Đảng bộ thành phố Pleiku quan tâm phát triển đảng viên gắn với xây dựng thôn, làng vững mạnh

Việc xây dựng các thôn, làng, tổ dân phố vững mạnh, đảm bảo vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng là một nhiệm vụ hết sức quan trọng, có tác động trực tiếp đến việc nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị ở các xã, phường, từ đó phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

Đảng bộ TP. Pleiku hiện có 23 đảng bộ cơ sở xã, phường với 375 chi bộ trực thuộc đảng uỷ cơ sở, hơn 5.000 đảng viên. Tổng số thôn, làng, tổ dân phố là 248, trong đó có 165 tổ dân phố, 41 thôn và 42 làng. Tất cả các thôn, làng, tổ dân phố đều có đảng viên và chi bộ đảng.

Năm 2006, Đảng bộ TP.Pleiku đã xây dựng 2 nghị quyết chuyên đề về phát triển đảng  viên trong các thôn, làng chưa có đảng viên và xây dựng thôn, làng, tổ dân phố vững mạnh toàn diện. Qua 5 năm triển khai thực hiện, Đảng bộ TP. Pleiku đã đạt được những kết quả quan trọng, nhất là chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở được đổi mới và nâng cao.

Các cấp uỷ đảng và đảng viên cơ bản nhận thức được vai trò, tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên đối với việc nâng cao chất lượng, năng lực lãnh đạo, hiệu quả hoạt động của tổ chức đảng, tổ chức chính trị xã hội ở thôn, làng, tổ dân phố. Tình hình kinh tế - xã hội có bước phát triển khá, đời sống của nhân dân không ngừng được nâng lên. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở thôn, làng, khu dân cư được ổn định. Đã có 218 cán bộ thôn, làng, tổ dân phố được kết nạp vào Đảng, nâng tổng số đảng viên trong lực lượng cán bộ này lên 658 người, đạt tỷ lệ gần 50%. Tất cả các thôn, làng đã có đảng viên và tổ chức đảng; tỉ lệ thôn, làng, tổ dân phố đạt tiêu chuẩn khu dân cư văn hóa trên 87%; tỉ lệ tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh trung bình hằng năm chiếm 71,29%.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện 2 nghị quyết trên, một số cấp ủy đảng chưa thực sự đầu tư đúng mức cho công tác tạo nguồn, bồi dưỡng, kết nạp đảng viên, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng. Việc triển khai thực hiện có lúc có nơi chưa đồng bộ, chưa quan tâm phát triển đảng viên trong hệ thống chính trị ở địa bàn khu dân cư. Công tác củng cố tổ chức, tập hợp và nâng cao chất lượng chính trị cho đội ngũ cán bộ đoàn, hội viên một số nơi còn yếu; vai trò của một số đoàn thể ở địa bàn khu dân cư trong tham gia xây dựng đảng, chính quyền, thực hiện dân chủ ở cơ sở còn mờ nhạt. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của các cơ quan, ban, ngành thành phố chưa thật sâu sát, kịp thời, thiếu trọng tâm.

Trên cơ sở Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X (nhiệm kỳ 2010-2015), Đảng bộ TP. Pleiku đề ra một số giải pháp để thực hiện công tác phát triển đảng viên và xây dựng thôn, làng vững mạnh, toàn diện như sau:

Một là, tiếp tục chỉ đạo đảng ủy các xã, phường rà soát, đánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, những vấn đề còn tồn tại, yếu kém để đề ra các giải pháp, trong đó tập trung làm tốt công tác xóa nghèo, trước mắt quan tâm giúp các hộ nghèo là người đồng bào dân tộc thiểu số thoát nghèo một cách bền vững. Tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội, làm tốt công tác quản lý địa bàn, phát hiện và xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh ở cơ sở; xây dựng lực lượng cán bộ chủ chốt tại chỗ vững mạnh.

Hai là, tăng cường sự lãnh đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển đảng viên, coi đây vừa là nhiệm vụ trọng tâm trước mắt, vừa là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài, trong đó quan tâm phát triển đảng viên là cán bộ trong hệ thống chính trị ở địa bàn dân cư nhằm duy trì 100% thôn, làng, tổ dân phố có chi bộ độc lập; phấn đấu các chi bộ đều có chi ủy. Đối với các chi bộ địa bàn khu dân cư có đảng viên tăng cường phải đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên tại chỗ. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ ở thôn, làng, tổ dân phố có đủ tiêu chuẩn chính trị, trình độ năng lực, đạo đức, có uy tín trong nhân dân.

Ba là, đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng, nhất là đối với lực lượng thanh niên, đi sâu vận động làm theo tấm gương Hồ Chí Minh; tích cực lựa chọn, quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ kế cận. Chủ động giao việc, giao nhiệm vụ cho quần chúng để rèn luyện, thử thách và định hướng cho quần chúng phát triển. Mặt trận và các đoàn thể từ thành phố đến xã, phường, các cơ quan phụ trách làng đẩy mạnh các phong trào hành động cách mạng ở khu dân cư, qua đó phát hiện những nhân tố mới, tích cực, lựa chọn đưa vào nguồn bồi dưỡng giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp gắn với công tác tạo nguồn cán bộ kế cận cho cơ sở. 

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất