Trà Vinh phân công cán bộ cơ sở dự sinh hoạt định kỳ với chi, tổ hội đoàn thể
Một hội nghị sinh hoạt chuyên đề đổi mới nội dung hoạt động của mặt trận, đoàn thể tại cơ sở
Nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi, tổ hội và ban công tác mặt trận, đồng thời giúp cán bộ nâng cao năng lực công tác, lý luận gắn với thực tiễn ở cơ sở, Tỉnh ủy Trà Vinh có Công văn  243-CV/TU ngày 17-8-2012 “về việc phân công cán bộ cơ sở, dự sinh hoạt định kỳ với chi, tổ hội đoàn thể và ban công tác mặt trận ấp, khóm”. Tiếp đó, Tỉnh ủy có Công văn 732-CV/TU, ngày 19-6-2015 chỉ đạo thực hiện đi cơ sở dự sinh hoạt với chi, tổ hội đoàn thể trở thành nền nếp thường xuyên và tham dự sinh hoạt với BCH đoàn thể xã, phường, thị trấn theo tinh thần chỉ đạo của Tỉnh ủy; phối hợp với địa phương để dự sinh hoạt với chi, tổ hội đoàn thể và ban công tác mặt trận ấp, khóm nhằm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, những bức xúc kiến nghị của đoàn viên, hội viên và ngoài quần chúng nhân dân. Trên cơ sở đó, đề xuất những giải pháp tập trung chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, khắc phục nhiều hạn chế, tồn tại trong công tác vận động quần chúng ở cơ sở.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy phân công cán bộ mỗi tháng dự sinh hoạt ít nhất một lần với chi tổ, hội, các đoàn thể và ban công tác mặt trận ấp, khóm theo hệ thống dọc.

Ở cấp tỉnh, ban dân vận, mặt trận Tổ quốc, đoàn thể phân công cán bộ chuyên trách, ban thường vụ phụ trách từ 1 đến 2 huyện, chủ động liên hệ nắm lịch sinh hoạt và đi dự sinh hoạt chi, tổ hội đoàn thể và ban công tác mặt trận ấp, khóm. Phối hợp cùng cán bộ huyện, thị, thành phố, xã, phường, thị trấn cùng dự định kì 1 lần/ tháng/ người theo hình thức xoay vòng từ ấp, khóm. Bước đầu tạo sự chuyển biến tích cực, định hướng cho cơ sở xây dựng nền nếp sinh hoạt định kỳ, xác định nội dung sinh hoạt lệ và phương pháp cách thức điều hành các buổi họp của cán bộ chi, tổ hội cơ sở, trưởng ban công tác mặt trận. Sau 3 năm thực hiện đã triển khai được 823 lượt.

Ở các huyện, thành phố, chủ động phối hợp với ngành tỉnh và khối dân vận xã, phường, thị trấn sắp xếp phân công cán bộ phụ trách địa bàn thực hiện lịch dụ sinh hoạt ở cơ sở, đúng quy định. Từ năm 2013 đến 2015 triển khai được 5.503 lượt.

Ở cấp xã, phường, thị trấn, đảng ủy giao cho khối dân vận phân công cán bộ trực tiếp phụ trách địa bàn. Từ năm 2013 đến 2015 triển khai được 26.140 lượt.

Qua 3 năm thực hiện Công văn 243-CV/TU của Tỉnh ủy Trà Vinh đã có sự chuyển biến sâu sắc trong nhận thức của các ngành, địa phương, nhất là việc nâng cao chất lượng sinh hoạt của chi, tổ hội, đoàn thể gắn với đáp ứng nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, hội viên nhằm nâng cao trình độ, năng lực nguyện vọng, tâm tư, ý kiến của nhân dân. Thông qua đó, tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác hội nhằm giúp nâng cao trình độ chất lượng cán bộ hội các cấp và cán bộ chi tổ, hội từ đó góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của chi tổ hội ở cơ sở, làm cho công tác phát triển hội viên, hội viên được kết nạp vào Đảng hằng năm đều đạt kế hoạch. Số lượng hội viên thường xuyên sinh hoạt chiếm 65,7%, góp phần trong phong trào giúp nhau giảm nghèo bền vững, chung tay xây dựng nông thôn mới.

Tuy nhiên, trong việc triển khai thực hiện Công văn 243-CV/TU của Tỉnh ủy tại một số ngành, địa phương chưa thường xuyên; một số ngành chưa quan tâm đến việc phân công cán bộ đi dự sinh hoạt ở cơ sở, chưa kịp thời đánh giá rút kinh nghiệm. Một số cán bộ đến dự sinh hoạt chưa nắm chắc tình hình thực tiễn từng địa phương, vì vậy việc giúp cơ sở tháo gỡ những khó khăn chưa kịp thời.

Còn một bộ phận cán bộ, đoàn thể được phân công phụ trách địa bàn chưa thực sự quan tâm thời gian tham gia sinh hoạt tổ hội theo định kỳ, còn mang tính chất đối phó. Kỹ năng tổ chức các hoạt động và điều hành sinh hoạt chi, tổ hội của cán bộ ở một số ấp, khóm còn hạn chế, một số nơi chưa tổ chức sinh hoạt định kỳ đúng điều lệ. Hình thức chưa linh hoạt số lượng đoàn viên, hội viên dự họp chưa đông đủ và ít thảo luận trao đổi. Cán bộ chi, tổ hội còn chậm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động.

Trong thời gian tới, Tỉnh ủy Trà Vinh xác định:

Một là, các cấp ủy đảng tiếp tục chỉ đạo ban dân vận, mặt trận Tổ quốc, đoàn thể các cấp tổ chức thực hiện phân công cán bộ đi cơ sở dự sinh hoạt với chi, tổ hội đoàn thể và ban công tác mặt trận ấp, khóm xác định đúng việc đi cơ sở dự sinh hoạt là việc làm nhằm cụ thể hóa yêu cầu đổi mới nội dung, phương thức công tác dân vận của mặt trận Tổ quốc, đoàn thể các cấp gắn với triển khai thực hiện Chương trình hành động số 32-Ctr/TU của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW Hội nghị Trung ương 7 (khóa 11) “về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”.

Hai là, ban dân vận, mặt trận Tổ quốc, đoàn thể các cấp tập trung nghiên cứu sâu, tiếp tục cụ thể hóa nội dung công tác sinh hoạt,hội thống nhất dễ nhớ, dễ hiểu, hình thức linh hoạt và nâng chất lượng cán bộ phụ trách địa bàn đi dự sinh hoạt chi tổ, hội đoàn thể ban công tác mặt trận ấp, khóm. Cán bộ được phân công dự sinh hoạt với cơ sở có trách nhiệm nghiên cứu nắm chắc nhiệm vụ chính trị, các quy định, hướng dẫn thi hành điều lệ của mỗi đoàn thể, nội dung chương trình sinh hoạt lệ theo hướng dẫn của Trung ương; góp ý chỉ đạo trực tiếp về nội dung, phương thức nâng cao chất lượng sinh hoạt chi, tổ hội và biện pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở; đồng thời nắm tình hình ở cơ sở và tư tưởng của đoàn viên, hội viên, nhân dân và có trách nhiệm báo cáo kết quả dự sinh hoạt tại các chi, tổ hội với ban thường vụ cấp ủy cấp trên có ý kiến chỉ đạo.

Ba là, kết hợp quá trình thực hiện việc phân công cán bộ đi cơ sở dự sinh hoạt với chi, tổ hội đoàn thể và ban công tác mặt trận ấp, khóm gắn thường xuyên tổ chức tập huấn bồi dưỡng kiến thức, năng lực cán bộ công tác ở các chi, tổ hội và ban công tác mặt trận  ấp, khóm về quản lý đoàn viên, hội viên điều hành các hoạt động, phương pháp tuyên truyền, vận động, tập hợp đoàn kết nhân dân, kỹ năng giám sát đầu tư cộng đồng và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và những vấn đề ở cơ sở đang cần tập huấn, hướng dẫn.

Bốn là, Ban Dân vận Tỉnh ủy, mặt trận Tổ quốc, đoàn thể tỉnh thống nhất nội dung, hình thức, phương pháp phối hợp công tác giữa các đoàn thể, biện pháp củng cố nâng chất lượng tổ chức đoàn thể và ban công tác mặt trận ở ấp, khóm đổi mới công tác triển khai quán triệt tuyên truyền chủ trương chính của Đảng và Nhà nước, từng bước nâng cao năng lực hoạt động theo tinh thần Chỉ thị 26-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất