Đảng bộ huyện Tân Phú Đông đổi mới phương thức lãnh đạo
Cán bộ, phóng viên Tạp chí Xây dựng Đảng lắng nghe, tìm hiểu thông tin, kinh nghiệm về công tác tổ chức xây dựng đảng với lãnh đạo Huyện uỷ Tân Phú Đông

Đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng. Cấp ủy các đảng bộ cơ sở, các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở luôn nâng cao nhận thức vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo toàn diện các mặt công tác ở cơ sở, chăm lo xây dựng chính quyền cơ sở, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, các đoàn thể nhân dân, bảo đảm phối hợp chặt chẽ giữa các tổ chức trong hệ thống chính trị ở cơ sở. Sau mỗi kỳ đại hội, các đảng bộ xã đã xây dựng quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng ủy viên ban chấp hành. Trong sinh hoạt luôn thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy vai trò tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thường xuyên tự phê bình và phê bình, giúp nhau cùng nhau tiến bộ. Các cấp uỷ kiên quyết xử lý đảng viên thiếu rèn luyện về ý thức tổ chức kỷ luật, sa sút về phẩm chất đạo đức, vi phạm kỷ luật Đảng và pháp luật của Nhà nước (đã có 44 đảng viên bị xử lý kỷ luật).

Việc xây dựng nghị quyết của tổ chức đảng cơ sở ngày càng nâng cao về chất lượng, sát với điều kiện kinh tế - xã hội của cơ sở và khả thi. Việc thực hiện quy chế làm việc có sự chuyển biến rõ, chấp hành đúng nội dung đề ra, phân công, giao nhiệm vụ cho từng bộ phận, từng cá nhân gắn với trách nhiệm được giao, cuối năm có kiểm điểm đánh giá chất lượng gắn với đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, kịp thời khen thưởng những chi bộ trực thuộc đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, những đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Công tác kết nạp đảng viên luôn được các đảng bộ và các chi bộ trực thuộc quan tâm. Hằng năm, có xây dựng kế hoạch tạo nguồn cảm tình đảng và kết nạp đảng. Từ năm 2008 đến nay các xã đã kết nạp 199 đảng viên mới, trong đó (Tân Thới: 38, Tân Thạnh: 29, Tân Phú: 37, Phú Thạnh: 45, Phú Đông: 27, Phú Tân: 23). Hầu hết đảng viên mới kết nạp luôn thể hiện được tính tiên phong gương mẫu, tích cực trong sinh hoạt, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; hầu hết đã nhận thức được ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình mới, từng đảng viên đã có ý thức hơn trong việc học tập các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng.

Đổi mới và nâng cao hiệu lực quản lý của chính quyền cơ sở. Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện củng cố, kiện toàn các tổ chức của HĐND, UBND cơ sở thông qua việc lãnh đạo chặt chẽ công tác nhân sự. Trong nhiệm kỳ 2011-2016 tổng số đại biểu HĐND xã được bầu là 155 đại biểu, trong đó nữ 43 (27,74%), ngoài đảng 38 (24,52%), tôn giáo 9 (5,8%), trẻ 36 (23,23%), tái cử 62 (40%). Hiện có 6 chủ tịch HĐND xã, 6 phó chủ tịch HĐND, 6 chủ tịch UBND xã, 10 phó chủ tịch UBND xã và 14 thành viên ủy ban. Việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền cơ sở từng bước được nâng lên, góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý Nhà nước ở địa phương, thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo ổn định chính trị, trật tự xã hội. Trong lãnh đạo, điều hành đã thực hiện tốt nguyên tắc Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ, coi trọng skiểm tra, giám sát của cấp ủy...

Chính quyền ở cơ sở luôn đảm bảo quy chế dân chủ ở cơ sở theo Pháp lệnh 34 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội và Nghị định 71 của Chính phủ, thực hiện tốt phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm và dân kiểm tra”, công khai việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, nhất là các công trình xây dựng cơ bản, các công trình có vốn của Nhà nước và nhân dân cùng làm… tạo đồng thuận trong nhân dân; việc mở rộng dân chủ đi đôi với tăng cường kỷ luật, kỷ cương, kịp thời giải quyết những vướng mắc phát sinh trong cộng đồng dân cư theo đúng pháp luật, phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức, người lao động...

Đối với HĐND xã, việc đổi mới phương thức hoạt động thông qua nội dung kỳ họp được chuẩn bị chu đáo, thực hiện tốt việc tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp. Những nội dung đổi mới hoạt động của HĐND luôn đảm bảo vai trò lãnh đạo của Đảng và phát huy quyền dân chủ của nhân dân. Chính quyền cấp xã tiến hành cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, rà soát, đề nghị bãi bỏ những thủ tục hành chính còn rườm rà, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các tổ chức và cá nhân đến làm các thủ tục hành chính. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức; thành lập và duy trì hoạt động của các Ban chỉ đạo để tổ chức thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm; tăng cường công tác kiểm tra, chỉ đạo của UBND đã phát huy được hiệu lực quản lý, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước ở cơ sở.

Nâng cao chất lượng mặt trận và các đoàn thể. Nhằm củng cố và phát huy vai trò của mặt trận và các đoàn thể, Ban Thường vụ Huyện ủy Tân Phú Đông đã ban hành Công văn số 499-CV/HU ngày 23-2-2010 về việc tăng cường củng cố, kiện toàn mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể. Theo đó định kỳ hằng tháng ban thường vụ đảng ủy làm việc với mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, để nghe tình hình hoạt động, đề xuất những vấn đề bức xúc để ban thường vụ đảng ủy cho ý kiến chỉ đạo, trong họp định kỳ còn có sự tham gia của ủy viên thường vụ huyện ủy phụ trách xã, lãnh đạo các ngành đoàn thể cấp trên, qua đó từng bước nâng cao chất lượng hoạt động của mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể ở cơ sở và các chi, tổ hội các ấp.

Việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy đã tạo điều kiện cho mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cơ sở kịp thời cụ thể hoá các Chỉ thị, Nghị quyết, chủ trương của Đảng, của đoàn thể cấp trên và Nghị quyết của Huyện ủy, đảng ủy xã thành chương trình, kế hoạch hoạt động hằng tháng, quí, năm phù hợp với tình hình thực tế địa phương. Nhiều phong trào do mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể phát động được nhân dân đồng tình hưởng ứng như: phong trào “1 tăng, 4 giảm” của mặt trận; phong trào “5 không, 3 sạch” của phụ nữ; đóng góp quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ vì người nghèo, góp vốn xoay vòng hỗ trợ phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo, phong trào xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hoá, ấp văn hoá ngày càng hiệu quả hơn.

Đổi mới sự chỉ đạo của cấp trên đối với cơ sở. Để từng bước nâng cao hiệu quả trong công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Huyện ủy đối với cơ sở,  ngoài chỉ đạo bằng các văn bản, hướng dẫn, kế hoạch… Ban Thường vụ luôn đi sâu, đi sát, nắm chắt tình hình cơ sở, tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai và tổ chức thực hiện ở cơ sở, phân công cụ thể đồng chí ủy viên thường vụ phụ trách xã thường xuyên tham gia các cuộc hội nghị quan trọng của xã, tham dự họp BCH Đảng bộ xã lệ kỳ, qua đó nắm rõ những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở để cùng có trách nhiệm với cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể chính trị - xã hội ở cơ sở tháo gỡ những khó khăn, giải quyết những vấn đề phức tạp xảy ra ở cơ sở.

Đảng ủy xã thường xuyên kiểm tra, giám sát các chi bộ trực thuộc nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, có đánh giá rút kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, đề ra những nhiệm vụ, giải pháp thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

Nhìn chung, qua đổi mới công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát của cấp ủy cấp trên đối với cơ sở đã từng bước khắc phục bệnh quan liêu, xa dân, hạn chế sự chỉ đạo bằng giấy tờ và triệu tập cán bộ cơ sở lên họp nhiều, dành nhiều thời gian làm việc tại cơ sở, tiếp xúc trực tiếp với nhân dân, qua đó kịp thời giải quyết những bức xúc của nhân dân, tạo niềm tin của nhân dân đối với Đảng và chính quyền, đoàn thể ở cơ sở.

Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức vững mạnh. Xác định công tác cán bộ là nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng đảng; Huyện ủy luôn quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ vững vàng về chính trị, gương mẫu về đạo đức, trong sạch về lối sống, có trí tuệ, kiến thức và năng lực hoạt động thực tiễn gắn bó với nhân dân.

Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị ở cơ sở. Thực hiện Hướng dẫn số 02-HD/BTCTU ngày 19/09/2008 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về quy hoạch cấp ủy huyện và cơ sở nhiệm kỳ 2010 - 2015. Ban Thường vụ Huyện ủy thống nhất giới thiệu đưa vào diện quy hoạch cấp ủy cơ sở nhiệm kỳ 2010-2015 với 115 đồng chí (nữ 22, trẻ dưới 35 là 49), kết quả đại hội có 62 đồng chí được bầu vào ban chấp hành đảng bộ 6 xã, nhiệm kỳ 2015-2020 với 123 đồng chí được quy hoạch (tái cử 63, nữ 37, trẻ dưới 35 tuổi là 76).

Gắn với công tác quy hoạch, công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cũng được  chú trọng đào tạo các chức danh đương nhiệm và cán bộ dự nguồn, cán bộ nữ, cán bộ trẻ; đã có 221 lượt cán bộ được cử đi đào tạo cụ thể như sau: đại học 12, trung học 75, cao cấp 5, trung cấp chính trị 60, sơ cấp chính trị 69. Tổng số cán bộ công chức cấp xã là 66 (đại học 3, cao đẳng 1, trung cấp 49), cán bộ chuyên trách 64 (đại học 5, trung cấp 14), cán bộ không chuyên trách 128 (cao đẳng 1, trung cấp 21, sơ cấp 10), cán bộ ấp 280 người (bao gồm bí thư chi bộ kiêm trưởng ban công tác mặt trận ấp 35, trưởng ấp 35, công an 35, ấp đội 35, chi hội trưởng phụ nữ 35, chi hội trưởng nông dân 35, chi hội trưởng cựu chiến binh 35, bí thư chi đoàn ấp 35).     

Qua đổi mới phương thức lãnh đạo của đảng đối với các tổ chức trong hệ thống chính trị đã góp phần củng cố, kiện toàn, tổ chức bộ máy ngày càng vững mạnh; tổ chức hoạt động có chương trình - kế hoạch đảm bảo đúng chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, sự chỉ đạo của ngành dọc cấp trên, Điều lệ tổ chức hội, hoạt động của các tổ chức trong hệ thống chính trị ngày càng hiệu quả hơn. Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí cán bộ được đảng ủy các xã quan tâm, từ đó chất lượng cán bộ chuyên trách, công chức, bán chuyên trách từng bước được nâng lên đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, xây dựng huyện Tân Phú Đông đang trên đà phát triển.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất