Nghệ An tăng cường công tác kiểm tra, giám sát công tác tổ chức xây dựng đảng

Triển khai nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng đảng năm 2014, bám sát chương trình công tác của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An và sự chỉ đạo của Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An đã phấn đấu, tham mưu hoàn thành tốt nhiều nội dung trọng tâm:  Tiếp tục tham mưu, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Triển khai thực hiện Kết luận số 64-KL/TW ngày 28-5-2013 của BCHTW (khóa XI) “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở”. Đánh giá, sơ kết tình hình và kết quả việc thực hiện các thí điểm có liên quan đến công tác tổ chức, cán bộ theo chủ trương của Trung ương. Tham mưu ban hành quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy kèm theo đề án "Phát triển tổ chức đảng, đảng viên trong các doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài giai đoạn 2013-2020”. Tham mưu, hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Tỉnh ủy bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2015-2020; tham mưu kế hoạch luân chuyển cán bộ năm 2014; thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ năm 2014... Đặc biệt, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An đã tham mưu thực hiện tăng cường kiểm tra, giám sát của cấp ủy.

Xác định kiểm tra, giám sát là một trong những chức năng lãnh đạo của Đảng và không chỉ là việc của cấp ủy, của ủy ban kiểm tra mà là của từng tổ chức, vì vậy Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu để Ban Thường vụ Tỉnh ủy đưa vào chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy năm 2014 về công tác tổ chức xây dựng đảng, đó là: Kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 13-3-2012 về nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; giám sát Đề án "Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý tỉnh Nghệ An giai đoạn 2012-2020". Ngoài ra còn có 12 cuộc kiểm tra, giám sát của cấp ủy có Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham gia, trong đó có nội dung giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” tại 8 đơn vị.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã chỉ đạo ban tổ chức cấp huyện triển khai kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện những nhiệm vụ có liên quan, đồng thời đặt ra chương trình công tác của ban năm 2014 với khá nhiều nội dung kiểm tra, giám sát. Ban đã phân công các đồng chí lãnh đạo ban trực tiếp làm trưởng các đoàn, thực hiện 3 đợt kiểm tra, giám sát tại nhiều huyện, cụ thể:

Giám sát việc thực hiện công tác kiểm điểm, phê bình, xếp loại, khen thưởng tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và tổng kết công tác xây dựng đảng năm 2013.

Kiểm tra 3 đơn vị về việc thực hiện công tác rà soát, bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2010-2015, xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2015-2020.

Kiểm tra việc thực hiện nghiệp vụ đảng viên (kết nạp đảng viên, cấp phát, quản lý thẻ đảng, tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng, cập nhật, đồng bộ, khai thác cơ sở dữ liệu đảng viên...).

Sau kiểm tra, giám sát, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã kịp thời có kết luận kết quả vkiểm tra, giám sát gửi đến cấp ủy các đơn vị được kiểm tra, giám sát và ban hành công văn chỉ đạo các đơn vị trong toàn tỉnh lưu ý, thực hiện đúng quy định, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác tổ chức xây dựng đảng.

Qua thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An đã sơ bộ đánh giá, rút ra một số vấn đề cần chỉ đạo trong thời gian tới như sau:

Một là, tiếp tục nghiên cứu, tham mưu điều chỉnh các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của tỉnh, làm căn cứ để cơ sở thực hiện thống nhất, cụ thể và sát thực tiễn hơn.

Hai là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, cử cán bộ thường xuyên bám cơ sở để kịp thời chỉ đạo; thẩm định chặt chẽ kết quả thực hiện của các đảng ủy trực thuộc trước khi trình cấp có thẩm quyền quyết định.

Ba là, chuẩn bị chu đáo đối với các cuộc kiểm tra, giám sát, trong đó lưu ý về chọn điểm, chọn cử cán bộ có chuyên môn, năng lực, xây dựng kế hoạch, đề cương sát, thời lượng, đối tượng kiểm tra phù hợp, kết luận kịp thời, không làm ảnh hưởng nhiều đến hoạt động thường xuyên của ban và đơn vị.

Bốn là, tiếp tục thực hiện nghiêm túc chương trình kiểm tra, giám sát 6 tháng cuối năm 2014, bổ sung một số nội dung cần thiết. Xác định kiểm tra, giám sát là một đợt thực hiện công tác hướng dẫn, uốn nắn đối với cán bộ cơ sở, cũng là dịp để cán bộ của ban sâu sát hơn, bổ sung thêm kinh nghiệm thực tiễn.

Năm là, đề xuất thêm một số nội dung vào chương trình kiểm tra, giám sát năm 2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và chương trình công tác năm 2015 của ban để tập trung, tăng cường việc kiểm tra, giám sát những nội dung đã triển khai.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất