Sìn Hồ nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên
Cán bộ, phóng viên Tap chi Xây dựng Đảng tìm hiểu về công tác tổ chức xây dựng đảng của Huyện ủy Sìn Hồ
Ban Thường vụ Huyện uỷ Sìn Hồ (Lai Châu) đã tổ chức tốt công tác quán triệt Nghị quyết số 22-NQ/TƯ ngày 2-2-2008 của Ban Chấp hành Trung ương về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên đến các cấp uỷ cơ sở, kịp thời cụ thể hoá Nghị quyết thành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, xây dựng chương trình hành động phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. 

Quan tâm công tác kết nạp đảng viên và củng cố tổ chức đảng
Công tác kết nạp đảng viên ở những nơi chưa có đảng viên và chưa có chi bộ được quan tâm thực hiện bằng các giải pháp đồng bộ, lâu dài: Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến nhân dân ở các bản; quan tâm đầu tư cơ sở vật chất cho các bản chưa có đảng viên, nhất là lớp học của bản để nâng cao nhận thức của đồng bào các dân tộc vào chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Đẩy mạnh công tác phổ cập xóa mù chữ và phổ cập THCS để nâng cao trình độ văn hóa cho nhân dân, nhất là ở những bản hiện nay có tỷ lệ người tái mù chữ cao để tạo nguồn. Tăng cường mở các lớp bồi dưỡng cấp uỷ viên cơ sở, tập huấn, hướng dẫn  nghiệp vụ công tác đảng viên cho các cấp ủy cơ sở xã, nhằm nâng cao năng lực công tác của các cấp ủy viên trong công tác quản lý đảng viên nói chung và công tác kết nạp đảng viên nói riêng. Do thực hiện đồng bộ các giải pháp nên công tác kết nạp đảng viên của Đảng bộ huyện đã đạt được nhiều kết quả; trung bình hằng năm kết nạp được gần 200 đảng viên, đến tháng 10-2008 huyện không còn bản trắng đảng viên, chất lượng đảng viên mới kết nạp từng bước được nâng cao.
Ban Thường vụ Huyện uỷ chỉ đạo tập trung củng cố, xây dựng TCCSĐ vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, nâng cao chất lượng, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của các loại hình TCCSĐ. Thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, thực hiện tự phê bình và phê bình, giữ nghiêm kỷ luật, tăng cường đoàn kết trong Ðảng. Các chi bộ đều đã thực hiện tốt việc phân công công tác cho đảng viên phù hợp với trình độ, năng lực của từng đồng chí, thường xuyên giáo dục, rèn luyện, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, trình độ, kiến thức và năng lực công tác cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đối với những cơ sở đảng yếu kém kéo dài Huyện ủy đã ban hành nghị quyết chuyên đề để lãnh đạo thực hiện. Đồng thời coi trọng bố trí, sắp xếp các TCCSĐ phù hợp với điều kiện công tác, sinh hoạt của đảng viên và thành lập chi bộ ở các cơ quan, đơn vị trường học, trạm y tế và bản chưa có chi bộ. Từ năm 2008 đến nay đã thành lập 6 chi bộ cơ sở, 41 chi bộ trực thuộc đảng uỷ cơ sở.

Thực hiện nghiêm túc việc xây dựng quy chế và làm việc theo quy chế ở các cấp uỷ và chi bộ cơ sở; quy chế làm việc quy định cụ thể trách nhiệm, quyền hạn của tập thể và cá nhân, cụ thể hoá chế độ thường trực, giao ban, chế độ quản lý cán bộ, công chức xã.

Hằng năm, tổ chức cho các chi bộ, đảng bộ cơ sở đăng ký phấn đấu thực hiện các nhiệm vụ trong năm để làm căn cứ cho việc đánh giá chất lượng TCCSĐ và đảng viên cuối năm. Gắn công tác xây dựng, củng cố TCCSĐ với lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn các xã, thị trấn; lấy kết quả phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh làm tiêu chí để đánh giá chất lượng hoạt động của tổ chức đảng ở cơ sở. Chỉ đạo chặt chẽ công tác đánh giá chất lượng TCCSĐ và đảng viên hàng năm theo hướng sát, đúng với thực tế, kịp thời biểu dương, khen thưởng những TCCSĐ, đảng viên có thành tích xuất sắc và tuyên truyền, phổ biến kinh nghiệm để nhân rộng.

Phân công các đồng chí huyện uỷ viên  trực tiếp phụ trách từng đảng bộ xã, thị trấn, cùng với cấp uỷ cơ sở kịp thời tháo gỡ khó khăn, giải quyết những vấn đề xảy ra ở cơ sở. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các cấp uỷ cơ sở, từ đó kịp thời xử lý những vấn đề mới phát sinh, kịp thời xử lý kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm. Phát huy vai trò của mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong việc vận động nhân dân giám sát cán bộ, đảng viên ở địa bàn dân cư; tổ chức tốt việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do hội đồng nhân dân xã bầu ra.

Chú trọng công tác cán bộ
Huyện ủy chỉ đạo cấp uỷ cơ sở các xã, thị trấn rà soát, đánh giá đúng chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức xã làm căn cứ để xây dựng quy hoạch cán bộ và bố trí, sắp xếp lại công việc phù hợp với năng lực, uy tín của cán bộ. Đối với những xã thiếu nguồn cán bộ tại chỗ, huyện đã tăng cường, luân chuyển cán bộ các cơ quan huyện xuống đảm nhận các vị trí lãnh đạo chủ chốt của xã.

Qua rà soát, đánh giá cán bộ, những cán bộ tuổi cao, trình độ, năng lực hạn chế, uy tín thấp, không có đủ điều kiện để đi đào tạo thì vận động, thuyết phục họ làm đơn xin nghỉ công tác để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội. Ngoài chế độ, chính sách theo quy định của Nhà nước, ngân sách huyện hỗ trợ một phần kinh phí tạo điều kiện cho những cán bộ này đi giám định sức khoẻ làm thủ tục nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí. Cùng với đó, huyện đã tăng cường công tác tuyển dụng con, em các dân tộc trên địa bàn huyện có trình độ văn hoá lớp 12, được đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ làm công chức xã nhằm từng bước trẻ hoá và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức ở cơ sở.

Căn cứ vào quy hoạch cán bộ, công chức xã, huyện đã chú trọng thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở. Từ năm 2008 đến nay, ngoài việc cử cán bộ cơ sở đi đào tạo ở các trường trong và ngoài tỉnh, huyện đã liên kết với các trường mở 2 lớp trung cấp chuyên môn, 1 lớp trung cấp lý luận chính trị đào tạo tại chỗ cho hơn 200 cán bộ, công chức xã, thị trấn. Ngoài chế độ quy định đối với cán bộ đi học, hằng năm, ngân sách huyện đã dành ra từ 200 đến 300 triệu đồng để chi hỗ trợ tiền sinh hoạt cho cán bộ, công chức xã học văn hoá tại Trung tâm giáo dục thường xuyên. Do đó chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức xã đã được nâng lên một bước. Hiện nay có 74,5% số cán bộ có trình độ học vấn THCS trở lên, tăng 30% so với năm 2007; 85% được đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ theo chức danh quy định, trong đó có 32% có trình độ từ trung cấp trở lên; 43,8% có trình độ lý luận từ sơ cấp trở lên.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất