“Mô hình đột phá” ở Lấp Vò
Mô hình trồng cây Mè luân canh trong vụ xuân hè ở huyện Lấp Vò phù hợp thời tiết nắng nóng, khô hạn đã phát huy hiệu quả.

Năm 2011 là năm thứ 7 liên tiếp Ban Thường vụ Huyện uỷ Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp tổ chức phát động và thực hiện tốt “Mô hình đột phá” ở các chi ủy, đảng ủy trực thuộc Huyện uỷ. Trong những năm qua, mô hình này đã mang lại nhiều hiệu quả thiết thực, góp phần hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Lấp Vò lần thứ IX, nhiệm kỳ 2005-2010.

Tiếp tục tạo tiền đề vững chắc để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ huyện Lấp Vò nhiệm kỳ 2011-2015, ngay từ đầu năm 2011, có 56/58 chi ủy, đảng ủy trực thuộc Huyện uỷ đăng ký triển khai thực hiện “Mô hình đột phá” ở hầu hết các lĩnh vực kinh tế, văn hoá, xã hội, cải cách thủ tục hành chính, an ninh, quốc phòng, xây dựng Đảng, đoàn thể; trong đó lĩnh vực văn hoá - xã hội chiếm tỷ lệ cao nhất với gần 20 đơn vị đăng ký thực hiện. Hầu hết các mô hình đăng ký hoặc do Ban Thường vụ Huyện uỷ cho ý kiến được chọn từ những khâu, những lĩnh vực còn hạn chế của các đơn vị để các đơn vị phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Đó là những mô hình liên ngành như: Tham mưu với Huyện uỷ, UBND huyện lãnh đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 02-NQ/HU về thực hiện Đề án vùng sản xuất lúa chất lượng cao theo hướng hiện đại, giai đoạn 2010-2015; đưa lịch sử truyền thống và cách mạng vào giảng dạy trong các trường trung học cơ sở; mô hình “4 giảm”, “3 không” ở 4 xã Vĩnh Thạnh, Long Hưng B, Mỹ An Hưng B và Bình Thạnh Trung; thực hiện công tác phát triển đảng viên phục vụ công tác tuyển quân 2011-2012… Những mô hình này đã mang lại nhiều hiệu quả và tạo chuyển biến tích cực trong việc hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của huyện năm 2011.

Theo đánh giá của Ban Thường vụ Huyện uỷ Lấp Vò, hầu hết các chi uỷ, đảng uỷ rất quan tâm lãnh đạo thực hiện mô hình đột phá; phát huy được tính năng động, sáng tạo, quyết tâm cao của cấp uỷ, của cán bộ, đảng viên trong việc lựa chọn các công trình, phần việc để xác lập mô hình đột phá của địa phương, đơn vị mình, qua đó, đã tạo được không khí thi đua sôi nổi, góp phần tích cực vào việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của đơn vị...

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện mô hình đột phá năm 2011 còn những hạn chế, yếu kém cần khắc phục như:

Có nơi cấp uỷ chưa nhận thức rõ mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc thực hiện mô hình đột phá nên chưa tập trung lãnh đạo; một số đơn vị đăng ký thực hiện mô hình còn mang tính đối phó, nội dung chưa sát với tình hình thực tế nên khi triển khai thực hiện, hiệu quả mang lại chưa cao.

Sự phối hợp giữa đảng uỷ xã, thị trấn với một số chi bộ ngành huyện có lúc thiếu chặt chẽ trong việc triển khai thực hiện mô hình đột phá liên ngành nên hiệu quả đạt được chưa cao.

Chất lượng công tác kiểm tra, thẩm định các mô hình đột phá chưa cao, chưa sát với tình hình thực tế. 

Phát huy kết quả, kinh nghiệm năm trước, đến nay, đã có 55/58 chi ủy, đảng ủy đăng ký tiếp tục thực hiện mô hình đột phá của năm 2012. Để tiếp tục thực hiện tốt các mô hình đột phá  năm 2012, các chi uỷ, đảng uỷ xác định thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, tiếp tục quán triệt đến các cấp uỷ, cán bộ, đảng viên về chủ trương thực hiện mô hình đột phá, nhằm phát huy tính năng động, sáng tạo của các cấp uỷ, cán bộ, đảng viên trong việc lựa chọn, đăng ký thực hiện mô hình đột phá, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị mình.

Thứ hai, tăng cường công tác kiểm tra, thẩm định việc thực hiện mô hình đột phá ở các chi uỷ, đảng uỷ trực thuộc để kịp thời nhân rộng những mô hình mới, cách làm hay, hiệu quả; đồng thời, chấn chỉnh, uốn nắn những mô hình chưa hiệu quả, chưa phù hợp.

Thứ ba, đẩy mạnh thực hiện các mô hình đột phá liên ngành, nhất là những mô hình nhằm tập trung thực hiện các mặt công tác trọng tâm của huyện hằng năm, giải quyết những vụ việc bức xúc, tồn đọng nhiều năm nhưng chưa có biện pháp khắc phục.

Thứ tư, việc thực hiên mô hình phải gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Với những kết quả đạt được trong thời gian qua, thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm trên, cấp ủy các cấp và cán bộ, đảng viên huyện Lấp Vò sẽ phát huy tốt hơn nữa việc thực hiện các mô hình đột phá trong năm 2012, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh - quốc phòng… của địa phương.

Phản hồi (1)

Công An 10/04/2012

Liệu có thể gọi đó là những mô hình?

1

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất