Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Thương mại Trung ương tại TP. Hồ Chí Minh nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ
Một dây chuyền sản xuất tại Công ty CP Chế biến hàng xuất khẩu Cầu Tre, TP. Hồ Chí Minh

Thực hiện Chỉ thị số 10 của Ban Bí thư, ngày 30-3-2007 “Về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” và Hướng dẫn 05 của Ban Tổ chức Trung ương ngày 25-5-2007 “Về nội dung sinh hoạt trong các loại hình tổ chức cơ sở đảng”, Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Thương mại Trung ương tại TP. Hồ Chí Minh coi trọng quán triệt mục đích, yêu cầu của việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đảng viên.

Kết quả đánh giá, phân tích chất lượng tổ chức cơ sở đảng của Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Thương mại Trung ương tại TP. Hồ Chí Minh thời gian qua như sau: năm 2008 đạt 57,9% đạt trong sạch, vững mạnh; năm 2009 đạt 66,1%; năm 2010 đạt 73,2%. Hằng năm, có khoảng 79-87% số đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ. Số kỳ sinh hoạt chi bộ: 11-12 kỳ/năm có 59/148 chi bộ, đạt 39,8%; 9-10 kỳ/năm có 45/148 chi bộ, đạt 30,4%, dưới 8 kỳ/năm có 44 chi bộ, chiếm 29,7%. Phần lớn các chi bộ có số đảng viên tham gia sinh hoạt đạt tỷ lệ 80-100%.

Thực tế cho thấy, đại bộ phận tổ chức cơ sở đảng đều thực hiện nghiên túc chế độ sinh hoạt định kỳ theo quy định Điều lệ Đảng, thực hiện được chức năng, nhiệm vụ của từng loại hình tổ chức cơ sở đảng... Tuy nhiên, vẫn còn một số tổ chức cơ sở đảng chưa thực hiện đầy đủ những nội dung theo tinh thần Chỉ thị số 10 của Ban Bí thư và Hướng dẫn 05 của Ban Tổ chức Trung ương. Một số bí thư, chi uỷ viên chưa chuẩn bị tốt nội dung, chưa phân công điều hành và kết luật nội dung sinh hoạt chi bộ một cách hợp lý; có biểu hiện thụ động, chưa phát huy hết trách nhiệm của đảng viên trong sinh hoạt chi bộ; thời gian họp chi bộ chưa hợp lý, không đảm bảo số lượt họp thường lệ mỗi tháng một lần. Một số chi ủy chưa nắm chắc tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của đảng viên và quần chúng; biên bản họp chi bộ ghi chép còn nhiều thiếu sót, chưa phản ánh đầy đủ diễn biến nội dung của buổi họp…

Từ thực trạng chất lượng sinh hoạt chi bộ ở Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Thương mại Trung ương tại TP. Hồ Chí Minh, có thể rút ra những vấn đề như sau:

Một là, bí thư và chi uỷ cần chuẩn bị tốt nội dung sinh hoạt chi bộ, thống nhất dự thảo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong tháng trước và đề ra nhiệm vụ tháng tới. Phân công cấp ủy viên chịu trách nhiệm triển khai nội dung, chương trình họp chi bộ thường kỳ. Thông báo hoặc có thư mời trước (ít nhất 3 ngày) đến từng đảng viên để nắm được nội dung, thời gian và địa điểm sinh hoạt chi bộ.

Hai là, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng của chi bộ đối với đảng viên, làm tốt vai trò định hướng; tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên. Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ trong góp ý, thảo luận.

Ba là, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên trong sản xuất kinh doanh; không ngừng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả lao động; gắn nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ với thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Bốn là, chú trọng bồi dưỡng, nâng cao các kỹ năng, nghiệp vụ công tác xây dựng đảng đối với bí thư và chi uỷ viên, vì đa phần các đồng chí trong cấp ủy đều kiêm nhiệm và mới tham gia cấp uỷ, chưa nắm chắc công việc, thiếu kiến thức và kinh nghiệm trong công tác xây dựng đảng. Khắc phục tình trạng xem nhẹ công tác đảng trong các doanh nghiệp.

Năm là, cấp uỷ đảng cấp trên cần tăng cường công tác giám sát, kiểm tra việc thực hiện chế độ sinh hoạt thường kỳ của chi bộ trực thuộc.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất