy các cấp, xây dựng đội ngũ cán bộ ngày càng trong sạch vững mạnh, củng cố lòng tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng.

Tuy nhiên,  việc lãnh đạo công tác bảo vệ chính trị nội bộ chưa được cấp ủy đảng quan tâm thường xuyên, có lúc công tác bảo vệ chính trị nội bộ chưa gắn với chương trình chỉ đạo công tác xây dựng đảng. Việc thu thập, nắm bắt thông tin về tình hình chính trị hiện nay có mặt còn hạn chế. Đội ngũ cán bộ làm công tác bảo vệ chính trị nội bộ phải kiêm nhiệm, chưa chuyên sâu về chuyên môn nghiệp vụ  từ đó chất lượng hiệu quả công việc chưa đáp ứng yêu cầu.

Với chủ trương đúng, sự lãnh đạo kịp thời, sâu sát Đảng bộ Châu Thành đã đạt nhiều kết quả trong công tác xây dựng đảng, góp phần tích cực thực hiện tốt nghị quyết của Đảng bộ huyện, xây dựng Châu Thành ngày càng phát triển vững mạnh./

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất