Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế khẳng định vai trò lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội

Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế sau 4 năm hoạt động đã có bước chuyển biến tích cực. Nổi bật là việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, tập trung xây dựng tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) trong sạch, vững mạnh; đổi mới, phát triển doanh nghiệp có hiệu quả và bền vững, từng bước khẳng định vai trò đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

Đảng bộ Khối Doanh nghiệp hiện có 47 TCCSĐ, gồm 29 đảng bộ và 18 chi bộ cơ sở với 2.850 đảng viên; có 45/47 TCCSĐ hoạt động trong 6 loại hình doanh nghiệp với chức năng, nhiệm vụ khác nhau theo các quy định của Ban Bí thư Trung ương, bao gồm doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp trong đó Nhà nước sở hữu từ 50% vốn điều lệ trở lên, doanh nghiệp trong đó Nhà nước sở hữu từ 50% vốn điều lệ trở xuống, doanh nghiệp có vốn nhà nước liên doanh với nước ngoài, công ty cổ phần, doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp100% vốn nước ngoài; trường học, bệnh viện ngoài công lập; gồm cả doanh nghiệp trung ương và địa phương. Hầu hết các doanh nghiệp hoạt động trên các lĩnh vực dịch vụ và công nghiệp - xây dựng, là các lĩnh vực kinh tế chủ yếu trong cơ cấu kinh tế của tỉnh. Nhiều doanh nghiệp đóng vai trò chủ lực trong tăng trưởng kinh tế và đáp ứng các nhu cầu thiết yếu của sản xuất, đời sống, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh

Được thành lập tháng 4-2007, đến tháng 11-2007 Đảng bộ tiến hành Đại hội lần thứ nhất. Để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối xác định: Tranh thủ cơ hội, vượt qua thách thức và những khó khăn để “tập trung xây dựng TCCSĐ trong sạch, vững mạnh; đổi mới, phát triển doanh nghiệp có hiệu quả, bền vững và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế”. Bên cạnh đó, được sự quan tâm lãnh đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sự giúp đỡ của HĐND và UBND tỉnh, các tập đoàn, các tổng công ty, các sở, ban, ngành và các địa phương, Đảng ủy Khối đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công nhân và người lao động trong toàn Đảng bộ đoàn kết thống nhất, nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thách thức, đạt được nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực.

Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy đã kịp thời xây dựng nghị quyết, chương trình hành động hằng năm, lãnh đạo các TCCSĐ tham gia với người quản lý doanh nghiệp đề ra chiến lược, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh; đổi mới cơ chế quản lý, điều hành; tăng cường đầu tư trang thiết bị, mở rộng dây chuyền sản xuất; đào tạo nguồn nhân lực; động viên cán bộ, công nhân và người lao động thực hiện có hiệu quả các mặt công tác. Đáng chú ý, trên lĩnh vực phục vụ sản xuất và dân sinh đã tập trung bảo đảm nhu cầu điện, nước, thông tin liên lạc cho người dân, các tổ chức chính trị, kinh tế, xã hội và các hoạt động của tỉnh. Chú trọng liên doanh, liên kết mở rộng thị trường, duy trì tốt khách hàng truyền thống; tích cực quảng bá, đầu tư hạ tầng du lịch. Phát triển các sản phẩm, dịch vụ mới, nhất là du lịch lễ hội gắn với du lịch sinh thái, du lịch mang tính lịch sử, tâm linh,... góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh.

Phát huy có hiệu quả vai trò chủ đạo trong thực hiện chính sách tín dụng, dẫn dắt thị trường tiền tệ của khối ngân hàng, tạo điều kiện cho doanh nghiệp ổn định và phát triển. Hoạt động dịch vụ thương mại đáp ứng tốt nhu cầu của khách hàng và thị trường. Đầu tư mở rộng dây chuyền sản xuất, thi công các công trình trọng điểm bảo đảm chất lượng, tiến độ, góp phần xây dựng kết cấu hạ tầng và chỉnh trang đô thị theo hướng văn minh, hiện đại. Các sản phẩm chủ yếu như bia, xi măng, hàng dệt - may, phân bón, thuốc chữa bệnh,... đều vượt kế hoạch đề ra. Giá trị xuất khẩu hằng năm đạt mức tăng trưởng trung bình chiếm gần 30% giá trị kim ngạch xuất khẩu của tỉnh.

Số doanh nghiệp đạt giải trong khu vực, quốc gia; số doanh nhân tiêu biểu được tôn vinh trong tỉnh, ngành và quốc gia trên các lĩnh vực ngày càng nhiều; nhiều thương hiệu sản phẩm được khẳng định, đã cho thấy sự phát triển của các doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân trong Khối, góp phần quảng bá hình ảnh của Thừa Thiên Huế ở trong và ngoài nước.

Phần lớn các doanh nghiệp kinh doanh có hiệu quả, doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách đều tăng. Tổng giá trị nộp ngân sách bình quân hàng năm của các doanh nghiệp đạt 1.200 tỷ đồng, tăng 7,6%/năm, chiếm 40% tổng thu ngân sách hàng năm của tỉnh. Liên tục từ năm 2008 đến nay, có 09 đến 13 doanh nghiệp nộp ngân sách từ 10 đến 100 tỷ đồng/năm. Nổi bật là Công ty TNHH Bia Huế hàng năm nộp ngân sách trên 700 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 25% tổng thu ngân sách của tỉnh. Cùng với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, Đảng ủy Khối trong 4 năm qua lãnh đạo doanh nghiệp, các đoàn thể tham gia nhiều hoạt động xã hội, từ thiện với tổng giá trị gần 36 tỷ đồng. Bao gồm: đóng góp quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, “Ngày vì người nghèo”, “Nạn nhân chất độc da cam”, các hoạt động giúp đỡ đồng bào bị bão lụt, thiên tai, Tết vì người nghèo, khám bệnh, phát thuốc cho bệnh nhân,... Xây dựng 525 ngôi nhà tình nghĩa, đồng đội cho các gia đình chính sách, thương binh, hộ nghèo ở trong và ngoài tỉnh; 2 trường mầm non; nhận phụng dưỡng 48 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng.
    
Khẳng định vai trò hạt nhân chính trị trong doanh nghiệp
Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng thường xuyên được quan tâm, đổi mới về hình thức và đạt kết quả tốt. Nhất là học tập các chuyên đề về tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Kết luận 48 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 04 của Tỉnh ủy về các chủ trương của Tỉnh ủy gắn với giáo dục phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống cho toàn thể cán bộ, công nhân và người lao động trong Đảng bộ. Công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, nhận thức về Đảng được coi trọng và đạt kết quả tốt. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng đã góp phần nâng cao nhận thức, xác định đúng đắn mục tiêu lý tưởng, quan điểm lập trường, tin tưởng vào sự lãnh đạo và đường lối đổi mới của Đảng; giữ vững phẩm chất, đạo đức lối sống của người cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới, góp phần giữ vững ổn định nội bộ. Đặc biệt, Đảng bộ đã và đang triển khai thực hiện có hiệu quả việc thực hiện Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Bên cạnh đó, Đảng ủy đã tập trung củng cố, kiện toàn các TCCSĐ, cấp ủy và UBKT đảng ủy cơ sở. Nhất là tập trung củng cố các tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp đang gặp khó khăn. Do đó, hằng năm có trên 85% TCCSĐ đạt trong sạch vững mạnh, 85% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ. Công tác tạo nguồn, kết nạp đảng viên được các cấp ủy quan tâm, trong 4 năm, đã kết nạp 607 đảng viên mới, đạt 101,1% chỉ tiêu. Đồng thời, từng bước đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng phù hợp với điều kiện hoạt động trong doanh nghiệp. Tổ chức khai thực hiện các nghị quyết, chương trình hành động, chương trình công tác năm.  Các cấp ủy đã coi trọng công tác cải cách hành chính, xem đây là khâu đột phá thúc đẩy doanh nghiệp phát triển bền vững. Chủ động xây dựng những biện pháp, bước đi phù hợp với điều kiện cụ thể của đơn vị, doanh nghiệp, nhất là ứng dụng công nghệ thông tin để thiết lập các hệ thống thông tin phục vụ quản lý và cung cấp các dịch vụ tiện ích cho các tổ chức và công dân. Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc... Chỉ đạo các cấp ủy cơ sở xây dựng mối quan hệ giữa cấp ủy với người quản lý doanh nghiệp theo hướng tăng cường sự phối hợp và hợp tác vì mục tiêu chung là xây dựng và phát triển doanh nghiệp. Từng bước đổi mới quy trình ra nghị quyết, gắn việc quán triệt nghị quyết, chương trình hành động của Tỉnh ủy với việc thảo luận và quyết nghị nghị quyết, chương trình hành động cấp mình. Phong cách lề lối làm việc của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và các cấp ủy đảng từng bước được đổi mới đồng bộ theo hướng dân chủ và kỷ cương, sâu sát và hiệu quả.

Có thể nói thời gian qua, Đảng bộ Khối đã bám sát và cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội lần thứ nhất của Đảng bộ Khối để triển khai thực hiện và đạt được nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu đề ra đều hoàn thành và vượt kế hoạch. Hoạt động của Đảng bộ từng bước đi vào nề nếp, có hiệu quả thiết thực. Các cấp ủy cơ sở đã tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên và người lao động nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ sản xuất kinh doanh; công tác xây dựng Đảng có nhiều chuyển biến trên tất cả các lĩnh vực chính trị, tư tưởng, tổ chức và kiểm tra, giám sát. Nội bộ đoàn kết thống nhất, phát huy được sức mạnh nội lực của Đảng bộ, hoàn thành các chức trách nhiệm vụ được giao. Vai trò, vị trí của Đảng bộ Khối được khẳng định. Nhiều tập thể, cá nhân được Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành, đoàn thể khen thưởng. Những kết quả đạt được góp phần quan trọng cùng cả tỉnh hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu về kinh tế - xã hội, xây dựng Thừa Thiên Huế thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Bài học kinh nghiệm
Trong quá trình tổ chức thực hiện các nhiệm vụ Đảng bộ đã đạt được nhiều kết quả trên tất cả các mặt, nhưng vẫn còn những tồn tại hạn, chế nhất định, điều quan trọng là Đảng bộ đã rút ra những bài học kinh nghiệm để lãnh đạo, thực hiện tốt hơn trong nhiệm kỳ tới đó là:

Thứ nhất, quán triệt nghiêm túc, đầy đủ các nghị quyết của Đảng bằng những hình thức và phương pháp thích hợp; cụ thể hóa các kế hoạch, chương trình hành động phù hợp với điều kiện của đơn vị, doanh nghiệp; triển khai thực hiện nghiêm túc và định kỳ tiến hành sơ, tổng kết, đánh giá việc triển khai thực hiện.

Thứ hai, có biện pháp xây dựng đội ngũ cấp ủy vững mạnh về chính trị, tư tưởng, trong sáng về đạo đức, lối sống, có kiến thức, năng lực chuyên môn, có hiểu biết về pháp luật và có trách nhiệm cao trong công tác xây dựng đảng.

Thứ ba, trong lãnh đạo, chỉ đạo, vừa coi trọng tính toàn diện, vừa tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm. Đồng thời, biết kết hợp, lồng ghép việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của doanh nghiệp với các phong trào thi đua yêu nước, với các cuộc vận động lớn của Đảng và Nhà nước.

Thứ tư, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và quản lý đảng viên chặt chẽ; nâng cao nhận thức của cấp ủy và UBKT các cấp về tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát.

Cuối cùng, chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động phù hợp với mô hình Đảng bộ Khối, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng trên tất cả các mặt theo quy định của Trung ương và của Tỉnh ủy; giữ vững và phát huy khối đoàn kết thống nhất, thực hiện tốt mối quan hệ giữa cấp ủy với lãnh đạo đơn vị, doanh nghiệp và giữa cấp ủy với các tổ chức đoàn thể; gắn công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh với xây dựng đơn vị, doanh nghiệp và các đoàn thể vững mạnh.

Mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ Khối trong nhiệm kỳ 2011-2012
Căn cứ vào tình hình thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, mục tiêu xuyên suốt của Đảng bộ Khối trong nhiệm kỳ tới là: “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; xây dựng TCCSĐ trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng đơn vị, doanh nghiệp và các đoàn thể vững mạnh; đổi mới, hội nhập và pháp triển doanh nghiệp bền vững; tăng thu nhập, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công nhân viên và người lao động; bảo đảm dân chủ cơ sở, giữ vững quốc phòng, an ninh, góp phần xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế thành thành phố trực thuộc Trung ương”.

Đại hội Đảng bộ Khối đã xác định: Phải nắm vững và quán triệt sâu sắc tư tưởng chỉ đạo, các định hướng lớn mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đề ra; làm tốt công tác quán triệt, tuyên truyền, tạo sự nhất trí cao về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên và người lao động. Phải lãnh đạo các cấp ủy cơ sở cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng bộ tỉnh, các nghị quyết về kinh tế - xã hội hằng năm, chương trình hành động của Tỉnh ủy, đặc biệt là Nghị quyết 04-NQ/TU của Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế về xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế thành thành phố trực thuộc Trung ương (giai đoạn 2011-2015) thành nghị quyết, chương trình hành động của đơn vị, doanh nghiệp. Tập trung lãnh đạo, động viên đảng viên, cán bộ công nhân và người lao động thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ đề ra. Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm vẫn là tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch về doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách, tăng thu nhập người lao động, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.
Đảng ủy Khối phối hợp với các ban, ngành của tỉnh tham mưu tổ chức các hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với doanh nghiệp. Thường xuyên nắm bắt tình hình ở cơ sở, chủ động đề xuất với tỉnh những giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, giúp cho doanh nghiệp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và sức cạnh tranh. Chú trọng xây dựng mối quan hệ gắn kết, hợp tác cùng có lợi, hỗ trợ lẫn nhau giữa các doanh nghiệp trong Đảng bộ Khối. Gắn việc xây dựng giai cấp công nhân với việc xây dựng đội ngũ doanh nhân trong thời kỳ mới.

Các cấp ủy đảng cơ sở tùy vào tình hình thực tế của mình tích cực tham gia với người quản lý doanh nghiệp lãnh đạo thi công có chất lượng các dự án, công trình giao thông trọng điểm, góp phần hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng gắn kết các trung tâm kinh tế, các vùng kinh tế của tỉnh. Xây dựng chiến lược sản xuất, kinh doanh, mở rộng quy mô sản xuất, đầu tư trang thiết bị hiện đại, công nghệ cao và thân thiện với môi trường; phấn đấu thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu của tỉnh đề ra về sản lượng xi măng, bia..., góp phần cùng với tỉnh đưa sản xuất công nghiệp tăng bình quân 16%/năm. Đẩy nhanh tiến độ Dự án cấp nước toàn tỉnh và nâng cấp, xây dựng các nhà máy nước; hoàn thành xây dựng hệ thống cấp nước đến các xã ven biển, đầm phá; cải tạo hệ thống truyền tải điện; xây dựng hạ tầng viễn thông và công nghệ thông tin trong tỉnh theo hướng ngầm hóa, dùng chung hạ tầng mạng, bảo đảm mỹ quan môi trường. Xây dựng và phát triển các loại hình dịch vụ mới có sức cạnh tranh cao, phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh. Nâng cao chất lượng các dịch vụ truyền thống của ngân hàng, tiếp cận nhanh các dịch vụ ngân hàng hiện đại với nhiều loại hình phong phú, hấp dẫn để nâng cao năng lực cạnh tranh, đáp ứng tốt nhất nhu cầu tiền tệ của khách hàng và nền kinh tế.

Tiếp tục triển khai thực hiện có  hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, kiên quyết khắc phục những tồn tại, hạn chế, xây dựng Đảng bộ thực sự trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng lẫn tổ chức. Trong đó, chú trọng nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đảm bảo sự đoàn kết thống nhất cao về ý chí và hành động. Tiếp tục đẩy mạnh và đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên của các tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên. Tiếp tục đổi mới công tác tổ chức xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Lãnh đạo xây dựng và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của người lao động; bảo vệ quyền lợi và lợi ích chính đáng, hợp pháp của người lao động và doanh nghiệp. Lãnh đạo xây dựng các đoàn thể vững mạnh...

Phát huy truyền thống đoàn kết và những tiềm năng, thế mạnh của đảng bộ, tin tưởng rằng mỗi cán bộ, đảng viên tiếp tục nắm bắt cơ hội, khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, xây dựng đảng bộ thật sự trong sạch, vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, xây dựng  Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất